SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Ogólne krzyści wynikające z członkowstwa w klastrze:

 • klastry wspierają rozwój gospodarczy poprzez specjalizację regionów w działaniach, w których firmy mogą osiągnąć wyższą wydajność przez uczestnictwo w zewnętrznej ekonomii dużej skali lub innych przewag komparatywnych
 • przemysł zorganizowany w silny klaster rejestruje wyższe wskaźniki wzrostu zatrudnienia, jak również większy stopień ekspansji oraz ilość zarejestrowanych patentów
 • klastry obniżają koszty produkcji oraz koszty wymiany poprzez wzmocnienie relacji handlowych i przejrzystości na lokalnych rynkach zakupów I sprzedaży
 • lokalny transfer wiedzy: spokrewnione lokalne wynalazki mogą równocześnie zwiększyć bazę  wiedzy wielu lokalnych firm
 • badania jakościowe klastrów podkreślają centralną rolę wyspecjalizowanych lokalnych instytucji badawczo-rozwojowych, zaplecza testowego itp.
 • działania klastra wspierają inwestycje przedsiębiorstw w innowacje, jak pojedyncze projekty  badawczo – rozwojowe, współpracy badawczo – biznesowej oraz współpracy  business-to-business

Dzięki członkowstwu w South Poland Cleantech Cluster przedsiębiorstwa, uniwersytety, instytucje badawcze, organizacje I władze publiczne osiągną wiele korzyści jak np.:

 • konkurowanie na arenie międzynarodowej
 • zwiększenie innowacyjności i prowadzenie działalności badawczo-naukowej
 • podejście sektorowe
 • inicjowanie i organizacja wspólnych przedsięwzięć pomiędzy grupami podmiotów w klastrze
 • powiązania kooperacyjne
 • integracja procesów produkcyjnych, dystrybucyjnych, zakupowych członków klastra
 • integracja wertykalna
 • zapewnienie działań długoterminowych
 • kształtowanie i wzmacnianie marki regionu jako centrum kompetencji w obszarze cleantech
 • smart specialization

10 sposobów Global Cleantech Clusters przyspieszają rewolucję Cleantech

1. Klastry Cleantech tworzą miejsca pracy – klaster jest świetnym mechanizmem wspierającym firmy cleantech i stymulującym rozwój biznesu. Na przykład ECO World Styria w Graz, Austria, grupa ponad 150 firm cleantech, stworzyła 5000 nowych miejsc pracy w ciągu ostatnich czterech lat. Firmy wygenerowały obrót w wysokości 2,8 miliarda euro – około 8 procent PKB regionu. ECO World Styria koncentruje się na innowacyjnych projektach badawczych w dziedzinie czystych technologii i pomaga lokalnym firmom w dostępie do rynków międzynarodowych.

Klastry przyspieszają wzrost – Głównym celem klastrów czystych technologii jest działanie jako motor ekonomiczny, aby pomóc w szybkim wprowadzaniu ich technologii. Na przykład CleanTECH San Diego zgromadził ponad 150 milionów dolarów w federalnych funduszach stymulacyjnych, aby zainstalować ponad 20 megawatów energii słonecznej. Umożliwiły one także 18 gminom w San Diego zrealizowanie swojego programu clearingowego, jednocześnie generując biznes dla znanego w Kalifornii Solar City.

3. Klastry uruchamiają nowe, innowacyjne partnerstwa jutra, łącząc firmy na całym świecie – klastry Cleantech mają możliwość łączenia regionalnych firm cleantech z globalnym rynkiem. Na przykład fiński Cleantech Cluster ma dobrze ugruntowane programy internacjonalizacji, aby pomóc swoim firmom członkowskim. Fiński klaster środowiskowy dla Chin połączył ponad 100 firm z możliwościami na chińskim rynku. Ponadto w ciągu dwóch lat podpisał ponad wartych 160 milionów umów handlowych. Łącząc kluczowych graczy cleantech w różnych sektorach, klastry mogą inicjować i ułatwiać nowe innowacje poprzez partnerstwa.

