SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Audyt energetyczny nad wyraz często mylone jest z świadectwami charakterystyki energetycznej budynku. Obydwa zagadnienia z pozoru wyglądają podobnie, jednak traktują o zupełnie innych aspektach i elementach związanych ze zużyciem energii w obiektach budowlanych.

 

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest kompleksową analizą efektywności energetycznej danego obiektu. Celem audytu jest zidentyfikowanie obszarów, w których można zmniejszyć zużycie energii i zminimalizować straty energetyczne. Może być przeprowadzany zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i przemysłowych, a także w instytucjach publicznych.

Główne cele audytu energetycznego to:

 • Określenie zużycia energii w danej nieruchomości,
 • Identyfikacja obszarów, w których można wprowadzić termomodernizacje i zwiększyć w ten sposób efektywność energetyczną,
 • Analiza ekonomiczna, która biorąc pod uwagę wartość zwrotu z inwestycji i koszty eksploatacji pomaga określić opłacalność podjęcia przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Na podstawie wyników audytu tworzony jest plan działań, który obejmuje zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej. Może to obejmować modernizację urządzeń, ulepszenia techniczne, izolację termiczną, czy zmiany w zarządzaniu energią.

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, inaczej certyfikat energetyczny to dokument zawierający informacje na temat efektywności energetycznej budynku. Jest narzędziem, które ma na celu promowanie świadomego podejścia do zużycia energii jest wymagane przy sprzedaży, wynajmie lub budowie nieruchomości.

Służy do informowania potencjalnych nabywców lub najemców o zużyciu energii w budynku, co umożliwia im porównanie różnych nieruchomości pod względem efektywności energetycznej. Opracowuje się go na podstawie danych na temat zużycia energii potrzebnej do systemu ogrzewania nieruchomości, przygotowania ciepłej wody, chłodzenia, czy wentylacji. Wskaźniki te pomagają zrozumieć, jakie są główne obszary zużycia energii w budynku.

Jednym z kroków sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej jest określenie standardu energetycznego budynku. W ramach tego budynkom przydzielane są klasy na podstawie ich efektywności energetycznej, w skali od A-G, gdzie A otrzymują nieruchomości najbardziej energooszczędne, a G te najmniej efektywne.

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera ogólne sugestie dotyczące działań, które mogą zostać podjęte w celu poprawy efektywności energetycznej budynku. Mogą to być na przykład propozycje dotyczące izolacji termicznej, modernizacji systemów grzewczych, instalacji energooszczędnych urządzeń itp.

To, co różni audyt energetyczny budynku od charakterystyki energetycznej, to zakres analizy – audyt dostarcza bardziej szczegółowych informacji na temat zalecanych termomodernizacji i opłacalności tych przedsięwzięć termomodernizacyjnych z punktu widzenia kosztów realizacji i zwrotu z inwestycji.

Co wiąże się z wykonaniem audytu energetycznego i co znajduje się w karcie audytu energetycznego?

Wykonanie audytu energetycznego obejmuje kilka etapów i może różnić się w zależności od rodzaju obiektu, jego wielkości i przeznaczenia. Kroki związane z audytem energetycznym obejmują:

 • Przygotowanie – określenie zakresu i celu audytu, zebranie danych dotyczących zużycia energii, historii eksploatacji, planów budynku,
 • Fizyczna inspekcja obiektu, pomiar zużycia energii i analiza dokumentacji technicznej,
 • Pomiar efektywności poszczególnych urządzeń i instalacji,
 • Przetwarzanie zebranych danych w celu stworzenia modelu energetycznego obiektu, identyfikacja obszarów o największym zużyciu energii,
 • Przygotowanie raportu, który zawiera wyniki analizy, zalecenia i wskazuje obszary, w których można podjąć działania w celu poprawy efektywności energetycznej, opracowanie planu działań, uwzględniającego koszty i potencjalne oszczędności.

Audyt zawiera dane identyfikacyjne obiektu, parametry techniczne danego budynku, wskaźniki zużycia energii, sporządzone na podstawie danych źródłowych, z których korzystał audytor, klasyfikację energetyczną budynku, wskaźniki efektywności energetycznej, w tym wskaźniki energii pierwotnej, rekomendacje i zalecenia, informacje na temat potencjalnych oszczędności energii.

