SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

§1 Przedmiot Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej

Polityka Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna określa zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu, oraz dyskryminacji (w tym molestowaniu seksualnemu) w South Poland Cleantech Cluster Sp. z o.o. (SPCleantech)w Krakowie zwanym dalej „Pracodawcą”.

Pracownicy nie mogą być dyskryminowani ze względu na jakiekolwiek kryterium, w sposób bezpośredni lub pośredni. Każdy Pracownik zobowiązany jest do równego traktowania innych Pracowników. Pracownik zobowiązany jest przeciwstawiać się praktykom dyskryminującym osobę lub grupę osób, a także wszelkim przejawom nagannych praktyk wskazanych w niniejszej polityce.

Naganne jest rzucanie fałszywych oskarżeń na współpracowników i przełożonych wyłącznie w celu ich dyskryminacji i odniesienia osobistych korzyści zawodowych. Pracownik stosujący takie praktyki musi liczyć się z odpowiedzialnością dyscyplinarną.

§2 Definicje

Ilekroć w Polityce Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej jest mowa o:

 1. Polityce Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej – rozumie się przez to zespół zasad określających procedurę przeciwdziałania mobbingowi, przejawom dyskryminacji oraz postępowania w sytuacji wystąpienia takich zdarzeń.
 2. Mobbingu – rozumie się przez to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników,
 3. Dyskryminacji – rozumie się przez to nierówne traktowanie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, zarówno w formie dyskryminacji bezpośredniej jak i pośredniej, w tym również:

  a) niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie);
  b) niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery, na które mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne);
  c) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady.

 4. Pracodawcy – rozumie się̨ przez to spółkę SPCleantech, reprezentowaną przez Zarząd Spółki lub wyznaczone przez niego osoby.
 5. Pracowniku – rozumie się̨ przez to osobę̨ zatrudnioną w SPCleantech na podstawie stosunku pracy oraz umowy zlecenia.
 6. SPCleantech – skrót pełnej nazwy/firmy spółki South Poland Cleantech Cluster Sp. z o.o. w Krakowie.

§3 Cel Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej

Celem wprowadzenia polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej jest wspieranie działań sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji miedzy pracownikami w KRAUSE oraz ochrona pracowników przed wystąpieniem mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy lub w związku z pracą oraz w przypadkach wystąpienia tych zjawisk. 

§4 Prawa i obowiązki Pracodawcy i Pracownika

 1. Pracodawca podejmuje wszelkie przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa działania, by środowisko pracy było wolne od mobbingu, dyskryminacji oraz innych form przemocy psychicznej wobec pracownika, zarówno ze strony przełożonych jak i innych pracowników.
 2. Pracodawca zobowiązany jest w szczególności do
  a) podejmowania wszelkich przewidzianych przepisami prawa działań́ celem zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji oraz eliminowania skutków społecznych mobbingu i dyskryminacji w środowisku pracy, w tym w szczególności do odpowiednich działań́ interwencyjnych,
  b) udzielania niezbędnej pomocy ofiarom dyskryminacji, mobbingu oraz molestowania seksualnego.
 3. Pracownicy pełniący funkcje kierownicze w SPCleantech zobowiązani są do podjęcia szczególnych starań́ w celu zapewnienia środowiska pracy wolnego od mobbingu oraz dyskryminacji.
 4. Wszyscy Pracownicy SPCleantech zobowiązani są̨ do niepodejmowania działań́ noszących cechy mobbingu oraz dyskryminacji i przeciwdziałania ich stosowaniu przez inne osoby w środowisku pracy.
 5. Pracodawca nie toleruje psychicznego, fizycznego czy seksualnego dręczenia Pracowników ani stosowania obraźliwego języka wobec jakichkolwiek Pracowników, a w szczególności przez menedżerów.
 6. Każdy pracownik, który czuje się̨ ofiarą mobbingu lub dyskryminacji ma prawo żądać podjęcia przez Pracodawcę̨ działań́ zmierzających do wyeliminowania tych zjawisk, zniwelowania ich skutków oraz zastosowania przewidzianych przez przepisy prawa sankcji wobec osób dopuszczających się̨ danego naruszenia.
 7. Bezpodstawne pomawianie o mobbing lub dyskryminację jest zabronione.
 8. Niepotwierdzenie zarzutów sformułowanych w skardze i uznanie ich za bezzasadną nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec Pracownika posądzonego o stosowanie dyskryminacji lub mobbingu.
 9. Podporządkowanie się przez Pracownika mobbingowi, molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, a także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się takim praktykom, nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec Pracownika. 

