Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Dane statystyczne

Wyszczególnienie Jednostka Wartość
Powierzchnia ogólna km2 12 333
Struktura terytorialna:powiatymiasta na prawach powiatugminy:miejsko-wiejskiemiejskie

wiejskie

Miasta

17191672249

96

71

Ludność tyś. 4 626,3
Ludność w miastach % 77,7
Ludność w wieku produkcyjnym % 64,8
Zaludnienie osób / km 375
Pracujący tys. 1 648,1
Stopa bezrobocia rejestrowanego % 10,2
Przeciętne wynagrodzenie brutto 3 553,67
Produkcja sprzedana przemysłu mln zł 207 013,5
Produkt krajowy brutto mln zł 184 038
Nakłady na działalność badawczą i rozwojową mln zł 1 033,7
Nakłady inwestycyjne mln zł 30 122,6
Linie kolejowe eksploatowane normalnotorowe kmkm na 100 km2 2 14017,4
Drogi publiczne o twardej nawierzchni km 22 147
Drogi miejskie km 9 675
Widzowie w kinach liczba/1000 mieszkańców 5 644,3

slask1slaski2

Otoczenie biznesowe

Śląskie jest najbardziej atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym regionem w Polsce.  Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna utworzyła blisko 50 tys. nowych miejsc pracy, przyciągając inwestycje o wartości 4,4 mld EUR. Ponad 3 mln osób w wieku produkcyjnym, blisko 200 tys. studentów kształcących się na 45 wyższych uczelniach, doskonała dostępność komunikacyjna i znany w całym kraju śląski etos pracy – to dlatego sukces mamy w genach.

Województwo Śląskie po raz siódmy z rzędu zostało wybrane na najlepszy region do inwestycji w Polsce. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna utworzyła w 35 miastach kilkadziesiąt tysięcy  nowych miejsc pracy. Opel, Fiat, Isuzu czy Agora, Famur i Mokate to przykłady firm, które doceniły zasoby i koszty pracy oraz najlepszą w kraju infrastrukturę społeczną i dostępność transportową. Województwo Śląskie z 4,6 mln mieszkańców, to region z najwyższą średnią gęstością zaludnienia w kraju. Śląskie jest także najbardziej zurbanizowanym obszarem Europy Środkowej.
Tradycyjny śląski etos pracy to wizytówka naszych kadr, to tutaj ludzie od pokoleń pracują w przemyśle. Ponad 3 mln mieszkańców regionu jest w wieku produkcyjnym. Aktywne sieci biznesu i dynamiczny rynek zbytu są owocem ich wspólnej pracy. W Województwie Śląskim na 45 uczelniach wyższych kształci się blisko 200 tys. studentów, a 60% z nich zostanie inżynierami i ekonomistami.
Śląskie jest jednym z liderów aktywności badawczo-rozwojowej w kraju. Opracowanie sztucznego serca czy projekty z zakresu dizajnu to wizytówki twórczego potencjału Śląskiego. Nowatorskie spojrzenie na biznes cechuje śląskie kadry i wpływa na sukces działających tu firm poprzez 18 parków przemysłowo-technologicznych związanych m.in. z energetyką, automatyką, elektroniką i budownictwem. Ponad 2 mln kreatywnych ludzi zamieszkujących 14 miast aglomeracji Metropolia Silesia emanuje pozytywną energią. 
Dostępność komunikacyjna uzupełnia ofertę inwestycyjną Śląskiego. Region ma najgęstszą w kraju sieć dróg ekspresowych i autostrad. Miasta aglomeracji łączy wielopasmowa  droga tranzytowa. Lotnisko „Katowice” jest największym w Polsce portem regionalnym w ruchu cargo. Kolejowy Euroterminal w Sławkowie stanowi najbardziej wysunięty na zachód punkt kolei szerokotorowej, łącząc Śląskie z systemem transportowym Azji i Dalekiego Wschodu.
Śląskie od dawna jest mocnym ogniwem gospodarczym Polski. Wykorzystaj potencjał regionu. 30 atrakcyjnych terenów inwestycyjnych czeka na ciebie: invest-in-silesia.pl

Niewątpliwie mocnymi stronami Województwa Śląskiego są instytucje około biznesowe, tj. agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, izby gospodarcze, izby przemysłowe, izby handlowe, cechy rzemieślnicze oraz ośrodki wspierania przedsiębiorczości, doradcze i informacji gospodarczej, a także stowarzyszenia gospodarcze. Podstawowym celem działalności organizacji wspierających przedsiębiorczość jest podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich rozwój. Firmy te najczęściej oferują:

  • usługi doradcze i konsultingowe (w tym również w zakresie absorpcji nowoczesnych technik i technologii, wprowadzania systemów zarządzania jakością, pozyskiwania certyfikatów, a także pozyskiwania krajowych i unijnych środków finansowych na rozwój firmy),
  • szeroki zakres usług szkoleniowych,
  • podstawowe i specjalistyczne usługi informacyjne,
  • usługi finansowe, takie jak: udzielanie pożyczek, poręczeń, gwarancji kredytowych,
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych m.in. poprzez organizowanie misji gospodarczych i handlowych, spotkań biznesowych itp.

Do najważniejszych instytucji o zasięgu regionalnym należą: Regionalna Izba Gospodarcza, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Śląska Izba Rolnicza, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego (GARR), Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości (GAPP) oraz Fundusz Górnośląski. Ponadto w regionie prowadzą działalność fundusze pożyczkowe, poręczeniowe i venture capital. Należy do nich Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy oraz fundusze pożyczkowe, działające przy GARR i GAPP. W województwie funkcjonują także inkubatory przedsiębiorczości oraz parki przemysłowe i technologiczne.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE) została utworzona w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie śląskim. Jej podstawowym zadaniem jest promocja województwa śląskiego jako miejsca przyjaznego inwestorom. Strefą zarządza Spółka Akcyjna „Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna” z siedzibą w Katowicach.

Region jest bardzo ważnym w kraju ośrodkiem wystawienniczo-targowym. Imprezy targowe organizowane są w największej w kraju hali widowiskowo-sportowej „Spodek”. Z początkiem 2008 roku otwarto również nowoczesny obiekt w Sosowcu – Centrum Targowo – Wystawiennicze Expo Silesia. Obecnie jest to jedna z najnowocześniejszych i największych tego typu budowli w Polsce.