SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Znacznie wzrośnie tempo renowacji budynków
Zawarto ostateczne porozumienie dotyczące unijnej dyrektywy budynkowej EPBD. Założeń do realizacji jest sporo, co oznacza w praktyce, że czeka nas rewolucja w budownictwie

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) wspiera działania na rzecz dekarbonizacji budynków w całej Unii Europejskiej. Dzieje się tak, ponieważ budynki odpowiadają za około 40% zużycia energii w UE, ponad połowę zużycia gazu w UE (głównie w procesie ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej) oraz za 36% emisji gazów cieplarnianych związanych z energią. Obecnie około 35% budynków w UE ma ponad 50 lat, a prawie 75% zasobów budowlanych jest nieefektywnych energetycznie. Jednocześnie średni roczny wskaźnik renowacji energetycznej wynosi zaledwie około 1%.

16% najgorszych budynków do termomodernizacji w 7 lat

Zmieniona dyrektywa określa szereg środków, które pomogą rządom UE poprawić strukturalnie charakterystykę energetyczną budynków, ze szczególnym uwzględnieniem budynków o najgorszych parametrach.

 • Każde państwo członkowskie przyjmie swój własny krajowy plan zmniejszenia średniego zużycia energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych o 16% do 2030 r. i 20–22% do 2035 r., zapewniając wystarczającą elastyczność uwzględniającą uwarunkowania krajowe. Państwa członkowskie mają swobodę wyboru, które budynki będą celem kampanii i jakie środki zostaną podjęte
 • Środki krajowe będą musiały zapewniać osiągnięcie co najmniej 55% zmniejszenia średniego zużycia energii pierwotnej poprzez renowację budynków o najgorszych wynikach
 • W przypadku zasobów budynków niemieszkalnych zmienione przepisy wymagają ich stopniowej poprawy poprzez wprowadzenie minimalnych norm charakterystyki energetycznej. Doprowadzi to do renowacji 16% budynków o najgorszych wynikach do 2030 i 26% budynków o najgorszych wynikach do 2033
 • Państwa członkowskie będą miały możliwość zwolnienia z tych obowiązków niektórych kategorii budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym budynków historycznych lub domów wakacyjnych
 • Udoskonalone świadectwa charakterystyki energetycznej (EPC) będą opierać się na wspólnym UE szablonie zawierającym wspólne kryteria, aby lepiej informować obywateli i ułatwiać podejmowanie decyzji finansowych w całej UE
 • Aby zwalczać ubóstwo energetyczne i obniżyć rachunki za energię, środki finansowe będą musiały zachęcać do renowacji i jej towarzyszyć oraz być ukierunkowane w szczególności na klientów znajdujących się w trudnej sytuacji oraz budynki o najgorszych wynikach, w których mieszka większy odsetek gospodarstw domowych ubogich energetycznie
 • Państwa członkowskie będą również musiały zapewnić lokatorom gwarancje, aby pomóc zaradzić ryzyku eksmisji gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji spowodowanej nieproporcjonalną podwyżką czynszu po remoncie

Nadchodzi fala renowacji

Zmieniona dyrektywa EPBD zawiera środki mające na celu poprawę zarówno strategicznego planowania renowacji, jak i narzędzia zapewniające, że takie renowacje zostaną przeprowadzone. Zgodnie z uzgodnionymi przepisami państwa członkowskie muszą ustanowić:

 • krajowe plany renowacji budynków w celu określenia krajowej strategii dekarbonizacji zasobów budowlanych oraz sposobów usunięcia pozostałych barier, takich jak finansowanie, szkolenia i przyciąganie bardziej wykwalifikowanych pracowników
 • krajowe programy paszportów na rzecz renowacji budynków, aby pomóc właścicielom budynków w przeprowadzaniu etapowych renowacji w kierunku budynków o zerowej emisji
 • One Stopa Shop – punkty kompleksowej obsługi dla właścicieli domów, MŚP i wszystkich podmiotów w łańcuchu wartości renowacji, aby otrzymać dedykowane i niezależne wsparcie i wskazówki 

Ponadto porozumienie pomoże UE w stopniowym wycofywaniu kotłów zasilanych paliwami kopalnymi. Od 1 stycznia 2025 nie będą możliwe dotacje na instalację kotłów wolnostojących zasilanych paliwami kopalnymi. Zmieniona dyrektywa wprowadza jasną podstawę prawną umożliwiającą państwom członkowskim ustalanie wymagań dla wytwornic ciepła w oparciu o emisję gazów cieplarnianych, rodzaj paliwa zużytej energii lub minimalny udział energii odnawialnej wykorzystywanej do ogrzewania. Państwa członkowskie będą również musiały określić szczegółowe środki dotyczące wycofywania paliw kopalnych w procesie ogrzewania i chłodzenia, aby do 2040 całkowicie wycofywać kotły zasilane paliwami kopalnymi. 

Budynki zeroemisyjne – to będzie nowy standard budynku

Zmieniona dyrektywa sprawi, że budynki zeroemisyjne staną się nowym standardem dla nowych budynków. Zgodnie z umową wszystkie nowe budynki mieszkalne i niemieszkalne muszą charakteryzować się zerową emisją na miejscu z paliw kopalnych od dnia 1 stycznia 2028 w przypadku budynków publicznych i od 1 stycznia 2030 w przypadku wszystkich pozostałych nowych budynków, z możliwością specjalnych zwolnień.

Państwa członkowskie będą również musiały dopilnować, aby nowe budynki były przystosowane do zasilania energią słoneczną, co oznacza, że ​​muszą nadawać się do umieszczenia na dachach instalacji fotowoltaicznych lub termicznych. Instalowanie instalacji fotowoltaicznych stanie się normą w nowych budynkach. W istniejących budynkach publicznych i niemieszkalnych konieczne będzie stopniowe instalowanie energii słonecznej, począwszy od 2027, o ile będzie to wykonalne pod względem technicznym, ekonomicznym i funkcjonalnym. Przepisy te wejdą w życie w różnym czasie, w zależności od rodzaju i wielkości budynku.