SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Nabory do Ścieżki SMART w PARP

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Od 21 lutego 2023 przedsiębiorcy z sektora mikro-, małych i średnich firm mogą składać wnioski o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), nabór do Ścieżki SMART w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027 (FENG).

Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju działań badawczych i innowacyjnych polskich biznesów. SPCleantech organizuje spotkania członków klastra mających innowacyjne pomysły i chcących skorzystać z finansowania unijnego na ich realizację. Proces rozpoczyna się od spotkania w siedzibie SPCleantech z przedstawicielami Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej. Po wstępnej akceptacji Małopolskie Centrum podejmuje się w ramach projektu SPIN stworzenia bezpłatnej agendy badawczej (w ramach de minimis). Agenda badawcza tworzona jest przez pracowników Politechniki Krakowskiej lub innych specjalistów posiadających odpowiednie wykształcenie i potrzebną wiedzę na temat proponowanego projektu. Po podjęciu decyzji o aplikacji o środki unijne ze Ścieżki SMART agenda ta wykorzystana jest w samej aplikacji o finansowanie z PARP.

Ścieżka SMART to zupełnie nowa oferta dla przedsiębiorców i zarazem pierwszy konkurs uruchamiany w ramach programu FENG. Skierowana jest do sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych (organizacje i instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki). PARP jest odpowiedzialna za realizację naborów skierowanych do mikro-, małych i średnich firm.

W ramach programu przewidziano kompleksowe wsparcie projektów, obejmujących m.in.

 • działalność badawczo-rozwojową;
 • wdrażanie innowacji;
 • infrastrukturę B+R;
 • cyfryzację;
 • zazielenienie przedsiębiorstw;
 • internacjonalizację;
 • podwyższanie kompetencji.

Celem konkursu jest rozwój działań badawczych i innowacyjnych, wzmocnienie współpracy między biznesem a podmiotami naukowymi, skupiającej się m.in. na gospodarce niskoemisyjnej, zmianach klimatu oraz gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ).

Ścieżka SMART opiera się na realizacji projektów modułowych, czyli takich, gdzie przedsiębiorca MŚP wybiera jeden z dwóch modułów obowiązkowych (prace badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji) oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych (cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, infrastruktura B+R).

Więcej informacji na temat Ścieżki SMART na stronie PARP.