Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Kolejne spotkanie Rady krk UrbanHub odbyło się 18.02.2022 w siedzibie Agencji Rozwoju Miasta Krakowa (ARMK) z udziałem prezesa Agencji, Jana Pamuły. Celem spotkania było ustalenie kolejnych zadań habu, które przyczyniłyby się do rewitalizacji obszaru Wesołej w Krakowie poprzez zaangażowanie różnych środowisk i instytucji do faktycznego i efektywnego uczestnictwa w definiowaniu celów rewitalizacj Wesołej i ich realizacji.

Uczestnicy spotkania zgodzili się co do tego, że proces rewitalizacji Wesołej powinien charakteryzować się inkluzyjnością i partycypacją oraz stwarzać możliwość uczenia się, co wynika także bezpośrednio z inicjatywy Komisji Europejskiej, Nowy Bauhaus w duchu której realizujemy misję krk UrbanHub.

 • Techniki, materiały oraz procesy budowlane i projektowe
  Przykłady rozwiązań z otaczającego nas środowiska, służące łagodzeniu zmian klimatu, ochronie środowiska oraz sprzyjające większej przystępności cenowej i włączeniu społecznemu.
 • Budowanie zgodnie z zasadą obiegu zamkniętego
  Modelowe miejsca/konkretne obiekty, w których wykazano ponowne wykorzystanie i recykling materiałów; jest to kluczowy element Europejskiego Zielonego Ładu.
 • Rozwiązania z zakresu wspólnej ewolucji środowiska budowlanego i przyrody
  Pokazujące, w jaki sposób środowisko budowlane może przyczynić się do ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, uwzględniając potrzeby kulturowe i społeczne.
 • Zrewitalizowane przestrzenie miejskie i wiejskie
  Symboliczne przykłady rewitalizacji terytorialnej łączące zrównoważony rozwój, estetykę i włączenie społeczne. Szczególnie t opracowane przy szerokim udziale i głębokim zaangażowaniu obywateli i zainteresowanych stron.
 • Produkty i styl życia
  Produkty i procesy przyczyniające się do zrównoważonego, atrakcyjnego i sprzyjającego włączeniu społecznemu stylu życia. Może to być moda, meble lub wystrój wnętrz, ale także żywność lub inne elementy naszego życia codziennego.
 • Zachowane i przekształcone dziedzictwo kulturowe
  Pozytywne przykłady z zakresu dziedzictwa kulturowego, które podniosły jego wartość zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, estetyki i włączenia społecznego.
 • Wymyślone na nowo miejsca spotkań i interakcji
  Inspirujące przykłady wykorzystania przestrzeni do pozytywnej wymiany i budowania społeczności.
 • Mobilizacja kultury, sztuki i społeczności
  Ilustrowanie wspływu sztuki na budowanie społeczności w zrównoważony sposób. Mogą to być wydarzenia, festiwale, występy kulturalne, których celem jest łączenie społeczności.
 • Modułowe, elastyczne i mobilne rozwiązania ułatwiające życie
  Innowacyjne rozwiązania w zakresie budownictwa mieszkaniowego, które odpowiadają na tymczasowe, nadzwyczajne potrzeby. Realizują je przy zachowaniu wysokich norm estetycznych i standardów zrównoważonego rozwoju.
 • Interdyscyplinarne modele kształcenia
  Modele i metody kształcenia, które uwzględniają wartości zrównoważonego rozwoju. W tym możliwość włączenia społecznego i estetyki w treści programów nauczania i w procesie uczenia się.

Na zakończenie spotkania zaplanowano wizję lokalną jednego z budynków na ulicy Kopernika, który mógłby stać się przestrzenią do pozytywnej wymiany i budowania społeczności w zrównoważony sposób i zarazem skupiającą wszystkie inicjatywy mające na celu rewitalizację Wesołej.