4. Klastry dzielą się pomysłami – klastry umożliwiają efektywność i doskonałość biznesową, zapewniając przejrzystość i platformę umożliwiającą członkom wymianę najlepszych praktyk. Odbywa się to w organizacjach takich jak The Global Cleantech Cluster Association, platforma internetowa Skipso i Międzynarodowa sieć Cleantech (ICN). Model klastrowy wierzy we współpracę i otwarte innowacje; w przeciwieństwie do otoczki tajemnicy, jaką można znaleźć w kulturze Doliny Krzemowej.

5. Klastry działają w centrum systemu ekologicznego Cleantech – The Colorado Cleantech Industry Association (CCIA) właśnie opracował Plan działania Cleantech dla stanu Kolorado. Program ma na celu wskazanie konkretnych kroków potrzebnych do przyspieszenia wzrostu klastra Colorado Cleantech w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat. Biorąc pod uwagę jego kluczową rolę w cleantech w Colorado, CCIA była w stanie zaangażować nie tylko same Cleantech firmy, ale także organizacje rozwoju gospodarczego, agencje rządowe, państwowe uniwersytety badawcze i laboratoria federalne, społeczności wiejskie, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, przemysł gazu ziemnego i pracowników w celu wsparcia ich starań.

6. Klastry stwarzają możliwości inwestycyjne dla globalnych korporacji – klastry Cleantech są doskonałym źródłem do poszukiwania obiecujących technologii. Dobrym przykładem tego zjawiska jest konkurs najlepszych pomysłów Global Cleantech Cluster Association, który został ogłoszony w Lahti w Finlandii i San Diego w listopadzie 2010 roku. Podczas tego wydarzenia ukryte klejnoty cleantech z całego świata zostały zaprezentowane środowisku  inwestycyjnemu.

7. Klastry mogą reprezentować cleantech w polityce – klastry Cleantech, działając razem, mają większe znaczenie, gdy próbują ustalić agendę polityczną, niż działając niezależnie. Na przykład jednym z głównych założeń Swisscleantech jest łączenie interesów swoich członków i reprezentowanie ich w polityce krajowej i międzynarodowej. Swisscleantech rozpoczął niedawno kampanię Cleantech Strategy Switzerland, która zainicjowała dyskusję polityczną na temat 30 konkretnych działań w 10 tematach związanych z czystą technologią.

8. Klastry mogą wspierać wszystkie rodzaje podmiotów zaangażowanych w czystą technologię – na przykład Centrum CleanTech w Syracuse w stanie Nowy Jork oferuje wsparcie przedsiębiorcom i firmom na wczesnym etapie rozwoju poprzez inkubację, akcelerację i utrzymanie. Współpracownicy obejmują aniołów i inwestorów venture, instytucje finansowe i innych pożyczkodawców, uczelnie i uniwersytety, usługodawców, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, stowarzyszenia branżowe i agencje rządowe. Wszystkie razem zapewniają pomoc techniczną i finansową w celu wspierania rozwoju czystych technologii.

9. Klastry Cleantech są sprawdzonym modelem – Peterborough EnviroCluster przeprowadził badanie mapowania klastrów we wschodniej Anglii w 2001 r. i zidentyfikował ponad 4500 miejsc pracy i ponad 240 organizacji zaangażowanych w sektor ochrony środowiska w rejonie Greater Peterborough przy zbiorowym obrocie w wysokości £ 340 milionów (545 milionów USD). W ciągu dziewięciu lat od tego badania klaster powiększył się do 350 organizacji zatrudniających 6000 osób. Jest to największa znana koncentracja takich firm i organizacji w Wielkiej Brytanii i jest również jednym z najstarszych klastrów eko-innowacyjnych.

10. „Sam możesz iść szybciej, ale razem możemy iść dalej” – klastry Cleantech pracują agresywnie w celu przyspieszenia rozwoju sektora Cleantech. Stowarzyszenia takie jak EcoClup i Global Cleantech Cluster Association starają się w jak największym stopniu wpływać na wydarzenia, sieci, partnerstwa i koordynację.

Podsumowując, sumując wszystkie korzyści opisane powyżej łatwo zrozumieć, dlaczego klastry Cleantech były i będą nadal motorem w akceleracji i rozwoju czystych technologii na całym świecie!