SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Podczas gdy modernizacja domów skupia się głównie na obniżeniu rachunków za energię i zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, szerszym korzyściom społecznym nie poświęcono aż tak dużej uwagi. Rosnące przekonanie, aby zająć się emisjami pochodzącymi z domów, z kotłów węglowych i gazowych, brakiem izolacji i innymi czynnikami, daje nam cenną, równoległą możliwość zajęcia się szeregiem powiązanych problemów.

Zdrowie jest kluczowym priorytetem, szczególnie w przypadku osób o niższych dochodach lub mieszkańców gęsto zaludnionych obszarów miejskich. Czystsze powietrze i komfortowe temperatury to oczywiste cele, a ostatnie badania pokazują, że modernizacja może przynieść powiązane korzyści dla zdrowia psychicznego.

Analiza kosztów i korzyści pokazuje, że podjęcie działań na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych może nie tylko pomóc tysiącom mieszkańców uniknąć szkodliwych skutków problemów ze zdrowiem psychicznym w życiu codziennym i pracy, ale może także pobudzić lokalną gospodarkę i sektor budowlany oraz wygenerować nowe miejsca pracy.

Korzyści społeczne wynikające z poprawy zasobu mieszkaniowego

Częścią wątpliwości co do dokonania znaczących inwestycji wymaganych w celu modernizacji domów jest trudność w określeniu pełnego zakresu korzyści. Jednakże niedawno wykonano badania sposobów szacowania i monetyzacji szerszych korzyści płynących z modernizacji mieszkań socjalnych za pomocą modelu ekonomicznego, który podkreśla wpływ zwiększonych problemów ze zdrowiem psychicznym. Zespół naukowy przeprowadził ocenę ekonomiczną i analizę modernizacji 54 000 domów wynajmowanych społecznie obejmujących mieszkania i domy.

Celem było ustalenie skali potencjalnych korzyści wynikających z dekarbonizacji na skalę dzielnicy/miasta oraz podkreślenie znaczenia szerszych korzyści społecznych, gospodarczych i środowiskowych wykraczających poza podstawową redukcję emisji i oszczędności kosztów energii. Badanie ujawniło znaczny wpływ społeczno-ekonomiczny zarówno dla decydentów krajowych, jak i władz regionalnych.

Zrównoważony oznacza zdrowy

U podstaw badania leżał fakt, że niska jakość budownictwa mieszkaniowego, nieefektywne ogrzewanie i zła jakość powietrza prowadzą nie tylko do emisji CO2 i kosztownego, niezrównoważonego wykorzystania paliw kopalnych. Nadmierne zimno w domach prowadzi również do depresji i lęku wśród mieszkańców.

Myśl, że z Twojego domu wycieka ciepło i pieniądze oraz że nie jest wygodnie w nim mieszkać, nieuchronnie prowadzi do zwiększonego poziomu stresu – szczególnie u starszych mieszkańców lub rodzin o niskich dochodach. Niedawne odpowiednie badanie przeprowadzone przez Amy Clair i Emmę Baker (2023) „Zimne domy i szkody dla zdrowia psychicznego: wnioski z badania gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii” potwierdzają ten wniosek dowodami empirycznymi.

Dla decydentów celem jest zrozumienie skali problemu, kosztów i skali odpowiednich rozwiązań oraz zrozumienie ich wdrożenia.

Oprócz korzyści zdrowotnych i redukcji emisji CO2, modernizacja na dużą skalę jest głównym bodźcem dla każdego lokalnego sektora budowlanego i będzie generować miejsca pracy na etapach budowy. Bezpośrednie wydatki na projekty mogą następnie wygenerować szersze korzyści dla gospodarki z łańcucha dostaw, a następnie szersze wydatki między gospodarstwami domowymi a przedsiębiorstwami.

Oczywiście w miarę jak wiele regionów kraju angażuje się w programy modernizacji na dużą skalę, istniejące problemy związane z podażą wykwalifikowanej siły roboczej mogą się nasilić.

Ocena szerszych korzyści

Wydaje się, że analiza kosztów i korzyści modernizacji oparta wyłącznie na kosztach energii, emisji dwutlenku węgla i poprawie jakości powietrza, bez uwzględnienia szerszych korzyści, skutkuje niskim stosunkiem jakości do ceny. Jednakże po ocenie i uwzględnieniu szerszych korzyści stosunek korzyści do kosztów zmienia się z 1,35 (bez szerszych świadczeń) do 2,15 (z szerszymi korzyściami), biorąc pod uwagę korzyści dystrybucyjne i zdrowotne wynikające z ukierunkowania prac modernizacyjnych na mieszkania socjalne. Chociaż wartość pieniężna korzyści zdrowotnych i dystrybucyjnych jest mniejsza niż tradycyjne wskaźniki oszczędności kosztów energii i emisji dwutlenku węgla, ich wielkość jest nadal znacząca.

Istnieje wiele innych korzyści wynikających z modernizacji, które należy ocenić i zbadać. Choć wwiększość badań skupia się przede wszystkim na uniknięciu skutków zdrowotnych zimnych domów, dalsze prace mogłyby ocenić korzyści zdrowotne wynikające z ograniczenia przegrzania. Na przykład latem 2022 doszło do wielu nadmiernych zgonów ze wszystkich przyczyn związanych z kolejnymi epizodami upałów.

Ponadto poprawa jakości powietrza wewnętrznego doprowadzi do dalszych korzyści dla zdrowia układu oddechowego, które nie są tutaj obliczone – na przykład dzięki uniknięciu pleśni lub gromadzeniu się wewnętrznych substancji zanieczyszczających. Dodatkowe świadczenia mogłyby obejmować także możliwość ograniczenia wydatków na opiekę społeczną, ale takich obliczeń jeszcze nie przeprowadzono.

Renowacja budynków – prawdziwie holistyczna interwencja

Badając, co może osiągnąć modernizacja, szybko odkryjesz, że budujesz złożony i pełen niuansów obraz tego, co oznacza mieszkalnictwo dla jednostek i społeczności, w całej ich różnorodności. Dla rządów na wszystkich poziomach programy modernizacji na dużą skalę, jeśli są oparte na lokalnych potrzebach i priorytetach, oferują potężny mechanizm pozwalający na rozwiązanie wielu różnych problemów jednocześnie. W tym kontekście istnieje również duży potencjał przyciągnięcia kapitału nastawionego na wyniki, na przykład poprzez model finansowania mieszanego i inwestycji ukierunkowanych terytorialnie.