South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

W dniu 11 października 2018, SPCleantech uczestniczył jako partner w konferencji Life Science Open Space 2018 – Otwarte Forum Współpracy i Innowacji dla Zdrowia i Jakości Życia w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Open Space to otwarte Forum Współpracy i Innowacji dla Zdrowia i Jakości Życia adresowane do osób reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, biznesu i administracji, zainteresowanych technologiami, innowacjami, otwartych na współpracę lub szukających partnerów do rozwoju przedsięwzięć, których celem jest poprawa zdrowia i jakości życia.

Podczas konferencji prezes SPCleantech, Janusz Kahl przedstawił zaangażowanie klastra oraz propozycję współpracy w ramach platformy współpracy SPCleantech: Bio-gospodarka i gospodarka o obiegu zamkniętym, (GOZ). 

SPCleantech bardzo aktywnie zaangażował się w swojej działalności w realizację wizji i strategii Komisji Europejskiej opartej na promowaniu nowego  modelu gospodarki opartej na założeniu, że wartość produktów, materiałów i zasobów ma być utrzymywana w gospodarce tak długo, jak to możliwe, by w efekcie ograniczyć wytwarzanie odpadów do minimum. – zwanego gospodarką o biegu zamkniętym (GOZ). W tej koncepcji surowce są wielokrotnie ponownie wprowadzane do obiegu, nierzadko przechodząc z jednej gałęzi przemysłu do drugiej.

Obszary priorytetowe:

 • tworzywa sztuczne
 • odpady spożywcze
 • surowce krytyczne
 • odpady z budowy i rozbiórki
 • biomasa i bioprodukty

SPCleantech jest szczególnie zainteresowany współpracą z osobami, firmami, gminami, miastami, organizacjami i instytucjami, które posiadają wiedzę lub chcą uczestniczyć w procesie opisanym poniżej.

Od gospodarki liniowej do gospodarki o obiegu zamkniętym

Chodzi o zamknięcie cyklu życia produktu i przejście z:                    

 • modelu gospodarki liniowej (pozyskanie surowca produkcja użytkowanie – utylizacja odpadu) na     
 • model cyrkulacyjny (produkcjaużytkowanie – wykorzystanie odpadu jako surowca w kolejnym cyklu produkcyjnym)

Projektowanie w gospodarce o obiegu zamkniętym – współpraca z projektantami : eksperci materiałowi, chemicy, producenci czy firmy recyklingowe

 • projektowanie pod kątem trwałości
 • projektowanie pod kątem leasingu/usług
 • projektowanie pod kątem ponownego użycia w produkcji
 • projektowanie pod kątem odzyskiwania materiałów

Konsumpcja w gospodarce o obiegu zamkniętym dzięki innowacyjnymmodelom biznesowym   

 • produkt jako usługa (product-as-a-service), płatność za użycie, wypożyczenie lub udostępnienie, cyrkularne koncepcje subskrybcji, leasing i współudział/dostęp dla wielu użytkowników
 • ekonomia dzielenia się (sharing economy), platformy internetowe
 • całkowity koszt posiadania (przetargi) -cena zakupu, koszt operacyjny, koszt pozbycia się, potencjalne możliwości wykorzystania i jego wartość

Produkcja efektywna pod względem wykorzystania zasobów

 • efektywność wykorzystania zasobów – materiały wtórne, produkty uboczne, OZE, innowacyjne modele biznesowe, nowe formy współpracy
 • symbioza przemysłowa -produkty uboczne wykorzystywane jako zasób przez innych

Budownictwo w obiegu zamkniętym

 • produkcja przemysłowa i drukowanie 3D modułów budowlanych
 • powtórne wykorzystywanie i wysoko wartościowa recylkulacja komponentów i materiałów
 • dzielenie się i projektowanie wielozadaniowych budynków

Uwolnienie potencjału ekonomi o obiegu zamkniętym

 • zapewnienie wzrostu gospodarczego
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • ochrona globalnego środowiska

Niestety, w początkowej fazie realizacji wizji KE napotykamy w Polsce na wiele barier, jak:i

 • brak wiedzy o sposobie przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym -księgowość, modelowanie finansowe, marketing i tworzenie wartości
 • brak powiązania gospodarki o obiegu zamkniętym z podstawami prowadzenia działalności i uczynienia jej ważną częścią codziennych działań każdej organizacji
 • brak przepisów, współpracy, nadzorowania, dynamiki łańcuchów dostaw, przejrzystości danych i nastawienia kulturowego
 • brak programów i infrastruktury przemysłowej potrzebnej do ponownego wykorzystania produktów ubocznych -inteligentna logistyka zwrotna
 • brak wystarczającego popytu wśród konsumentów na bardziej zrównoważone produkty -cena
 • brak łańcuchów dostaw, szczególnie tych o znaczeniu globalnym -koordynacja zrównoważonego przepływu materiałów i otworzenie się na innowacje potrzebne do zaprojektowania nowych systemów -skala działania
 • brak świadomości wśród konsumentów, społeczeństwa, przedsiębiorstw, polityków -zmiana sposobu myślenia – edukacja

sdr