Jak widać – karta audytu energetycznego jest kompleksowym dokumentem, który zawiera wnioski dotyczące efektywności energetycznej. Przedstawia zalecenia podjęcia proponowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w celu oszczędności energii.

Dla kogo jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest elastycznym narzędziem, które może być stosowane przez właścicieli różnych obiektów oraz przez:

 • Przedsiębiorstwa, które chcą zidentyfikować możliwości poprawy efektywności energetycznej w swoich operacjach,
 • Jednostki sektora publicznego, takie jak organizacje rządowe, szkoły, szpitale i inne instytucje publiczne w celu zoptymalizowania zużycia energii w swoich budynkach,
 • Właścicieli budynków mieszkalnych,
 • Deweloperów,
 • Administratorów nieruchomości.

Czy audyt energetyczny jest obowiązkowy?

Do sporządzania audytu energetycznego są zobowiązane duże przedsiębiorstwa i jednostki sektora publicznego. Powinny wykonywać go regularnie, co 4 lata.

Ten wymóg został wprowadzony żeby wpłynąć na zwiększenie efektywności energetycznej w wyżej wymienionych podmiotach i wpłynąć na uzyskanie opłacalnej oszczędności energii oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Kto ma obowiązek zrobić audyt energetyczny?

Obowiązek sporządzenia audytu energetycznego mają:

 • Przedsiębiorstwa, które w ostatnich 2 latach działalności zatrudniały powyżej 250 osób lub osiągały roczny obrót netto przekraczający 50 mln euro i roczne przychody powyżej 43 mln euro,
 • Jednostki sektora publicznego, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników lub osiągają roczny obrót netto przekraczający 50 milionów euro i roczne przychody powyżej 43 mln euro.

Ile kosztuje audyt energetyczny?

Koszt audytu energetycznego różni się w zależności od rodzaju obiektu, jego wielkości, zakresu prac, skomplikowania systemów energetycznych, czy lokalizacji. Cena może być również uzależniona od specyfiki branży czy sektora, w którym działa dany podmiot.

W praktyce ceny za audyt energetyczny mogą wahać się od kilku tysięcy złotych do kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od powyższych czynników.

 

Jest to zdecydowanie wyższy koszt niż cena świadectwo charakterystyki energetycznej. Wynika to z zakresu przeprowadzonej analizy – audyt energetyczny przedstawia informacje w sprawie szczegółowego zakresu proponowanych termomodernizacji, natomiast świadectwo charakterystyki energetycznej stanowi informację na temat efektywności energetycznej budynku.

Jakie podmioty są zwolnione z wykonywania audytów energetycznych?

Nie wszystkie podmioty muszą obowiązkowo przeprowadzić audyt energetyczny. Niektóre są zwolnione z tego obowiązku ze względu na swoją charakterystykę lub specyfikę działalności. Obejmują między innymi:

 • mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników i osiągają roczny obrót netto lub roczny przychód do 2 milionów euro,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli firmy, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i osiągają roczny obrót netto do 50 mln euro lub roczny przychód do 43 mln euro,
 • inne przedsiębiorstwa z takich sektorów działalności jak rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, transport oraz sektor finansowy.

Korzyści wynikające z przeprowadzenia audytu energetycznego

Przeprowadzenie audytu energetycznego niesie za sobą szereg korzyści, zarówno dla przedsiębiorstw, instytucji publicznych, jak i indywidualnych właścicieli budynków.

 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa dostarcza informacji o informacje o średnich kosztach energii i potencjalnych oszczędnościach energii, dzięki którym można obniżyć rachunki,
 • Pomaga zidentyfikować i zrozumieć, gdzie i w jaki sposób zużywana jest energia, wskazuje obszary gdzie można wprowadzić modernizacje w celu zwiększenia efektywności energetycznej,
 • Audyty energetyczne służą wspieraniu termomodernizacji,
 • Przedstawiają propozycje optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • Firmy i przedsiębiorstwa, które inwestują w efektywność energetyczną, często stają się bardziej konkurencyjne. Oszczędności finansowe i zrównoważone praktyki mogą przyciągać klientów, inwestorów i współpracowników,
 • Pomaga w osiągnięciu celów związanych z zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością społeczną.