SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Tytuł publikacji: Wdrażanie standardów zarządzania klastrem. Poradnik dla koordynatorów.
Wydanie I Warszawa 2017
Autorzy: Bogdan Kępka, Danuta Kacperek Koordynacja (PARP): Kinga Gruszecka
Wydawca:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel.: +48 22 432 80 80, faks: +48 22 432 86 20, biuro@parp.gov.pl, www.parp.gov.pl
Publikacja dostępna w wersji elektronicznej na Portalu Innowacji http://www.pi.gov.pl

WSTĘP

Inicjatywy klastrowe na całym świecie tworzone są w oparciu o różne źródła finansowania. W krajach Unii Europejskiej – dodatkowo – o zmieniające się programy operacyjne kolejnych okresów programowania. Proces ich budowy i kształtowania w naszym kraju trwa już od kilkunastu lat. Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad kilkaset zidentyfikowanych inicjatyw i przedsięwzięć odwołujących się do koncepcji klastra. Zagłębiając się jednak w cele działania i strukturę podmiotową tych przedsięwzięć zaobserwować można znaczne zróżnicowanie.

Podczas tych kilkunastu lat zostały wypracowane i sprawdzone w działaniu różne modele funkcjonowania organizacji klastrowych. Sięgnięto po doświadczenia z zagranicy, które częściowo sprawdziły się również w Polsce.

Funkcjonowanie klastrów w Polsce ulega nieustannym zmianom. Głównym powodem jest ciągły rozwój ich działalności oraz pojawianie się nowych obszarów wsparcia. Często zmiany wymuszane są polityką państwa, która ukierunkowana jest na podnoszenie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. Jednak wyniki analizy poziomu rozwoju inicjatyw klastrowych wykazały, że w naszym kraju zostały już zbudowane podstawy do funkcjonowania klastrów. Część z nich osiągnęła poziom dojrzałości, część nadal się rozwija, a także wciąż powstają nowe. Dlatego podjęta została decyzja o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem standardów działania klastrów2. Opracowano więc zestaw zasad określających pożądane cechy zarządzania uwzględniający specyfikę funkcjonowania poszczególnych inicjatyw klastrowych, a dokładniej ich aspekty formalno-prawne, sposób działania, a nawet odmienność warunków miejscowych, mających wpływ na sposób i zakres funkcjonowania inicjatywy.

Znaczenie systemów jakości dostrzeżono również w uregulowaniach polityki klastrowej na poziomie unijnym. Jednym z głównych celów Komisji Europejskiej jest promocja wysokiej jakości zarządzania klastrami (ang. cluster management excellence). Formą promocji jakości zarządzania jest przyznawanie certyfikatów w postaci brązowych, srebrnych i złotych oznaczeń (ang. bronze label, silver label, gold label), nadawanych przez Europejski Sekretariat Analiz Klastrów (ang. European Secretariat for Cluster Analysis) w oparciu o benchmarking oraz porównanie do klastrów europejskich i międzynarodowych. Certyfikat jakości zarządzania ESCA przyznawany jest w oparciu o zestaw wskaźników pozwalających oceniać procesy zarządzania danym klastrem. Wskaźniki dotyczą pięciu obszarów działalności klastra: struktury, kadry kierowniczej i współpracy, systemu zarządzania, finansowania, strategii, w tym planów operacyjnych i świadczonych usług oraz osiągnięć i rozpoznawalności. W wybranych krajach posiadanie przez zarządzającego klastrem odznaki jest jednym z warunków skorzystania z programów publicznych wspierających klastry3.

