SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Zmieniona Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (Energy Efficiency Directive EED (EU) 2023/1791) i Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Energy Performance of Buildings Directive EPBD) zachęcają do rozwoju punktów kompleksowej obsługi we wszystkich państwach członkowskich UE.

Zarówno Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (zmieniona i przyjęta we wrześniu 2023), jak i zmieniona Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (przyjęta kwiecień 2024) wspominają w kilku artykułach o One-Stop Shop – punktach kompleksowej obsługi w zakresie usług renowacji energetycznej domów. Punkty kompleksowej obsługi stały się kluczowym narzędziem wdrażania zasady „energy efficiency first – efektywność energetyczna przede wszystkim”, szczególnie w sektorze mieszkaniowym, który jest bardziej rozdrobniony i trudny do zarządzania. Oczekuje się, że państwa członkowskie UE ułatwią tworzenie punktów kompleksowej obsługi w zakresie renowacji energetycznej domów oraz będą stymulować zarówno stronę popytową, jak i podażową poprzez korzystne ramy legislacyjne i regulacyjne oraz inne mechanizmy wsparcia.

Na przykład art. 22 dyrektywy EED stanowi: „…Państwa członkowskie we współpracy z właściwymi organami oraz, w stosownych przypadkach, z zainteresowanymi stronami prywatnymi ustanawiają dedykowane One-Stop Shop – punkty kompleksowej obsługi lub podobne mechanizmy zapewniające doradztwo techniczne, administracyjne i finansowe w zakresie efektywności energetycznej ”.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy Komisja Europejska przekaże państwom członkowskim wytyczne dotyczące opracowania One-Stop Shop – punktów kompleksowej obsługi w celu stworzenia zharmonizowanego podejścia w całej Unii. Wytyczne będą zachęcać do współpracy między organami publicznymi, agencjami energetycznymi i inicjatywami kierowanymi przez społeczność.