SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Kolejne spotkanie Rady krk UrbanHub odbyło się 18.02.2022 w siedzibie Agencji Rozwoju Miasta Krakowa (ARMK) z udziałem prezesa Agencji, Jana Pamuły. Celem spotkania było ustalenie kolejnych zadań habu, które przyczyniłyby się do rewitalizacji obszaru Wesołej w Krakowie poprzez zaangażowanie różnych środowisk i instytucji do faktycznego i efektywnego uczestnictwa w definiowaniu celów rewitalizacj Wesołej i ich realizacji.

Uczestnicy spotkania zgodzili się co do tego, że proces rewitalizacji Wesołej powinien charakteryzować się inkluzyjnością i partycypacją oraz stwarzać możliwość uczenia się, co wynika także bezpośrednio z inicjatywy Komisji Europejskiej, Nowy Bauhaus w duchu której realizujemy misję krk UrbanHub.

 • Techniki, materiały oraz procesy budowlane i projektowe
  Przykłady rozwiązań z otaczającego nas środowiska, służące łagodzeniu zmian klimatu, ochronie środowiska oraz sprzyjające większej przystępności cenowej i włączeniu społecznemu.
 • Budowanie zgodnie z zasadą obiegu zamkniętego
  Modelowe miejsca/konkretne obiekty, w których wykazano ponowne wykorzystanie i recykling materiałów; jest to kluczowy element Europejskiego Zielonego Ładu.
 • Rozwiązania z zakresu wspólnej ewolucji środowiska budowlanego i przyrody
  Pokazujące, w jaki sposób środowisko budowlane może przyczynić się do ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, uwzględniając potrzeby kulturowe i społeczne.
 • Zrewitalizowane przestrzenie miejskie i wiejskie
  Symboliczne przykłady rewitalizacji terytorialnej łączące zrównoważony rozwój, estetykę i włączenie społeczne. Szczególnie t opracowane przy szerokim udziale i głębokim zaangażowaniu obywateli i zainteresowanych stron.
 • Produkty i styl życia
  Produkty i procesy przyczyniające się do zrównoważonego, atrakcyjnego i sprzyjającego włączeniu społecznemu stylu życia. Może to być moda, meble lub wystrój wnętrz, ale także żywność lub inne elementy naszego życia codziennego.
 • Zachowane i przekształcone dziedzictwo kulturowe
  Pozytywne przykłady z zakresu dziedzictwa kulturowego, które podniosły jego wartość zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, estetyki i włączenia społecznego.
 • Wymyślone na nowo miejsca spotkań i interakcji
  Inspirujące przykłady wykorzystania przestrzeni do pozytywnej wymiany i budowania społeczności.
 • Mobilizacja kultury, sztuki i społeczności
  Ilustrowanie wspływu sztuki na budowanie społeczności w zrównoważony sposób. Mogą to być wydarzenia, festiwale, występy kulturalne, których celem jest łączenie społeczności.
 • Modułowe, elastyczne i mobilne rozwiązania ułatwiające życie
  Innowacyjne rozwiązania w zakresie budownictwa mieszkaniowego, które odpowiadają na tymczasowe, nadzwyczajne potrzeby. Realizują je przy zachowaniu wysokich norm estetycznych i standardów zrównoważonego rozwoju.
 • Interdyscyplinarne modele kształcenia
  Modele i metody kształcenia, które uwzględniają wartości zrównoważonego rozwoju. W tym możliwość włączenia społecznego i estetyki w treści programów nauczania i w procesie uczenia się.

Na zakończenie spotkania zaplanowano wizję lokalną jednego z budynków na ulicy Kopernika, który mógłby stać się przestrzenią do pozytywnej wymiany i budowania społeczności w zrównoważony sposób i zarazem skupiającą wszystkie inicjatywy mające na celu rewitalizację Wesołej.