SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

10 listopada 2022 Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD). Dyrektywa zaczęła obowiązywać od 04.01.2023. CSRD to dyrektywa, akt ustawodawczy, który określa cel, który muszą osiągnąć członkowie UE. Dyrektywa prawnie zobowiąże spółki do raportowania w kwestiach ESG.

Zgodnie z CSRD firmy, których to dotyczy, będą prawnie zobowiązane do składania sprawozdań zgodnie z europejskimi standardami sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS). CSRD ma na celu zrównanie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju z sprawozdawczością finansową, zwiększając odpowiedzialność przedsiębiorstw, ponieważ Europa stara się osiągnąć główny cel Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest stanie się pierwszą na świecie gospodarką neutralną dla klimatu do 2050.

Nie panikuj – wspólnie z Klappir możemy Ci pomóc się przygotować

SPCleantech od dłuższego czasu przekazuje swoim Członkom i Partnerom informacje na temat ich obowiązków niefinansowego raportowania – ESG. Oczywiste jest, że w nadchodzących latach więcej firm będzie musiało opanować i zrozumieć swoje zobowiązania ESG i powiązane dane. Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z projektem ESRS i tym, jak wpłyną one na Twoją organizację.

Wspólnie z islandsko-duńską firmą Klappir, która jest wiodącym dostawcą cyfrowych rozwiązań do zarządzania zrównoważonym rozwojem, które umożliwiają firmom i innym interesariuszom dostosowanie ich procesów księgowania i raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju do różnych standardów, wytycznych i przepisów, w tym ESRS i CSRD pomagamy zainteresowanym firmom w procesie tworzenia strategii ESG oraz raportowania ESG.

Platforma Klappir umożliwia gromadzenie wszystkich istotnych danych ze źródeł w Twojej organizacji i łańcuchu dostaw, w tym emisji z zakresu 1, 2 i 3 oraz innych danych ESG. Może pomóc Ci zrozumieć Twoje dane i zgłosić je w sposób dokładny, przejrzysty i skuteczny, abyś mógł podjąć właściwe kroki w kierunku zgodności i zrównoważonej przyszłości.

ESRS w skrócie

Podczas gdy CSRD jest dyrektywą, która będzie wymagać od przedsiębiorstw składania obszernych sprawozdań na temat ich zrównoważonego rozwoju, ESRS to zestaw norm uzupełniających CSRD dotyczących kwestii środowiskowych (Environment E), społecznych (Social S) i związanych z zarządzaniem (Governance G), które szczegółowo określają, w jaki sposób przedsiębiorstwa będą zobowiązane do gromadzenia danych i wystawiać raporty z zastosowaniem standardu sprawozdawczości podwójnej istotności, tj. raportowania jednocześnie spraw, które są istotne pod względem finansowym, wpływając na wartość biznesową oraz istotne środowiskowo i społecznie; tj. odnoszące się do środowiska i ludzi.

Standardy ESRS zostały opracowane przez EFRAG, Europejską Grupę ds. Rachunkowości ds. Sprawozdawczości Finansowej, która została mianowana doradcą technicznym Komisji Europejskiej (KE). Projekty EFRAG zostały przekazane KE 23 listopada 2022 po konsultacjach społecznych i są dostępne tutaj. KE przyjmie projekt ESRS w formie aktów delegowanych do 30 czerwca 2023.

Kto zostanie dotknięty?

Szacuje się, że 49 000 europejskich spółek będzie podlegać CSRD i będzie miało na nie bezpośredni wpływ, co stanowi wzrost w porównaniu z 11 700 przedsiębiorstw, które już podlegają dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD).

Ta liczba 49 000 obejmuje wszystkie spółki notowane na rynku regulowanym UE, w tym MŚP, ale z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw. CSRD ma również zastosowanie do dużych spółek, niezależnie od tego, czy są notowane na giełdzie, pod warunkiem, że spełniają dwa z trzech poniższych kryteriów:

  • Przychody przekraczające 40 mln EUR w roku obrotowym
  • Aktywa przekraczające 20 mln EUR w roku obrotowym
  • Ponad 250 pracowników

Przedsiębiorstwa spoza UE prowadzące znaczącą działalność, tj. osiągające obroty przekraczające 150 mln euro w UE, również będą musiały się dostosować, podobnie jak małe i niezłożone instytucje finansowe oraz wewnętrzne zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Liczba 49 000 nie obejmuje różnych przedsiębiorstw wchodzących w skład łańcuchów wartości przedsiębiorstw bezpośrednio dotkniętych, na które można się spodziewać pośredniego wpływu, ponieważ ich dostawcy i klienci bez wątpienia będą potrzebować ich współpracy w celu spełnienia rosnących wymogów sprawozdawczości ESRS dotyczących cały łańcuch wartości.

Co będę musiał zgłosić?

Pierwszy zestaw dwunastu projektów standardów ESRS składa się z dwóch standardów przekrojowych, w których wymieniono odpowiednio ogólne wymogi i ogólne ujawnienia, oraz dziesięciu standardów tematycznych dotyczących środowiska (5 projektów standardów), społecznych (4 projekty standardów) i ładu korporacyjnego (1 projekt standardu ) sprawy; obejmujące szeroki zakres tematów, od zmian klimatu po prowadzenie biznesu. Krótko mówiąc, ESRS wskaże firmom, jakie informacje muszą ujawniać w swoich raportach zgodnie z CSRD i jak je zgłaszać.

Normy proporcjonalne dla notowanych na giełdzie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz normy sektorowe są obecnie na etapie opracowywania i mają zostać opracowane przez EFRAG w 2023.

Nawet firmy, które są już ambitne i przyzwyczajone do raportowania według obecnych zasad, odczują wpływ CSRD i ESRS i będą musiały się przygotować. CSRD ma na celu nie tylko zwielokrotnienie liczby spółek podlegających obowiązkowi raportowania i wprowadzenie obowiązku raportowania według standardu podwójnej istotności, ale także rozszerzenie zakresu raportowania informacji ESG. Z obecnego projektu ESRS jasno wynika, że mają one obejmować więcej tematów związanych z ESG, niż firmy są obecnie przyzwyczajone do raportowania. Ponadto granice raportowania zostaną rozszerzone poza same organizacje i do łańcucha wartości, zarówno na wyższym, jak i na niższym szczeblu, aby lepiej zrozumieć rzeczywisty wpływ organizacji na ESG.

Kiedy zasady wejdą w życie?

CSRD w pierwszej kolejności będzie dotyczyć dużych spółek giełdowych, które już podlegają NFRD od 1 stycznia 2024 (zobowiązując je do przekazywania w 2025 danych za 2024). Następnie duże firmy, które nie podlegają NFRD, będą podlegać dyrektywie od 2025. Następnie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz wewnętrzne zakłady ubezpieczeń pójdą w ich ślady, przekazując w 2027 dane z 2026, a ostatecznie zakłady z krajów trzecich będą być zobowiązany do złożenia raportu w 2029.