South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

W dniu 05.02.2020 SPCleantech dostarczył wraz z partnerami z Francji, Hiszpanii, Portugalii, Belgum i Danmark wniosek UE do programu „Horyzont 2020” – CASAMATE: ProaCtive operation mAnagement of reSidentiAl buildings to reach high sMart reAdiness indicaTor lEvel

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) i zmieniona dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED) zwracają się do państw członkowskich o wdrożenie strategii w zakresie budynków, umożliwiających osiągnięcie 30% wzrostu efektywności energetycznej do 2030. Jednocześnie sektor budowlany i budowlany środowisko przeżywa cyfrową transformację dzięki systemom zarządzania energią budynków (BEMS), które umożliwiają lepsze wykorzystanie energii w budynku, aż do automatyzacji i inteligentnych domów. W oparciu o ewolucję kontekstu budowlanego w unijnej dyrektywie budowlanej 2018 (EBD2018) z maja 2018 opisano nowy „inteligentny wskaźnik gotowości”. (SRI), który zostanie wykorzystane do pomiaru poziomu inteligentności budynków za pomocą technologii informacyjnych, komunikacyjnych i systemów elektronicznych w celu dostosowania eksploatacji budynków do wymagań mieszkańców i sieci oraz w celu poprawy efektywności energetycznej i ogólnej wydajności budynków.

Celem wniosku CASAMATE jest przyczynienie się do tej transformacji cyfrowej, a także do wdrożenia SRI. Rzeczywiście zintegrowane zarządzanie energią (elastyczność, wydajność i zużycie własne oraz system automatyzacji zapewniający komfort, bezpieczeństwo lub dobre samopoczucie i zdrowie muszą być zintegrowane z inteligentną obsługą proaktywnych budynków mieszkalnych.

SRI określają gotowość budynku:

 • dostosowania się do potrzeb użytkownika
 • w celu ułatwienia konserwacji i wydajnego działania
 • dostosowania się w zależności od sytuacji w sieci energetycznej

Cele UE, zgodnie z którymi interaktywny zrównoważony budynek pod względem neutralności energetycznej / pozytywności w bloku budynków ma doprowadzić do dalszego 15% zmniejszenia zużycia energii w budynkach i emisji do 2020.Teraz nowe koncepcje zużycia energii wymagają opracowania na poziomie okręgów w celu zwiększenia produkcji energii odnawialnej, dostępności magazynowania energii i poprawy efektywności energetycznej. W CASAMATE planujemy rozwijać eksperymenty i projektowanie narzędzi do inteligentnego działania proaktywnych budynków (domów jednorodzinnych).Wszystkie te rozwiązania zostaną modelowane i wdrożone w 2 zorientowanych energetycznie placach badawczo-rozwojowych, 1 żywym laboratorium i 2 rzeczywistych miejscach demonstracyjnych w celu powiązania zarządzania rozwiązaniem w celu osiągnięcia wysokiego poziomu SRI w dziedzinie energii (odnawialne, magazynowanie i elastyczność), komfortu, oraz utrzymanie na poziomie budynku, a także w zakresie e-mobilności na poziomie dzielnicy.Wyzwaniem projektu CASAMATE jest opracowanie zarządzania energią budynku mieszkalnego aż do całej dzielnicy, z aktywną funkcją działania. Ten nowy budynek zarządzania energią musi zwiększać efektywność zużycia energii w budynku, uwzględniać elastyczność, integrację energii odnawialnej i wygodę użytkowania, a także komfort i dobre samopoczucie. To podejście musi iść w parze z projektowaniem nowego ergonomicznego zarządzania platformą dla użytkownika.Głównym celem CASAMATE jest wspieranie integracji inteligentnego działania proaktywnych budynków mieszkalnych, poprzez opracowanie i demonstrację w budynkach pilotażowych R&D oraz w 2 pilotażowych miejscach demonstracyjnych, zestaw narzędzi i metod rozwoju wspierających wysoki poziom Smart Readiness Indicators (SRI) w budynkach.Zestaw narzędzi i metod, które należy zademonstrować, określono następująco:

 • Rozwój digitalizacji narzędzi do zarządzania i kontroli budynków poprzez gromadzenie danych, uczenie maszynowe i modele (Obj1), umożliwiający projektowanie proaktywnych budynków i wizualizację danych (Obj2). Ostateczny plan cyfrowy będzie łatwym do zintegrowania systemem zarządzania energią budynku w celu zoptymalizowania działania całego budynku aż do jego interakcji w systemie obejmującym cały okręg i zajmie się zarządzaniem energią oraz komponentami zarządzającymi bezpieczeństwem i dobrostanem.
 • Narzędzie replikacji: katalog, architektura sprzętowa i oprogramowanie (Obj1) wspierające koncepcję inteligentnego działania proaktywnych budynków (dobór, konfiguracja, wybór technologii itp.) (Obj3) oraz opracowanie studiów wykonalności techniczno-ekonomicznej ( Obj4).
 • Wsparcie standardowego podejścia SRI jako systematycznego do wdrażania budynków (Obj4).
 • Ogólna świadomość na temat inteligentnych budynków operacyjnych: Na podstawie demonstracji (Obj3) CASAMATE opracuje modele biznesowe i analizy wpływu na rozwój inteligentnych proaktywnych budynków uwzględniających ich cały cykl życia (projektowanie, montaż, uruchomienie, użytkowanie i konserwacja, up- ocenione (Obj4).

Ten zestaw narzędzi i metod zostanie zweryfikowany i dopracowany poprzez ich demonstrację w jednym budynku pilotażowym R&D – (INCA-instrumental houses) oraz 2 rzeczywistych demonstracjach w La Rochelle (inwestycja ATLANTECH) i Arsenal do Alfeite.