SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

SPCleantech uczestniczył 31.07.2019 w pierwszym spotkaniu jako stakeholder w projekcie unijnym ECOS4IN z uczestnictwem członka klastra Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (MARR). Innymi partnerami  projektu ECOS4IN są Ústecký kraj – lider (Czechy), Università Cà Foscari Venezia (Włochy), Pannon Novum Nyugat-duná ntúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. (Wegry), Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsa gentur GmbH (Austria), Koprivnički poduzetnik d.o.o. (Chorwacja) oraz Fondazion E Giacomo Brodolini (Włochy).

Cyfryzacja i przemysł 4.0 wywierają głęboki wpływ na modele biznesowe i całe otoczenie, w którym obecnie działają przedsiębiorstwa. Żaden europejski kraj samodzielnie nie jest w stanie z powodzeniem korzystać ze wszystkich możliwości dostępnych w erze cyfrowej. Jest to możliwe dopiero w skali całej Europy.

Celem projektu jest poprawa regionalnych zdolności innowacyjnych poprzez bliską współpracę transnarodową w Europie Środkowej pomiędzy podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem idei Przemysłu 4.0. Głównymi partnerami na szczeblu lokalnym są:

 • instytucje działającą na rzecz rozwoju regionalnego
 • partnerzy w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu
 • podmiot wspierający rozwój przedsiębiorstw

Główną grupą docelową projektu ECOS4IN są przedstawiciele poczwórnej helisy, a więc przedstawiciele biznesu, organów publicznych, świata nauki oraz organizacji pozarządowych. W ramach projektu każdy partner powoła ekspertów, którzy będą odpowiadać za „warstwę merytoryczną” projektu, a także spotykać się w ramach TEG. Jednym z takich ekspertów jest właśnie SPCleantech.

Spodziewane rezultaty projektu to

 • poprawa regionalnych zdolności innowacyjnych do wdrożenia idei Przemysłu 4.0
 • wzmocnienie współpracy między zainteresowanymi stronami

Projekt rozpoczął się w kwietniu 2019, potrwa do marca 2022 i składa się z 7 faz określonych jako „Work packages”, w tym:

 • 3 fazy „techniczne”
 • 4 fazy „merytoryczne” (7 spotkań SG)

Faza T1: zbieranie informacji na temat istniejącej infrastruktury i najlepszych praktyk w zakresie wdrażania Przemysłu 4.0 w Europie Środkowej i Wschodniej w ramach dwóch baz danych:

 1. Struktura gospodarcza regionu
 2. „Gatunki” występujące w ekosystemie

Baza danych ma na celu uchwycenie najbardziej odpowiednich instytucji / podmiotów i organizacji zaangażowanych w działania i inicjatywy związane z dziedziną zainteresowania (Przemysł 4.0, transformacja cyfrowa, digitalizacja struktury przemysłowej regionu itp.). Wybór instytucji i podmiotów, zależy od istotności każdej jednostki i od czynników związanych z rzeczywistym wpływem każdego podmiotu / instytucji / firmy na procesy przyjmowania i rozpowszechniania Przemysłu 4.0. W bazie danych będą uwzględnione:

 • uniwersytety
 • uczelnie policealne
 • centra / instytucje / laboratoria badawcze, zarówno prywatne, jak i publiczne
 • jednostki transferu technologii
 • prywatne firmy doradcze
 • dostawcy technologii
 • lokalne startupy, związane z technologią
 • Instytucje / podmioty publiczne posiadające udziały w i prowadzące działalność związaną z przemysłem 4.0 na poziomie lokalnym

Lista obecności na spotkaniu Stakeholders Group projektu ECOS4IN