SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Sukces aplikacji do Interreg Central Europe

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Z ogromną przyjemnością pragniemy zakomunikować, że aplikacja konsorcjum składającego się z 11 partnerów „Circular design and development of Sustainable products in 4 key sectors in Central Europe – CURIOST„ otrzymała wsparcie finansowe na 30 miesięczny projekt z Interreg Central Europe w ramach priorytetu Cooperating for a greener central Europe – SO2.3: Taking circular economy forward in Central Europe. Projekt zostanie zapoczątkowany w marcu 2024.


W dniu 31 stycznia 2024 Komitet Monitorujący Program Interreg Central Europe zgodził się na dofinansowanie 47 nowych projektów współpracy transnarodowej budżetem 76 mln EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Całkowita liczba projektów transnarodowych finansowanych w ramach programu wzrośnie zatem do 100 po pierwszych dwóch zaproszeniach do składania wniosków.

Drugi nabór wniosków projektowych trwał od 22 marca do 17 maja 2023. Od tego czasu w ramach programu dokładnie sprawdzono i oceniono 280 złożonych wniosków. Proces ten ostatecznie doprowadził do podjęcia przez komitet monitorujący decyzji o finansowaniu, która dodatkowo zwiększyła początkowy budżet zaproszenia wynoszący 60 mln EUR z EFRR o 16 mln EUR w celu współfinansowania wszystkich doskonałych wniosków.

Partnerami w projekcie są:

 • Business Upper Austria, Österreich – partner wiodący
 • ConPlusUltra Ltd, Österreich
 • University of Economics in Bratislava, Slovensko
 • Chamber of Commerce and Industry, Magyarország
 • South Poland Cleantech Cluster Ltd., Polska
 • STEP RI science and technology park, Hrvatska
 • Development and Educational Centre, Hrvatska
 • MESAP Innovation Cluster, Italia
 • Science and Technology Park, Italia
 • Bayern Innovativ ,Deutschland
 • Cluster of Environmental, Deutschland

Projekt CURIOST opiera się na założeniu, że cyfryzacja jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym rozwiązania gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekt ma na celu umożliwienie MŚP i małym spółkom o średniej kapitalizacji wykorzystania ich potencjału w gospodarce o obiegu zamkniętym i cyfrowej, w szczególności w zakresie projektowania produktów/procesów + inżynierii, efektywnej pod względem zasobów produkcji, odzyskiwania produktów/materiałów.

Konsorcjum jest koordynowane przez Biz-up i zrzesza 10 partnerów z AT, DE, HR, HU, IT, SK i PL, posiadających uzupełniającą się wiedzę specjalistyczną w zakresie cyfryzacji i innowacji biznesowych, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zagadnień związanych z energią/środowiskiem.

Podejście projektowe koncentruje się na opracowaniu i praktycznej demonstracji zrównoważonych + cyfrowych wzorców modeli biznesowych dostosowanych do potrzeb MŚP. Po pierwsze, CURIOST zwiększy potencjał regionalnych organizacji pośredniczących w partnerstwie, aby stać się czynnikami wpływającymi na transformację regionalnych MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji w sektorach produkcyjnych jako głównej grupy docelowej projektu.

Następnie Partnerzy Projektu przetestują wzorce modeli biznesowych z regionalnymi MŚP i spółkami o średniej kapitalizacji, a następnie zaangażują najbardziej zmotywowane firmy w ponadnarodowe projekty w celu opracowania rozwiązań w zakresie modeli biznesowych. Zostaną one przekazane szerokiej grupie firm dążących do przejścia na biznes cyfrowy + cyrkularny w sektorach produkcyjnych regionów partnerskich. Wielokanałowe podejście do komunikacji/rozpowszechniania gwarantuje, że podejście CURIOST zostanie przyjęte i rozszerzone przez produkcyjne MŚP i spółki o średniej kapitalizacji w całym regionie objętym projektem i zakotwiczone na poziomie polityki regionalnej i europejskiej.

Partnerzy wdrożą proces współtworzenia map drogowych w celu opracowania strategii wspierania obiegu zamkniętego na poziomie regionalnym i zdefiniowania ponadnarodowych inicjatyw współpracy jako podstawy zrównoważonej współpracy w zakresie rozwiązań obiegu zamkniętego poza projektem.