SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

ESG to potoczna nazwa podejścia zgodnie z którym przedsiębiorcy powinni kierować się nie tylko dążeniem do osiągnięcia maksymalnego zysku, ale również dbać o środowisko naturalne („E”-Environment), społeczną odpowiedzialność, w tym w zakresie kwestii socjalnych („S”-Social) i ład korporacyjny, w tym uwzględniający różnorodność i korzyści różnych interesariuszy, nie tylko właścicieli lub udziałowców firmy („G”-Governance).

Obowiązek raportowania niefinansowego ESG wcześniej czy później będzie dotyczył każdej polskiej firmy, dlatego warto zainteresować się nim już teraz. Tym bardziej, że nowe przepisy będą miały konsekwencje dla całego rynku.

Firmy jako pierwsze zobowiązane do raportowania ESG, będą zwracały uwagę na cały swój łańcuch dostaw i oczekiwały od przedsiębiorstw, z którymi współpracują szczegółowych informacji dotyczących pochodzenia produktu czy śladu węglowego.

SPCleantech wspiera członków w:

 • Analizie potrzeb i oczekiwań interesariuszy, stanu obecnego oraz wizji i ambicji ESG
 • Opracowaniu strategii zrównoważonego rozwoju
 • Przygotowaniu pierwszego raportu niefinansowego oraz strategii komunikacji
 • Wdrożeniu strategii

W listopadzie 2022 Rada Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziła dyrektywę o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). Dyrektywa weszła w życie z dniem 05.01.2023.

Wejście w życie nowych obowiązków sprawozdawczych jest rozłożone na cztery etapy:

 • W 2025 za rok obrotowy 2024 – obowiązek dla przedsiębiorstw już podlegających dyrektywie o sprawozdawczości niefinansowej 
 • W 2026 za rok obrotowy 2025 – obowiązek dla dużych przedsiębiorstw jeszcze niepodlegających dyrektywie o sprawozdawczości niefinansowej – firmy spełniające 2 z 3 kryteriów: powyżej 250 pracowników, suma bilansowa powyżej 20 mln EUR, roczne przychody wyżej 40 mln EUR
 • W 2027 za rok obrotowy 2026 – obowiązek dla notowanych MŚP (z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw), małych i niezłożonych instytucji kredytowych i wewnętrznych zakładów ubezpieczeń
 • W 2029 za rok obrotowy 2028 – obowiązek dla przedsiębiorstw z państw trzecich, o ile generują one w UE ponad 150 mln EUR przychodów netto ze sprzedaży i mają tu co najmniej jedną jednostkę zależną lub jeden oddział przekraczające pewne progi

Za opracowanie Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) odpowiada Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG). Komisja Europejska przyjmie ostateczną wersję tych standardów w drodze aktu delegowanego w czerwcu 2023 roku.

Przyjęta dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) nakłada na firmy nowe  wymogi ujawnieniowe, według których spółki będą zobowiązane do włączenia oraz wykazania wpływu czynników ESG do decyzji biznesowych i programów transformacji energetyczno-klimatycznej. Wymagania te stanowią potwierdzenie konieczności przeprowadzenia w firmie rzetelnej analizy wpływu finansowego, biznesowego czynników ESG na jej wartość oraz strategię.  Konieczne będzie przede wszystkim uporządkowane i holistyczne włączenie czynników pozafinansowych w procesy operacyjne.

Bez długookresowej wizji zarządczej i połączenia ze strategią biznesową nie ma bowiem zabezpieczenia wartości. Uwzględnienie czynników ESG w strategii biznesowej nie tylko pokazuje interesariuszom i inwestorom dojrzałość organizacji, ale również daje możliwość spojrzenia szerzej, w tym na działalność firmy, jej procesy, produkty i usługi i wykorzystanie luk, których konkurencja jeszcze nie dostrzegła. Pozwala to także na łatwiejsze sięgnięcie po środki na zrównoważony rozwój i innowacje, czy zyskanie przewagi w walce o talenty na rynku pracy.

Korzyści z wprowadzenia strategii ESG

 • Większa wiarygodność dla interesariuszy
 • Łatwiejsze pozyskanie finansowania od banków
 • Większa szansa na pozyskanie środków unijnych
 • Ułatwiony dostęp do środków inwestorów
 • Działanie zgodne z prawem polskim i dyrektywą UE
 • Poprawa wizerunku i zdobycie zaufania odbiorców z młodszych pokoleń, którym zależy na zrównoważonym rozwoju
 • Sprawczość: pozytywny wpływ na najważniejsze problemy w skali lokalnej i globalnej
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej
 • Możliwość pozyskania nowych partnerów biznesowych
 • Optymalizowanie kosztów