South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

SPCleantech jest jednym z założycieli i partnerów European Industrial Circular Economy Investment Alliance. Sojusz oficjalnie rozpoczął swoją działalność 11.02.2020 podczas spotkania w Kemi w Finlandii.

1 / Status. Przegląd aktualnej sytuacji:

Prace przygotowawcze. Pierre Padilla (N-ABLE) i jego zespół wsparli DIGIPOLIS i SITRA w tworzeniu Sojuszu, poczynając od analizy przypadków biznesowych i analizy interesariuszy, aby ostatecznie opracować pierwszy projekt noty określającej zakres, która urzeczywistnia początkowe ambicje partnerstwa. Pełna analiza biznesowa nie jest jeszcze publiczna, ale stanowiła dobrą podstawę do dalszych działań.
Pierwsza nota określająca zakres. Pierwsza nota dotycząca zakresu została już zmieniona w oparciu o informacje zwrotne od kilku partnerów, ale przesłanie tutaj jest takie, że ma ona ewoluować, aby być obrazem Sojuszu, jego partnerów i (najważniejsze) jego przedsiębiorstw i ich potrzeb.
Soft Launch. Miękkie uruchomienie Sojuszu odbyło się w Kemi 11.02.2020 w obecności kluczowych urzędników Komisji Europejskiej (Joanna Drake, zastępca dyrektora generalnego DG ENV; Sławomir Tokarski, dyrektor w DG GROW; Ulla Engelmann, szef Jednostki ds. klastrów DG GROW; itp.). 
2 / Następne kroki: Spotkanie inaugurujące. Większość ambicji i planów omówiono i opracowano na podstawie procesu wdrażania oraz informacji zwrotnych od partnerów. Krótko mówiąc, Sojusz: 1) przyspieszy strukturyzację projektów inwestycyjnych związanych z przemysłową gospodarką o obiegu zamkniętym oraz 2) przekaże informacje zwrotne decydentom i sektorowi finansowemu na temat potrzebnych korekt w modelach i instrumentach finansowania oraz finansowaniu.

Aby zoperacjonalizować wspólne podejście i podjąć kluczowe decyzje (które mogą być tylko wspólne), Digipolis organizuje obecnie spotkanie inauguracyjne Sojuszu, które powinno odbyć się 28.05.2020 r. W Brukseli (Belgia). Podczas gdy wciąż pracujemy nad logistyką (miejsce, itp.), Sojusz zaprasza wszystkich do zapisania daty w swoich kalendzrzach.

Członkowie założyciele Sojuszu: