South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech ma ogromną przyjemność poinformować, że nasza aplikacja, złożona 26 lutego 2020 roku do programu
UE Erasmus + Knowledge Alliance, została wybrana do dofinansowania z UE.
Nasza propozycja otrzymała 82/100 punktów i została wybrana spośród 216 kwalifikujących się wniosków (łącznie 30 wybranych). To naprawdę dobry wynik!

Czas trwania projektu to 01.01.2021 - 31.12.2023. Musimy teraz trzymać kciuki, aby okoliczności pozwoliły nam wszystkim spotkać się osobiście w Lipsku na spotkaniu inauguracyjnym w styczniu.

Tytuł projektu to

“IMPACT / Building values-based innovation cultures for sustainable business impact” 

z wizją przewidywania przyszłości nauczania i szkolenia w zakresie kreatywności, innowacji i przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: ERASMUS+ Knowledge Alliance

W ramach prac SIG – BIM w modernizacji budynków grupa członków SPCleantech jest w trakcie uzgadniania szczegółów na temat możliwości wykorzystania technologii BIM w modernizacji budynków. Na kolejnych spotkaniach grupa wybierze budynek, który mógłby być wykorzystany do realizacji pilotażowego projektu modernizacji budynku z wykorzystaniem technologii BIM. Docelowo grupa SIG – BIM w modernizacji budynków musi podjąć decyzję na temat finansowania wypracowywanych rozwiązań i opracować aplikację o środki regionalne lub unijne w celu sfinansowania tych działań. SPCleantech ma odpowiednią wiedzę na temat dostępnych źródeł finansowania projektów jak -NCBiR, Regionalny Program Operacyjny, Horizon Europe, COSME, Erasmus+ itp.

Liderem grupy jest Wojciech Stawowczyk z BLOK Architekci.
Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do grupy skontaktuj się z j.kahl@spcleantech.com .

W spotkaniach w chwili obecnej uczestniczą członkowie SPCleantech:

  • BLOK Architekci
  • Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej
  • Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
  • NordicHouse

Jednym z głównych czynników wpływających na powolne tempo modernizacji budynków jest niedostępność ich cyfrowych modeli, co znacznie utrudnia planowanie, kosztorysowanie czy obliczanie efektywności prac. 

BIM to nowoczesny system zarządzania informacją o inwestycji budowlanej. Już na etapie projektowania powstaje cyfrowy model inwestycji, na którym istnieje możliwość testowania różnych wariantów budowlanych tak, aby cały proces był najbardziej efektywny i ekonomiczny. Tego rodzaju podejście do projektowania, a następnie zarządzania budynkiem pozwala mieć stalą kontrolę nad projektem i umożliwia wizualizację różnych scenariuszy inwestycyjnych. Modelowanie informacji o budynku (BIM) zwiększa przejrzystość oraz ogranicza koszty i wykorzystanie zasobów.

Technologie BIM mają również zastosowanie nie tylko przy projektowaniu i realizacji nowych inwestycji. BIM można zastosować również do już istniejących obiektów, dla których kompleksowych danych IFC nie ma. Wymaga to oczywiście stworzenia modelu BIM na pod- stawie istniejących planów (papierowych 2D lub elektro- nicznych 2D/3D), a w przypadku ich braku (np. obiek- ty zabytkowe) wielu pomiarów czy też wykorzystania np. techniki skanowania laserowego 3D w celu pozy-skania danych przestrzennych i zbudowania modelu 3D obiektu. Model taki można dalej uzupełniać o kolejne dane związane z materiałami, eksploatacją itp., tworząc kompletny model BIM. Oprócz wykorzystania danych do wizualizacji obiektu, czy też tworzenia wirtualnego spaceru po obiekcie, dokumentacja taka może być niezwykle użyteczna w przypadku planowania renowacji obiektu zabytkowego. Oprogramowanie BIM, takie jak na przykład Revit, pozwala włączyć do pracy wszystkie zespoły już na wczesnym etapie. Taka ścisła współpraca owocuje również znacznie bardziej uporządkowaną dokumentacją.

Większość z istniejących budynków nie jest energooszczędna. W przypadku wielu z nich do ogrzewania i chłodzenia używa się paliw kopalnych oraz wykorzystuje się stare technologie i nieekonomiczne urządzenia. Ubóstwo energetyczne pozostaje poważnym wyzwaniem dla milionów Europejczyków. Ogólnie rzecz biorąc, budynki odpowiadają za około 40% całkowitego zużycia energii w UE i 36% jej emisji gazów cieplarnianych z sektora energii.