SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

EU propozycja – CIRC4Transform

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech wraz z partnerami z innych krajów UE wysłał propozycję w ramach konkursu HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01 Accelerate Circularity for SME Transformation pt. CIRC4Transform.

Circ4Transform ma na celu zbudowanie pomostu do wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym i zwiększania skali poprzez inwestycje na dużą skalę. Dzięki opracowanemu podejściu i metodologii MŚP z szerokiego zestawu sektorów i różnych dziedzin produkcji uzyskają dostęp do usług wspomagających i wsparcia finansowego, które poprawią ich gotowość inwestycyjną do wdrożenia rozwiązań cyrkularnych na dużą skalę.

Metodologia zostanie sformułowana w ramach dwuetapowego procesu zaproszenia do składania wniosków, w którym faza 1 będzie otwarta na kontekst ogólnounijny, a MŚP z różnych obszarów geograficznych będą mogły zastosować i rozpocząć swoją podróż w kierunku transformacji o obiegu zamkniętym. Wykorzystując narzędzie oceny cyrkularności MATChE jako punkt wyjścia, konsorcjum wdroży podejście łączące ocenę gotowości do przejścia o obiegu zamkniętym, świadczenie usług wsparcia i doradztwa w zakresie zmian organizacyjnych w różnych dziedzinach, kojarzenie dostawców rozwiązań i usług cyrkularnych oraz coaching w zakresie dostępu do finansowania MŚP z UE.

Proces zakończy się dostarczeniem bonów dla MŚP na przyjęcie zaawansowanych technologii CE od wybranego przez nich dostawcy technologii cyrkularnych zgodnie z ich najpilniejszymi potrzebami i niezrealizowanym potencjałem. Całościowa podróż MŚP zostanie uzupełniona ciągłym śledzeniem postępów za pomocą narzędzia MATChE na różnych etapach procesu, co pozwoli ocenić, w jaki sposób firmy zmieniają się podczas przejścia na cyrkularność – najpierw po otrzymaniu wsparcia i usług doradczych (wsparcie miękkie) oraz następnie po przyjęciu zaawansowanych technologii CE poprzez bony (wsparcie inwestycyjne).

Projekt ma na celu wsparcie co najmniej 50 MŚP z różnych obszarów geograficznych i sektorów UE w przyspieszonym wdrażaniu modeli, technologii i rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym, promując czynniki napędowe i inwestycje potrzebne do zrównoważonej i cyfrowej Europy oraz przyczyniając się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu i strategia UE dla MŚP.

Nasza wizja polega na zbudowaniu mostu do wdrażania i zwiększania skali gospodarki o obiegu zamkniętym. Nasze podejście? Inwestycja na dużą skalę. Dzięki naszemu podejściu MŚP uzyskają dostęp do usług wspomagających i wsparcia finansowego, które poprawią ich gotowość inwestycyjną i wdrożenie rozwiązań cyrkularnych na rynku MŚP na dużą skalę.

CIRC4Transform przyczyni się do realizacji celów EGD i strategii UE na rzecz MŚP poprzez mobilizację przemysłu poprzez system wsparcia na rzecz pobudzania innowacyjności MŚP. Nasze konsorcjum klastrów i ekspertów obejmuje ponad 3000 MŚP w różnych kluczowych przemysłowych łańcuchach wartości. Poprzez tę propozycję nasze konsorcjum (12 partnerów z 11 krajów UE) i 20 partnerów stowarzyszonych (w załączeniu LoS) dąży do przyspieszenia przejścia i inwestycji w czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez zaangażowanie wiodących klastrów czystych technologii, organizacji wspierających MŚP, inwestorów, środowisk akademickich , społeczności zajmujące się badaniami i innowacjami oraz ogólnounijne sieci innowacji, a także władze regionalne i krajowe. Ogólnym celem projektu jest przyspieszenie wdrażania modeli, technologii i rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w unijnych MŚP, promowanie czynników napędowych i inwestycji potrzebnych dla zrównoważonej i cyfrowej Europy.