§5 Odpowiedzialność́ za mobbing, dyskryminację oraz molestowanie seksualne

 1. Osoby dopuszczające się̨ mobbingu lub dyskryminacji podlegają̨ odpowiedzialności przewidzianej przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu pracy, Kodeksu karnego oraz Kodeksu cywilnego.
 2. Stosowanie mobbingu lub dyskryminacji oraz stwarzanie sytuacji zachęcających do takich działań́, jak również̇ akceptowanie jego przejawów może być́ uznane w konkretnych okolicznościach za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może skutkować́ sankcjami przewidzianymi w przepisach prawa, w tym rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia. 

§6 Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu

 1. Jakiekolwiek działania lub zachowania będące mobbingiem lub dyskryminacją nie będą̨ w żaden sposób tolerowane lub ukrywane przez Pracodawcę̨.
 2. Pracodawca prowadzi aktywną politykę̨ przeciwko mobbingowi oraz dyskryminacji w miejscu pracy i w związku z pracą, polegającą w szczególności na podejmowaniu działań́:
  a) prewencyjnych, mających na celu przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji, w szczególności poprzez prowadzenie polityki informacyjnej i bieżące monitorowanie stosunków społecznych panujących wśród pracowników,
  b) interwencyjnych, zmierzających do natychmiastowego wyeliminowania mobbingu lub dyskryminacji, zniwelowania ich skutków, zapobieżenia powstaniu takich zjawisk w przyszłości oraz zastosowaniu odpowiednich sankcji w stosunku do osób odpowiedzialnych za takie działania.  

§7 Postępowanie w przypadku wystąpienia mobbingu lub dyskryminacji

 1. Pracownicy, którzy uznali, że zostali poddani mobbingowi lub dyskryminacji oraz są lub byli świadkami takich zachowań, powinni zgłosić ten fakt na piśmie w formie skargi lub drogą mailową Pracodawcy– adres e-mail: j.kahl@spcleantech.com (Pracownik może również złożyć skargę ustnie, z czego zostanie sporządzona notatka służbowa).
 2. Skarga powinna zawierać przedstawienie stanu faktycznego, w miarę możliwości dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, wskazanie osoby będącej ofiarą mobbingu lub dyskryminacji oraz jego sprawcę lub sprawców.
 3. Zgłaszający powinien własnoręcznie podpisać skargę i opatrzyć ją datą, a w przypadku skargi przesłanej elektronicznie z adresu poczty dającego się zweryfikować.
 4. Na podstawie skarg anonimowych zostanie wszczęte postępowania wyjaśniające mające na celu pozyskanie bardziej szczegółowych informacji dotyczących zgłoszonych w ten sposób naruszeń lub rekomendację Pracodawcy podjęcia działań, mających na celu podniesienie wiedzy i świadomości pracowników na temat zagadnienia, którego skarga dotyczy. W takim przypadku anonimowy zawiadamiający powinien mieć na uwadze, iż postępowanie może nie przyczynić się do wyjaśnienia sprawy i zapobiegnięcia tego typu zdarzeniom w przyszłości. Do anonimowych skarg stosuje się zasady niniejszego paragrafu.
 5. Stronami postępowania wyjaśniającego jest osoba, która wniosła skargę, osoba, która zgodnie ze skargą jest ofiarą mobbingu lub dyskryminacji oraz osoba, co do której zachodzi podejrzenie, że dopuściła się mobbingu lub dyskryminacji.
 6. Pracodawca w ramach postępowania wyjaśniającego dokonuje następujących czynności:
  a) wysłuchania stron postępowania,
  b) zebrania koniecznych do oceny dowodów, w tym wysłuchania ewentualnych świadków oraz analizy istotnych dla sprawy dokumentów.
 7. dokonuje oceny zasadności zgłoszonej skargi po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa wyżej.
 8. Pracodawca w ramach postępowania wyjaśniającego może zwracać́ się̨ bezpośrednio do odpowiednich podmiotów w celu uzyskania niezbędnych dla wyjaśnienia sprawy dokumentów oraz informacji oraz korzystać z opinii ekspertów zewnętrznych.

