SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Clusters meet Regions AGORADA+ w Krakowie

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniach 11-12.12.2023 SPCleantech uczestniczył w głównym corocznym wydarzeniu EURADA, konferencji organizowanej w Krakowie przez członka SPCleantech, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego (MARR) i Europejskie Stowarzyszenie Agencji Rozwoju (EURADA). Konferencja „Klastry spotykają regiony” AGORADA+ zorganizowana została na zlecenie Komisji Europejskiej.

Podczas sesji konferencji Pitching CEO, Janusz Kahl zaprezentował SPCleantech oraz ścisłą współpracę klastra z ukraińskimi klastrami.

CmR_Krakow_PPT_template_pitchers – prezentacja SPCleantech podczas konferencji.

Europejska Platforma Współpracy Klastrów w imieniu Komisji Europejskiej, we współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego (MARR) i Europejskim Stowarzyszeniem Agencji Rozwoju (EURADA), wspólnie zorganizowała warsztaty Klastry spotykają Regiony, aby zbadać, w jaki sposób agencje rozwoju regionalnego, klastry i inne podmioty mogłyby wspierać ściślejszą współpracę we wdrażaniu regionalnych i krajowych polityk rozwoju gospodarczego. Konkretnym celem wydarzenia jest wspieranie szerszego wykorzystania i rozwoju technologii lotniczych i kosmicznych w regionach, koncepcji inteligentnych miast, klastrów nauk przyrodniczych oraz szersze wykorzystanie możliwości finansowania w Polsce.

SERIA KLASTRY SPOTYKAJĄ REGIONY

Regiony UE muszą być w stanie konkurować z innymi, bardziej zaawansowanymi i wschodzącymi gospodarkami w szybko zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i społecznym, w szczególności w okresie ożywienia gospodarczego po Covid-19. Lokalizacja ma znaczenie szczególnie w przypadku klastrów. Rozwijają się łatwiej w ekosystemach miejskich i regionalnych, w których panuje sprzyjające otoczenie administracyjne i regulacyjne oraz dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej, rynków oraz usług wsparcia finansowego i biznesowego.

Naprawdę ważne jest zaangażowanie klastrów w regionalne zarządzanie gospodarcze, w projektowanie i wdrażanie polityki na poziomie regionalnym.

Władze regionalne muszą znać swoje klastry i rozumieć, w jaki sposób mogą kształtować, ulepszać i skutecznie pomagać w projektowaniu i wdrażaniu polityk rozwoju regionalnego. Z drugiej strony organizacje klastrowe i ich członkowie powinni podejmować działania i realizować projekty istotne dla rozwoju gospodarczego swoich społeczności lokalnych. Powinny współpracować z innymi klastrami europejskimi prowadzącymi tę samą lub pokrewną działalność gospodarczą, uzupełniając w ten sposób atuty regionalne i wzmacniając zdolności do przewodzenia transformacji ekologicznej, przyspieszania transformacji cyfrowej i budowania odporności.

W regionach UE zorganizowano już 13 warsztatów regionalnych, które wyraziły zainteresowanie organizacją wydarzeń w latach 2022–2023 w ramach cyklu „Klastry spotykają regiony”.

Warsztaty te zgromadziły klastry i decydentów na poziomie UE, krajowym, regionalnym i lokalnym, aby uczyć się od siebie nawzajem, jak lepiej wykorzystywać klastry do wzmacniania ekosystemów przemysłowych, służyć krajowemu/regionalnemu rozwojowi gospodarczemu i współpracować z innymi regionami stojącymi przed podobnymi wyzwaniami związanymi z transformacją.

Koncentrując się na technologiach lotniczych, inteligentnych miastach, naukach przyrodniczych i możliwościach finansowania, wydarzenie w Krakowie jest 14. z serii i ma na celu ułatwienie wdrażania dobrych praktyk, w których klastry odgrywają aktywną rolę w gospodarkach regionalnych i są motorem transformacji gospodarczej oraz tworzenie i promowanie współpracy pomiędzy klastrami i regionalnymi zainteresowanymi stronami na rzecz rozwoju przemysłowego regionów.

Grupa docelowa

Wydarzenie miało na celu zgromadzenie około 100 przedstawicieli agencji rozwoju regionalnego należących do sieci EURADA lub spoza niej, organizacji klastrowych, krajowych władz publicznych, firm i organizacji wsparcia biznesu z państw członkowskich i regionów UE. Oczekuje się udziału szerokiego spektrum podmiotów zajmujących się rozwojem gospodarczym, w tym pośredników finansowych, klastrów, ośrodków innowacji, stowarzyszeń przemysłowych, inwestorów, aniołów biznesu, platform finansowania społecznościowego i innych.