Brązową odznakę jakości mogą otrzymać klastry, które poddadzą się badaniom benchmarkingowym iwykażą gotowość do usprawniania procesów zarządzania klastrem. W imieniu ESCA wywiad prowadzi neutralny ekspert. Weryfikacji podlegają obszary: zarządzanie klastrem, jego struktura, usługi prowadzone przez koordynatora, relacje i interakcje wewnątrz klastra, pozycja klastra i jego dotychczasowe osiągnięcia. Wyniki wywiadu wraz z zaleceniami dotyczącymi możliwości usprawnienia zarządzania klastrem są przedstawiane w raporcie końcowym. W Polsce ważną odznakę Bronze Label posiada 13 klastrów (stan na 24.02.2017 r.):

 Klaster Innowacji w Agrobiznesie
 Bydgoski Klaster Przemysłowy
 Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Budowlany INNOWATOR
 Klaster Innowacyjna Medycyna
 Interizon Pomorski Klaster ICT
 Klaster LifeScience Kraków
 Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych  Mazowiecki Klaster ICT
 Klaster Logistyczno Transportowy Północ – Południe
 Wschodni klaster na rzecz rozwoju spółdzielczości „Razem”
 Śląski Klaster Lotniczy
 South Poland Cleantech Cluster

Warsztaty koncentrowały się na wypracowaniu optymalnych, praktycznych rozwiązań pozwalających w przyszłości spełnić standardy których klastry najczęściej nie spełniają (lub mają z nimi istotne problemy), a tym samym poprawić jakoś funkcjonowania klastrów. Koordynatorzy dzielili się swoim doświadczeniem w radzeniu sobie z wdrożeniem standardów, a zebrane podczas cyklu warsztatów inspiracje i dobre praktyki zawarte zostały w niniejszym poradniku (Rozdział 2. Sposoby realizacji wymagań poszczególnych standardów zarządzania).

W wydarzeniu uczestniczyli:

 1. Klaster „Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów”
  2. Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  3. Klaster Roślinnych Produktów Leczniczych i Suplementów Diety
  4. Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych
  5. Lubelski Klaster Ekoenergetyczny
  6. Śląski Klaster Dizajnu
  7. Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”
  8. Klaster Obróbki Metali
  9. Klaster Podkarpackie Smaki, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”

  10. Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii
  11. ICT Polska Centralna Klaster
  12. Klaster LifeScience Kraków
  13. Klaster Dolina Lotnicza
  14. Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED
  15. Wschodni Klaster Obróbki Metali
  16. Klaster e-Południe
  17. Klaster Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności
  18. Klaster Zrównoważona Infrastruktura
  19. Klaster Dolina Czystej Energii
  20. Śląski Klaster ICT i Multimediów Hub Club
  21. MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych
  22. Małopolski Klaster Poligraficzny
  23. Polski Klaster Aluminium
  24. Klaster Chemii Specjalistycznej Chem-Ster
  25. Śląski Klaster Wodny
  26. Silesia Automotive & Advanced Manufacturing
  27. South Poland Cleantech Cluster Sp. z o.o.
  28. GENOCLUSTER
  29. Human Cloud
  30. Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Budowlany INNOWATOR
  31. Klaster Medyczny MedCluster
  32. Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie
  33. NUTRIBIOMED Klaster
  34. Dolnośląski Klaster Lotniczy LSSE
  35. Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny LSSE
  36. Dolnośląski Klaster Edukacyjny LSSE
  37. Krajowy Klaster Produktu Regionalnego Lokalnego i Tradycyjnego
  38. Klaster Badań i Rozwoju Innowacji
  39. Wschodni klaster ICT
  40. Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny
  41. Zachodniopomorski Klaster Morski
  42. Waste-Klaster
  43. Lubuski Klaster Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej,
  44. Polski Klaster Innowacyjnych Technologii Kuźniczych „HEFAJSTOS”
  45. Klaster spożywczy Leszczyńskie Smaki
  46. Lubusko-Wielkopolski Klaster Turystyczny Nasze dObra Natury
  47. Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski
  48. Pomorski Klaster Edukacyjny
  49. Interizon – Pomorski Klaster ICT
  50. Mazowiecki Klaster Chemiczny
  51. Agro Klaster Kujawy – Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju
  52. Klaster Morski Pomorza Zachodniego
  53. Bydgoski Klaster Przemysłowy
  54. Bydgoski Klaster Informatyczny
  55. Spiżarnia Kujawsko Pomorska Klaster Spółdzielczy 56. Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe