South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

SPCleantech uczestniczył 31.07.2019 w pierwszym spotkaniu jako stakeholder w projekcie unijnym ECOS4IN z uczestnictwem członka klastra Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (MARR). Innymi partnerami  projektu ECOS4IN są Ústecký kraj – lider (Czechy), Università Cà Foscari Venezia (Włochy), Pannon Novum Nyugat-duná ntúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. (Wegry), Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsa gentur GmbH (Austria), Koprivnički poduzetnik d.o.o. (Chorwacja) oraz Fondazion E Giacomo Brodolini (Włochy).

Cyfryzacja i przemysł 4.0 wywierają głęboki wpływ na modele biznesowe i całe otoczenie, w którym obecnie działają przedsiębiorstwa. Żaden europejski kraj samodzielnie nie jest w stanie z powodzeniem korzystać ze wszystkich możliwości dostępnych w erze cyfrowej. Jest to możliwe dopiero w skali całej Europy.

Celem projektu jest poprawa regionalnych zdolności innowacyjnych poprzez bliską współpracę transnarodową w Europie Środkowej pomiędzy podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem idei Przemysłu 4.0. Głównymi partnerami na szczeblu lokalnym są:

 • instytucje działającą na rzecz rozwoju regionalnego
 • partnerzy w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu
 • podmiot wspierający rozwój przedsiębiorstw

Główną grupą docelową projektu ECOS4IN są przedstawiciele poczwórnej helisy, a więc przedstawiciele biznesu, organów publicznych, świata nauki oraz organizacji pozarządowych. W ramach projektu każdy partner powoła ekspertów, którzy będą odpowiadać za „warstwę merytoryczną” projektu, a także spotykać się w ramach TEG. Jednym z takich ekspertów jest właśnie SPCleantech.

Spodziewane rezultaty projektu to

 • poprawa regionalnych zdolności innowacyjnych do wdrożenia idei Przemysłu 4.0
 • wzmocnienie współpracy między zainteresowanymi stronami

Projekt rozpoczął się w kwietniu 2019, potrwa do marca 2022 i składa się z 7 faz określonych jako „Work packages”, w tym:

 • 3 fazy „techniczne”
 • 4 fazy „merytoryczne” (7 spotkań SG)

Faza T1: zbieranie informacji na temat istniejącej infrastruktury i najlepszych praktyk w zakresie wdrażania Przemysłu 4.0 w Europie Środkowej i Wschodniej w ramach dwóch baz danych:

 1. Struktura gospodarcza regionu
 2. „Gatunki” występujące w ekosystemie

Baza danych ma na celu uchwycenie najbardziej odpowiednich instytucji / podmiotów i organizacji zaangażowanych w działania i inicjatywy związane z dziedziną zainteresowania (Przemysł 4.0, transformacja cyfrowa, digitalizacja struktury przemysłowej regionu itp.). Wybór instytucji i podmiotów, zależy od istotności każdej jednostki i od czynników związanych z rzeczywistym wpływem każdego podmiotu / instytucji / firmy na procesy przyjmowania i rozpowszechniania Przemysłu 4.0. W bazie danych będą uwzględnione:

 • uniwersytety
 • uczelnie policealne
 • centra / instytucje / laboratoria badawcze, zarówno prywatne, jak i publiczne
 • jednostki transferu technologii
 • prywatne firmy doradcze
 • dostawcy technologii
 • lokalne startupy, związane z technologią
 • Instytucje / podmioty publiczne posiadające udziały w i prowadzące działalność związaną z przemysłem 4.0 na poziomie lokalnym

Lista obecności na spotkaniu Stakeholders Group projektu ECOS4IN