Pracodawca zastosuje wobec sprawcy mobbingu lub dyskryminacji odpowiednie środki przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa pracy oraz podejmie stosowne działania w celu wyeliminowania zjawisk będących przyczyną mobbingu lub dyskryminacji i zapobieżenia ich ponownemu wystąpieniu w przyszłości. 

§ 8 Poufność

 1. Zawiadomienie Pracodawcy ma charakter poufny.
 2. Strony postępowania zobowiązane są do zachowania poufności co do wszystkich informacji powziętych w związku z udziałem w postępowaniu przed Pracodawcą.
 3. Dane osobowe pozyskane w trakcie prac wyjaśniających podlegają̨ ochronie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

§ 9 Realizacja obowiązku informacyjnego w zakresie polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej

 1. Pracodawca podejmuje starania w celu zapewnienia szkoleń́ pracowników w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, oraz dyskryminacji. Potwierdzeniem odbycia szkolenia jest podpis uczestnika na liście obecności.
 2. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznać się z polityką antymobbingową i antydyskryminacyjną.
 3. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z polityką antymobbingową i antydyskryminacyjną dołącza się do akt osobowych pracownika.
 4. Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z treścią polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej stanowi Załącznik nr 1 do polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej.

§ 10 Postanowienia konńcowe

 1. Niniejsze procedury wewnętrzne w żadnym stopniu nie wykluczają i nie pozbawiają pracownika prawa do dochodzenia roszczeń na mocy odrębnych przepisów prawa.
 2. Polityka Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości pracowników w sposób przyjęty przez Pracodawcę. 

§ 11 Przetwarzanie Danych Osobowych

Składane skargi zawierają dane osobowe, a więc dane, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują daną osobę lub zezwalają na jej identyfikację. Dane osobowe mogą dotyczyć osoby, która dokonała zgłoszenia i/lub osoby podejrzanej o dokonanie zarzucanego naruszenia. Rodzaje danych osobowych, które mogą być przetwarzane w związku z dokonywanym dochodzeniem, zazwyczaj są następujące:

 • Imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe (np.e-mail czy numer telefonu) pracownika, który złożył skargę oraz jednostki, której skarga dotyczy, a także świadków lub innych dotkniętych tym osób.
 • Szczegóły dotyczące naruszenia, o które podejrzewana jest dana osoba. Dopóki przepisy krajowe nie stanowią inaczej, SPCleantech powinna przetwarzać jedynie te dane, które są prawdziwe i istotne ze względu na postępowanie. Niepotrzebne dane osobowe nie będą przetwarzane.

Dane wrażliwe, takie jak rasa, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, religia lub przekonania  filozoficzne, członkostwo w organizacji związkowej lub informacje odnoszące się do zdrowia, pożycia płciowego, również zgodnie z zasadą ogólną, nie będą przetwarzane przez SPCleantech. O ile przepisy krajowe nie stanowią inaczej, Spółka kontroluje dane osobowe i odpowiada za zapewnienie, iż zbierane dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych.

Wszelkie dane osobowe, zgromadzone wskutek postępowania, będą przetwarzane w celach administrowania oraz badania podniesionych zarzutów, oraz rozwiązywania odkrytych naruszeń, zgodnie z niniejszymi instrukcjami. W celu ochrony przetwarzania danych osobowych SPCleantech podejmie zarówno techniczne jak i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez zarząd lub inneosoby ściśle związanych z SPCleantech.

Dodatkowo, dane osobowe mogą być przekazywane policji lub innemu organowi administracji publicznej, podmiotom prowadzącym badania kryminalistyczne, niezależnym biegłym rewidentom. W zakresie, w jakim jest to konieczne oraz dozwolone przez obowiązujące prawo, dane te mogą zostać również przekazane  podmiotom stowarzyszonym.

Jeśli następuje konieczność przekazania danych podmiotom indywidualnym lub spółkom spoza Unii Europejskiej lub spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i możliwe jest, że poziom ochrony nie będzie na takim samym poziomie jak w kraju danej jednostki, wówczas przekazanie nastąpi w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
W pozostałym zakresie zasady przetwarzania danych zostały uregulowane w Polityce RODO.

Janusz Kahl
Prezes SPCleantech

Kraków, 22.10.2022