Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

SPCleantech uczestniczył 31.07.2019 w pierwszym spotkaniu jako stakeholder w projekcie unijnym ECOS4IN z uczestnictwem członka klastra Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (MARR). Innymi partnerami  projektu ECOS4IN są Ústecký kraj – lider (Czechy), Università Cà Foscari Venezia (Włochy), Pannon Novum Nyugat-duná ntúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. (Wegry), Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsa gentur GmbH (Austria), Koprivnički poduzetnik d.o.o. (Chorwacja) oraz Fondazion E Giacomo Brodolini (Włochy).

Cyfryzacja i przemysł 4.0 wywierają głęboki wpływ na modele biznesowe i całe otoczenie, w którym obecnie działają przedsiębiorstwa. Żaden europejski kraj samodzielnie nie jest w stanie z powodzeniem korzystać ze wszystkich możliwości dostępnych w erze cyfrowej. Jest to możliwe dopiero w skali całej Europy.

Celem projektu jest poprawa regionalnych zdolności innowacyjnych poprzez bliską współpracę transnarodową w Europie Środkowej pomiędzy podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem idei Przemysłu 4.0. Głównymi partnerami na szczeblu lokalnym są:

 • instytucje działającą na rzecz rozwoju regionalnego
 • partnerzy w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu
 • podmiot wspierający rozwój przedsiębiorstw

Główną grupą docelową projektu ECOS4IN są przedstawiciele poczwórnej helisy, a więc przedstawiciele biznesu, organów publicznych, świata nauki oraz organizacji pozarządowych. W ramach projektu każdy partner powoła ekspertów, którzy będą odpowiadać za „warstwę merytoryczną” projektu, a także spotykać się w ramach TEG. Jednym z takich ekspertów jest właśnie SPCleantech.

Spodziewane rezultaty projektu to

 • poprawa regionalnych zdolności innowacyjnych do wdrożenia idei Przemysłu 4.0
 • wzmocnienie współpracy między zainteresowanymi stronami

Projekt rozpoczął się w kwietniu 2019, potrwa do marca 2022 i składa się z 7 faz określonych jako „Work packages”, w tym:

 • 3 fazy „techniczne”
 • 4 fazy „merytoryczne” (7 spotkań SG)

Faza T1: zbieranie informacji na temat istniejącej infrastruktury i najlepszych praktyk w zakresie wdrażania Przemysłu 4.0 w Europie Środkowej i Wschodniej w ramach dwóch baz danych:

 1. Struktura gospodarcza regionu
 2. „Gatunki” występujące w ekosystemie

Baza danych ma na celu uchwycenie najbardziej odpowiednich instytucji / podmiotów i organizacji zaangażowanych w działania i inicjatywy związane z dziedziną zainteresowania (Przemysł 4.0, transformacja cyfrowa, digitalizacja struktury przemysłowej regionu itp.). Wybór instytucji i podmiotów, zależy od istotności każdej jednostki i od czynników związanych z rzeczywistym wpływem każdego podmiotu / instytucji / firmy na procesy przyjmowania i rozpowszechniania Przemysłu 4.0. W bazie danych będą uwzględnione:

 • uniwersytety
 • uczelnie policealne
 • centra / instytucje / laboratoria badawcze, zarówno prywatne, jak i publiczne
 • jednostki transferu technologii
 • prywatne firmy doradcze
 • dostawcy technologii
 • lokalne startupy, związane z technologią
 • Instytucje / podmioty publiczne posiadające udziały w i prowadzące działalność związaną z przemysłem 4.0 na poziomie lokalnym

Lista obecności na spotkaniu Stakeholders Group projektu ECOS4IN