South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

15.01.2019 odbyło się w NordicHouse, siedzibie SPCleantech pierwsze spotkanie partnerów zajmujących się problematyką gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w Małopolsce. W spotkaniu wzięli udział  – South Poland Cleantech Cluster, Life Science Cluster, Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński, Urząd Marszałkowski, BLOOM – projekt unijny, Centrum Nauki Kopernik.

Podczas spotkania ustalono potrzebę regularnych spotkań oraz dalsze prace nad wspólnymi projektami z możliwością aplikowania o środki zarówno krajowe jak i unijne.

Termin gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ, circular economy) od paru lat coraz mocniej przebija się do powszechnej świadomości, co związane jest z ogłoszonym w grudniu 2015 roku przez Komisję Europejską pakietem propozycji pod nazwą „Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym” (Pakiet GOZ). Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) stała się priorytetem w polityce gospodarczej Unii Europejskiej.

Rosnąca ilość wytwarzanych odpadów jest obecnie największym wyzwaniem UE. Według różnych szacunków ponad połowa odpadów wytwarzanych na świecie jest składowana lub utylizowana. Kurczące się zasoby surowców, wzrost ich cen, postępujące zanieczyszczenie środowiska naturalnego, przy jednoczesnym wzroście konsumpcji, wymusiły zmianę dotychczasowego podejścia opartego na gospodarce liniowej i przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Podczas spotkania partnerzy zajmowali się zwłaszcza barierami, pokonanie których pozwoli na maksymalne wykorzystanie dostępnych surowców, produktów i odpadów, co w konsekwencji będzie sprzyjać zarówno gospodarce, jak i otaczającemu nas środowisku.

Tymi barierami są:

 • brak wiedzy o sposobie przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym -księgowość, modelowanie finansowe, marketing i tworzenie wartości
 • brak powiązania gospodarki o obiegu zamkniętym z podstawami prowadzenia działalności i uczynienia jej ważną częścią codziennych działań każdej organizacji
 • brak przepisów, współpracy, nadzorowania, dynamiki łańcuchów dostaw, przejrzystości danych i nastawienia kulturowego
 • brak programów i infrastruktury przemysłowej potrzebnej do ponownego wykorzystania produktów ubocznych -inteligentna logistyka zwrotna
 • brak wystarczającego popytu wśród konsumentów na bardziej zrównoważone produkty -cena
 • brak łańcuchów dostaw, szczególnie tych o znaczeniu globalnym -koordynacja zrównoważonego przepływu materiałów i otworzenie się na innowacje potrzebne do zaprojektowania nowych systemów -skala działania
 • brak świadomości wśród konsumentów, społeczeństwa, przedsiębiorstw, polityków -zmiana sposobu myślenia – edukacja

Gospodarka o obiegu zamkniętym może być szczególnym wyzwaniem dla niektórych sektorów, czy to ze względu na charakterystykę ich produktów, ślad środowiskowy czy na zależność od materiałów pochodzących spoza UE. Stąd w pakiecie GOZ określono 5 obszarów priorytetowych, które, ze względu na swoja specyfikę, będą wymagały odrębnego podejścia. Są to:

 • tworzywa sztuczne
 • odpady spożywcze
 • surowce krytyczne
 • odpady z budowy i rozbiórki
 • biomasa i bioprodukty