Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

W dniu 11 października 2018, SPCleantech uczestniczył jako partner w konferencji Life Science Open Space 2018 – Otwarte Forum Współpracy i Innowacji dla Zdrowia i Jakości Życia w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Open Space to otwarte Forum Współpracy i Innowacji dla Zdrowia i Jakości Życia adresowane do osób reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, biznesu i administracji, zainteresowanych technologiami, innowacjami, otwartych na współpracę lub szukających partnerów do rozwoju przedsięwzięć, których celem jest poprawa zdrowia i jakości życia.

Podczas konferencji prezes SPCleantech, Janusz Kahl przedstawił zaangażowanie klastra oraz propozycję współpracy w ramach platformy współpracy SPCleantech: Bio-gospodarka i gospodarka o obiegu zamkniętym, (GOZ). 

SPCleantech bardzo aktywnie zaangażował się w swojej działalności w realizację wizji i strategii Komisji Europejskiej opartej na promowaniu nowego  modelu gospodarki opartej na założeniu, że wartość produktów, materiałów i zasobów ma być utrzymywana w gospodarce tak długo, jak to możliwe, by w efekcie ograniczyć wytwarzanie odpadów do minimum. – zwanego gospodarką o biegu zamkniętym (GOZ). W tej koncepcji surowce są wielokrotnie ponownie wprowadzane do obiegu, nierzadko przechodząc z jednej gałęzi przemysłu do drugiej.

Obszary priorytetowe:

 • tworzywa sztuczne
 • odpady spożywcze
 • surowce krytyczne
 • odpady z budowy i rozbiórki
 • biomasa i bioprodukty

SPCleantech jest szczególnie zainteresowany współpracą z osobami, firmami, gminami, miastami, organizacjami i instytucjami, które posiadają wiedzę lub chcą uczestniczyć w procesie opisanym poniżej.

Od gospodarki liniowej do gospodarki o obiegu zamkniętym

Chodzi o zamknięcie cyklu życia produktu i przejście z:                    

 • modelu gospodarki liniowej (pozyskanie surowca produkcja użytkowanie – utylizacja odpadu) na     
 • model cyrkulacyjny (produkcjaużytkowanie – wykorzystanie odpadu jako surowca w kolejnym cyklu produkcyjnym)

Projektowanie w gospodarce o obiegu zamkniętym – współpraca z projektantami : eksperci materiałowi, chemicy, producenci czy firmy recyklingowe

 • projektowanie pod kątem trwałości
 • projektowanie pod kątem leasingu/usług
 • projektowanie pod kątem ponownego użycia w produkcji
 • projektowanie pod kątem odzyskiwania materiałów

Konsumpcja w gospodarce o obiegu zamkniętym dzięki innowacyjnymmodelom biznesowym   

 • produkt jako usługa (product-as-a-service), płatność za użycie, wypożyczenie lub udostępnienie, cyrkularne koncepcje subskrybcji, leasing i współudział/dostęp dla wielu użytkowników
 • ekonomia dzielenia się (sharing economy), platformy internetowe
 • całkowity koszt posiadania (przetargi) -cena zakupu, koszt operacyjny, koszt pozbycia się, potencjalne możliwości wykorzystania i jego wartość

Produkcja efektywna pod względem wykorzystania zasobów

 • efektywność wykorzystania zasobów – materiały wtórne, produkty uboczne, OZE, innowacyjne modele biznesowe, nowe formy współpracy
 • symbioza przemysłowa -produkty uboczne wykorzystywane jako zasób przez innych

Budownictwo w obiegu zamkniętym

 • produkcja przemysłowa i drukowanie 3D modułów budowlanych
 • powtórne wykorzystywanie i wysoko wartościowa recylkulacja komponentów i materiałów
 • dzielenie się i projektowanie wielozadaniowych budynków

Uwolnienie potencjału ekonomi o obiegu zamkniętym

 • zapewnienie wzrostu gospodarczego
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • ochrona globalnego środowiska

Niestety, w początkowej fazie realizacji wizji KE napotykamy w Polsce na wiele barier, jak:i

 • brak wiedzy o sposobie przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym -księgowość, modelowanie finansowe, marketing i tworzenie wartości
 • brak powiązania gospodarki o obiegu zamkniętym z podstawami prowadzenia działalności i uczynienia jej ważną częścią codziennych działań każdej organizacji
 • brak przepisów, współpracy, nadzorowania, dynamiki łańcuchów dostaw, przejrzystości danych i nastawienia kulturowego
 • brak programów i infrastruktury przemysłowej potrzebnej do ponownego wykorzystania produktów ubocznych -inteligentna logistyka zwrotna
 • brak wystarczającego popytu wśród konsumentów na bardziej zrównoważone produkty -cena
 • brak łańcuchów dostaw, szczególnie tych o znaczeniu globalnym -koordynacja zrównoważonego przepływu materiałów i otworzenie się na innowacje potrzebne do zaprojektowania nowych systemów -skala działania
 • brak świadomości wśród konsumentów, społeczeństwa, przedsiębiorstw, polityków -zmiana sposobu myślenia – edukacja

sdr