SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Członek Komitetu Sterującego EASME (EU)

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster (SPCleantech, www.spcleantech.com ) został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu „Skills for smart industrial specialization and digital transformation” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”) dla Executive Agency for Small and Me-dium-sized Enterprises, EASME (Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działających w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, ERASMUS+. W ramach projektu zostanie stworzony system wsparcia krajów członkowskich, regionów, miast, organizacji, klastrów i firm w nowej perspektywie finan- sowej od 2021-2027. Celem programu jest wzmocnienie konkurencyjności UE w stosunku do USA, Japonii, Korei Południowej, Izraela i innych.

Ostatecznym celem prac jest pomoc miastom, regionom i państwom członkowskim w projektowaniu i wdrażaniu ambitnych polityk umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji przemysłowej i strategii transformacji cyfrowej.

Janusz Kahl

Komitet sterujący składa się z 5 niezależnych ekspertów o ugruntowanej renomie ze środowiska akademickiego, przemysłu, stowarzyszeń itp. z różnych krajów członkowskich UE.

Członkowie komitetu sterującego:

John Higgins, Director General of DIGITALEUROPE (http://www.digitaleurope.org/Welcome )
Elif Köksal-Oudot, Economist at OECD Directorate for Science, Technology and Innovation ( http://www.oecd.org/sti/)
Bruno Lanvin, Executive Director of INSEAD’s Global Indices (https://www.insead.edu/global-indices )
Janusz Kahl, South Poland Cleantech Cluster (http://spcleantech.com)
Leif Edvinsson, Universal Networking Intellectual Capital (http://www.checkdirector.co.uk/director/leif-edvinsson/ )

Członkowie komitetu sterującego mają:

 • monitorować prace oraz wykonywać przeglądy raportów opracowanych przez PwC
 • spotykać się w Brukseli z EASME i Komisją Europejską, aby dokonać przeglądu postępów i omówić przygotowanie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
 • uczestniczyć w telekonferencjach
 • udzielać doradztwa i wskazówek w trakcie pracy

Główne oczekiwane wyniki są następujące:

 • Lepsze zrozumienie, w jaki sposób można zaprojektować i skutecznie wdrożyć strategie, polityki i inicjatywy w zakresie zaawansowanych technologii i umiejętności w kształcie litery T na wszystkich poziomach (miasta, regiony, państwa członkowskie i poziomy UE);
 • Opracowanie wspólnej wizji i poprawę warunków ramowych;
 • Pomoc dla miast, regionów i państw członkowskich w projektowaniu i wdrażaniu ambitnych polityk w zakresie umiejętności dla inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej;
 • Promowanie dyscypliny STEM i wysokich umiejętności w zakresie umiejętności w kształcie litery T;
 • Ułatwienie identyfikacji, promocji i wdrażania najlepszych praktyk;
 • Dostarczenie konkretnych rozwiązań, w tym stworzenie zestawu narzędzi.

Niniejsza umowa o świadczenie usług powinna przyczynić się do opracowania wspólnej wizji i wspierania działań na rzecz umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej w celu zwiększenia potencjału przemysłu, partnerów społecznych, organizacji edukacyjnych i szkoleniowych oraz decydentów na wszystkich szczeblach w celu kształtowania transformacji siły roboczej z powodzeniem w Europie.

PwC będzie również odpowiedzialne za stworzenie nieformalnej grupy co najmniej 100 najbardziej odpowiednich kluczowych interesariuszy:

Grupa powinna obejmować co najmniej 10 państw członkowskich UE o dobrej reprezen-tatywności i równowadze geograficznej. Grupa będzie regularnie konsultowana, a eksperci z tej grupy zostaną zaproszeni na warsztaty ekspertów na zasadzie ad-hoc (przy co najmniej 60% nowych ekspertów w każdym warsztacie). Skład grupy zostanie uzgodniony z EASME i Komisją europejską nie później niż 2 miesiące po rozpoczęciu umowy.

Grupa kluczowych zainteresowanych stron powinna składać się przedstawicieli (lista jest orientacyjna, a nie wyczerpująca):

 • Władze publiczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
 • Publiczne lub prywatne organizacje odpowiedzialne za inteligentną specjalizację przemy- słową lub inicjatywy dotyczące transformacji cyfrowej na wszystkich poziomach
 • Klastry przemysłowe
 • Partnerstwa publiczno-prywatne
 • Przemysł, związki i środowiska akademickie (uniwersytety, szkoły biznesu i instytucje szko- leniowe);
 • Specjaliści ds. Rekrutacji i zasobów ludzkich;
 • Publiczne lub prywatne instytucje edukacyjne lub szkoleniowe;
 • Organizacje lub sieci reprezentujące przemysł, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje sektorowe, instytucje szkolnictwa wyższego i instytucje szkoleniowe;
 • Izby handlowe, przemysłu, pracy itd .;
 • Szkolenia publiczne i władze szkolnictwa wyższego;
 • Agencje rozwoju gospodarczego, organy statystyczne i instytuty badawcze itp .;
 • Organizacje zapewniające doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe, usługi informacyjne i służby zatrudnienia itp.

Prace powinny zmobilizować dużą liczbę zainteresowanych stron i państw członkowskich, które przyczyniłyby się do sukcesu strategii UE w zakresie umiejętności zaawansowanych technolo- gicznie oraz do wysiłków na rzecz ułatwienia upowszechnienia cyfrowych i kluczowych techno- logii wspomaganych przez europejskie przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP i przedsiębior- stwa rozpoczynające działalność. Wyniki powinny informować decydentów politycznych oraz liderów biznesu i społeczeństwa o bardziej skutecznych politykach, partnerstwach i inicjatywach dotyczących umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji przemysłowej i strategiach tran- sformacji cyfrowej, a także w celu zwiększenia ilości talentów zaawansowanych technolo- gicznie, zatrudnienia i konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej.