Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

W ramach prac SIG – ITC i XR (VR, AR i MR) odbyły się już 2 kolejne spotkania. Celem obecnych spotkań jest znalezienie wspólnego tematu, który jest na tyle aktualny i atrakcyjny dla grupy, że członkowie będą chcieli poświęcić mu czas i energię. Lider grupy wraz z SPCleantech jest odpowiedzialny za koordynację dalszych prac. Docelowo każdy SIG musi podjąć decyzję na temat finansowania wypracowywanych rozwiązań i opracować aplikację o ośrodki regionalne lub unijne w celu sfinansowania tych działań. SPCleantech ma odpowiednią wiedzę na temat dostępnych źródeł finansowania projektów jak -NCBiR, Regionalny Program Operacyjny, Horizon Europe, COSME, Erasmus+ itp.

Liderem grupy jest Konrad Szczypczyk z Habitat.
Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do grupy skontaktuj się z j.kahl@spcleantech.com .

W spotkaniach uczestniczą członkowie SPCleantech:

  • Almine
  • Grupa4BIM
  • Habitat
  • Nonstop
  • NordicHouse
  • NinjaGeeks
  • Onteon
  • IT for Carbon Footprint

ICT i proces cyfryzacji są obecnie kluczowe dla faktycznie wszystkich procesów związanych z innowacyjnością, tj. dla działalności badawczo-rozwojowej (poszukiwanie koncepcji, jej rozwój, prototypowanie), transferu technologii w postaci zakupu jej od zewnętrznych podmiotów i dostosowania do potrzeb danego przedsiębiorstwa, dla innowacyjności marketingowej i organizacyjnej, a także dla kluczowej obecnie, szczególnie dla wdrażania innowacji nowych w skali rynku, współpracy w procesie innowacyjnym.

Wykorzystanie narzędzi ICT jest także zalecane w nowych trendach związanych z procesem innowacyjnym, tj. m.in. koncepcji otwartych innowacji, która oznacza szeroką współpracę podmiotów zewnętrznych z firmą, jak i wykorzystanie wielu ścieżek wprowadzania innowacji na rynek oraz w końcu integrowanie zewnętrznej i wewnętrznej wiedzy.

Niezwykle istotną rolę dla firm wykorzystujących w swoich strategiach tę koncepcję pełni dostęp do najlepszych źródeł wiedzy, co ułatwiają technologie informacyjne. Ułatwiają one też współpracę i wspólną realizację projektów w różnych jednostkach. Tym samym technologie ICT wpisują się w specyfikę otwartych innowacji, a też często umożliwiają ich realizację, np. przez opracowywanie projektu czy prototypu w różnych jednostkach, przy wykorzystaniu programu komputerowego. Podobnie technologie ICT umożliwiają praktyczną realizację popytowego podejścia do innowacji, np. zbierania pomysłów na produkty od klientów przez stronę internetową. Technologie ICT są też istotne w design thinking, które to podejście do procesu innowacyjnego zakładają wykorzystanie technik stosowanych we wzornictwie. Technologie ICT są natomiast kluczowe dla współczesnego wzornictwa, w którym można przykładowo opracować szybko różne wersje projektów, będące rezultatem burzy mózgów, co umożliwiają systemy CAD/CAM i powiązane z nimi oprzyrządowanie, jak drukarki czy skanery 3D.

XR – Extended Reality

Termin Extended Reality (XR) oznacza wszystkie technologie, które nakładają wirtualny obraz przed użytkownika. Do tych technologii zalicza się: Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR – łączy rzeczywisty świat z wirtualnymi obiektami) oraz Mixed Reality (MR – rozwiązanie firmy Windows, które nie korzysta z zewnętrznych czujników).

Dzięki rzeczywistości mieszanej kierownicy budowy, planiści, właściciele, zarządcy i inni interesariusze projektu mogą uzyskać wgląd w planowane prace, postęp budowy, potencjalne zagrożenia oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa, korzystając z realistycznej wizualizacji.  Użytkownicy mają również możliwość wejść w interakcję z modelem i wspólnie planować obiekty 4D w czasie i przestrzeni – w przeciwieństwie do tradycyjnej pracy z ekranem 2D, na którym wyświetlane są obiekty 3D.

Różne aplikacja XR na HoloLens 2 pozwalają na nowy sposób interakcji z „cyfrowymi bliźniakami” projektów infrastrukturalnych. Użytkownicy mogą spojrzeć na projekt z zupełnie nowej perspektywy i zyskać bardziej dogłębny, bezpośredni wgląd w pracę i harmonogram projektu. Zamiast korzystać z ekranu 2D za pomocą myszy i klawiatury, użytkownik może chodzić dookoła modelu, chwytając cyfrowe obiekty, które wydają się zajmować rzeczywistość fizyczną. Jest to skuteczny sposób sprawdzania wykonanych prac i przygotowania się do realizacji kolejnych zadań.

Technologia AR w architekturze i urbanistyce

Technologia AR znajduje swoje wykorzystanie w wielu dziedzinach. Wraz z upowszechnieniem się narzędzi do względnie prostego tworzenia aplikacji AR, mnogość zastosowań rośnie w postępie geometrycznym i koncentruje się na branżach: archeologia, architektura, sztuki wizualne, edukacja, rozrywka (gry komputerowe), medycyna, nawigacja, turystyka, logistyka itp. Pespektywy dla wykorzystania AR w projektowaniu architektonicznym i omówienie uwarunkowań dla wykorzystania technologii w urbanistyce otwierają możliwości wykorzystania technologii w planowaniu rozwoju miast.

Dostępne platformy pozwalają na osadzanie modeli 3D w oparciu o detekcję płaszczyzn i działają na dużej ilości dostępnych urządzeń. Równolegle do pakietów o charakterze otwartym i nastawionym na kreację autorskich rozwiązań rozwijane rozwiązania bazujące na HMD Hololens. Rozwiązanie to wydaje się być na chwilę obecną najbardziej zaawansowane i najsprawniej funkcjonujące. Jest to również na chwilę obecną jedyne dopracowane rozwiązanie integrujące BIM i AR, czyli pozwalające na wyświetlanie modeli BIM (wraz z warstwą semantyczną) w kontekście przestrzeni rzeczywistej.

W branży budowlanej głównym celem cyfrowej transformacji jest unikanie przeróbek na placu budowy. Dzięki tej technologii można łatwo zwizualizować harmonogram budowy, a następnie sprawdzić, czy występuje opóźnienie, oraz zgłosić wszelkie potencjalne problemy, przyjrzeć się problemom i wrócić na właściwe tory.