Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

W dniu 05.02.2020 SPCleantech dostarczył wraz z partnerami z Francji, Hiszpanii, Portugalii, Belgum i Danmark wniosek UE do programu „Horyzont 2020” – CASAMATE: ProaCtive operation mAnagement of reSidentiAl buildings to reach high sMart reAdiness indicaTor lEvel

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) i zmieniona dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED) zwracają się do państw członkowskich o wdrożenie strategii w zakresie budynków, umożliwiających osiągnięcie 30% wzrostu efektywności energetycznej do 2030. Jednocześnie sektor budowlany i budowlany środowisko przeżywa cyfrową transformację dzięki systemom zarządzania energią budynków (BEMS), które umożliwiają lepsze wykorzystanie energii w budynku, aż do automatyzacji i inteligentnych domów. W oparciu o ewolucję kontekstu budowlanego w unijnej dyrektywie budowlanej 2018 (EBD2018) z maja 2018 opisano nowy „inteligentny wskaźnik gotowości”. (SRI), który zostanie wykorzystane do pomiaru poziomu inteligentności budynków za pomocą technologii informacyjnych, komunikacyjnych i systemów elektronicznych w celu dostosowania eksploatacji budynków do wymagań mieszkańców i sieci oraz w celu poprawy efektywności energetycznej i ogólnej wydajności budynków.

Celem wniosku CASAMATE jest przyczynienie się do tej transformacji cyfrowej, a także do wdrożenia SRI. Rzeczywiście zintegrowane zarządzanie energią (elastyczność, wydajność i zużycie własne oraz system automatyzacji zapewniający komfort, bezpieczeństwo lub dobre samopoczucie i zdrowie muszą być zintegrowane z inteligentną obsługą proaktywnych budynków mieszkalnych.

SRI określają gotowość budynku:

  • dostosowania się do potrzeb użytkownika
  • w celu ułatwienia konserwacji i wydajnego działania
  • dostosowania się w zależności od sytuacji w sieci energetycznej

Cele UE, zgodnie z którymi interaktywny zrównoważony budynek pod względem neutralności energetycznej / pozytywności w bloku budynków ma doprowadzić do dalszego 15% zmniejszenia zużycia energii w budynkach i emisji do 2020.Teraz nowe koncepcje zużycia energii wymagają opracowania na poziomie okręgów w celu zwiększenia produkcji energii odnawialnej, dostępności magazynowania energii i poprawy efektywności energetycznej. W CASAMATE planujemy rozwijać eksperymenty i projektowanie narzędzi do inteligentnego działania proaktywnych budynków (domów jednorodzinnych).Wszystkie te rozwiązania zostaną modelowane i wdrożone w 2 zorientowanych energetycznie placach badawczo-rozwojowych, 1 żywym laboratorium i 2 rzeczywistych miejscach demonstracyjnych w celu powiązania zarządzania rozwiązaniem w celu osiągnięcia wysokiego poziomu SRI w dziedzinie energii (odnawialne, magazynowanie i elastyczność), komfortu, oraz utrzymanie na poziomie budynku, a także w zakresie e-mobilności na poziomie dzielnicy.Wyzwaniem projektu CASAMATE jest opracowanie zarządzania energią budynku mieszkalnego aż do całej dzielnicy, z aktywną funkcją działania. Ten nowy budynek zarządzania energią musi zwiększać efektywność zużycia energii w budynku, uwzględniać elastyczność, integrację energii odnawialnej i wygodę użytkowania, a także komfort i dobre samopoczucie. To podejście musi iść w parze z projektowaniem nowego ergonomicznego zarządzania platformą dla użytkownika.Głównym celem CASAMATE jest wspieranie integracji inteligentnego działania proaktywnych budynków mieszkalnych, poprzez opracowanie i demonstrację w budynkach pilotażowych R&D oraz w 2 pilotażowych miejscach demonstracyjnych, zestaw narzędzi i metod rozwoju wspierających wysoki poziom Smart Readiness Indicators (SRI) w budynkach.Zestaw narzędzi i metod, które należy zademonstrować, określono następująco:

  • Rozwój digitalizacji narzędzi do zarządzania i kontroli budynków poprzez gromadzenie danych, uczenie maszynowe i modele (Obj1), umożliwiający projektowanie proaktywnych budynków i wizualizację danych (Obj2). Ostateczny plan cyfrowy będzie łatwym do zintegrowania systemem zarządzania energią budynku w celu zoptymalizowania działania całego budynku aż do jego interakcji w systemie obejmującym cały okręg i zajmie się zarządzaniem energią oraz komponentami zarządzającymi bezpieczeństwem i dobrostanem.
  • Narzędzie replikacji: katalog, architektura sprzętowa i oprogramowanie (Obj1) wspierające koncepcję inteligentnego działania proaktywnych budynków (dobór, konfiguracja, wybór technologii itp.) (Obj3) oraz opracowanie studiów wykonalności techniczno-ekonomicznej ( Obj4).
  • Wsparcie standardowego podejścia SRI jako systematycznego do wdrażania budynków (Obj4).
  • Ogólna świadomość na temat inteligentnych budynków operacyjnych: Na podstawie demonstracji (Obj3) CASAMATE opracuje modele biznesowe i analizy wpływu na rozwój inteligentnych proaktywnych budynków uwzględniających ich cały cykl życia (projektowanie, montaż, uruchomienie, użytkowanie i konserwacja, up- ocenione (Obj4).

Ten zestaw narzędzi i metod zostanie zweryfikowany i dopracowany poprzez ich demonstrację w jednym budynku pilotażowym R&D – (INCA-instrumental houses) oraz 2 rzeczywistych demonstracjach w La Rochelle (inwestycja ATLANTECH) i Arsenal do Alfeite.