South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

South Poland Cleantech Cluster

 organizuje warsztaty

"Pitching (prezentacja) start-upu do inwestorów i klientów"

Data: 29.10.2019, godz. 15.00 - 
Miejsce: NordicHouse, ul. św. Anny 5 w Krakowie

Warsztaty organizowane są przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego

Temat trzecich warsztatów to "Pitching (prezentacja) start-upu do inwestorów i klientów". Każdy start-up ma swoją historię a Twoim zadaniem jest jej opowiedzenie. Sztuki pitchingu nauczysz się właśnie podczas naszych kolejnych warsztatów. Mentor nie tylko przekaże potencjalnym przedsiębiorcom różnego rodzaju techniczne umiejętności, ale także wzmocni ich przedsiębiorczy sposób myślenia.

Mentorem podczas warsztatów będzie Christo Balinow, InnoEnergy's Business Development Director for CEE, Middle East and North America. KIC InnoEnergy jest europejską spółką poświęconą promowaniu innowacyjności, przedsiębiorczości i edukacji w dziedzinie zrównoważonej energii poprzez koordynowanie współpracy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorstwami i instytutami badawczymi. KIC InnoEnergy świadczy usługi przyspieszania rozwoju start-upów i ryzykownych przedsięwzięć poprzez wspieranie przedsiębiorców i ich pomysłów biznesowych. 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Rejestracja: https://evenea.pl/event/spcleantechwarsztaty3/

 

Dane statystyczne

Wyszczególnienie Jednostka Wartość
Powierzchnia ogólna km2 12 333
Struktura terytorialna:powiatymiasta na prawach powiatugminy:miejsko-wiejskiemiejskie

wiejskie

Miasta

17191672249

96

71

Ludność tyś. 4 626,3
Ludność w miastach % 77,7
Ludność w wieku produkcyjnym % 64,8
Zaludnienie osób / km 375
Pracujący tys. 1 648,1
Stopa bezrobocia rejestrowanego % 10,2
Przeciętne wynagrodzenie brutto 3 553,67
Produkcja sprzedana przemysłu mln zł 207 013,5
Produkt krajowy brutto mln zł 184 038
Nakłady na działalność badawczą i rozwojową mln zł 1 033,7
Nakłady inwestycyjne mln zł 30 122,6
Linie kolejowe eksploatowane normalnotorowe kmkm na 100 km2 2 14017,4
Drogi publiczne o twardej nawierzchni km 22 147
Drogi miejskie km 9 675
Widzowie w kinach liczba/1000 mieszkańców 5 644,3

slask1slaski2

Otoczenie biznesowe

Śląskie jest najbardziej atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym regionem w Polsce.  Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna utworzyła blisko 50 tys. nowych miejsc pracy, przyciągając inwestycje o wartości 4,4 mld EUR. Ponad 3 mln osób w wieku produkcyjnym, blisko 200 tys. studentów kształcących się na 45 wyższych uczelniach, doskonała dostępność komunikacyjna i znany w całym kraju śląski etos pracy – to dlatego sukces mamy w genach.

Województwo Śląskie po raz siódmy z rzędu zostało wybrane na najlepszy region do inwestycji w Polsce. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna utworzyła w 35 miastach kilkadziesiąt tysięcy  nowych miejsc pracy. Opel, Fiat, Isuzu czy Agora, Famur i Mokate to przykłady firm, które doceniły zasoby i koszty pracy oraz najlepszą w kraju infrastrukturę społeczną i dostępność transportową. Województwo Śląskie z 4,6 mln mieszkańców, to region z najwyższą średnią gęstością zaludnienia w kraju. Śląskie jest także najbardziej zurbanizowanym obszarem Europy Środkowej.
Tradycyjny śląski etos pracy to wizytówka naszych kadr, to tutaj ludzie od pokoleń pracują w przemyśle. Ponad 3 mln mieszkańców regionu jest w wieku produkcyjnym. Aktywne sieci biznesu i dynamiczny rynek zbytu są owocem ich wspólnej pracy. W Województwie Śląskim na 45 uczelniach wyższych kształci się blisko 200 tys. studentów, a 60% z nich zostanie inżynierami i ekonomistami.
Śląskie jest jednym z liderów aktywności badawczo-rozwojowej w kraju. Opracowanie sztucznego serca czy projekty z zakresu dizajnu to wizytówki twórczego potencjału Śląskiego. Nowatorskie spojrzenie na biznes cechuje śląskie kadry i wpływa na sukces działających tu firm poprzez 18 parków przemysłowo-technologicznych związanych m.in. z energetyką, automatyką, elektroniką i budownictwem. Ponad 2 mln kreatywnych ludzi zamieszkujących 14 miast aglomeracji Metropolia Silesia emanuje pozytywną energią. 
Dostępność komunikacyjna uzupełnia ofertę inwestycyjną Śląskiego. Region ma najgęstszą w kraju sieć dróg ekspresowych i autostrad. Miasta aglomeracji łączy wielopasmowa  droga tranzytowa. Lotnisko „Katowice” jest największym w Polsce portem regionalnym w ruchu cargo. Kolejowy Euroterminal w Sławkowie stanowi najbardziej wysunięty na zachód punkt kolei szerokotorowej, łącząc Śląskie z systemem transportowym Azji i Dalekiego Wschodu.
Śląskie od dawna jest mocnym ogniwem gospodarczym Polski. Wykorzystaj potencjał regionu. 30 atrakcyjnych terenów inwestycyjnych czeka na ciebie: invest-in-silesia.pl

Niewątpliwie mocnymi stronami Województwa Śląskiego są instytucje około biznesowe, tj. agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, izby gospodarcze, izby przemysłowe, izby handlowe, cechy rzemieślnicze oraz ośrodki wspierania przedsiębiorczości, doradcze i informacji gospodarczej, a także stowarzyszenia gospodarcze. Podstawowym celem działalności organizacji wspierających przedsiębiorczość jest podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich rozwój. Firmy te najczęściej oferują:

 • usługi doradcze i konsultingowe (w tym również w zakresie absorpcji nowoczesnych technik i technologii, wprowadzania systemów zarządzania jakością, pozyskiwania certyfikatów, a także pozyskiwania krajowych i unijnych środków finansowych na rozwój firmy),
 • szeroki zakres usług szkoleniowych,
 • podstawowe i specjalistyczne usługi informacyjne,
 • usługi finansowe, takie jak: udzielanie pożyczek, poręczeń, gwarancji kredytowych,
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych m.in. poprzez organizowanie misji gospodarczych i handlowych, spotkań biznesowych itp.

Do najważniejszych instytucji o zasięgu regionalnym należą: Regionalna Izba Gospodarcza, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Śląska Izba Rolnicza, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego (GARR), Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości (GAPP) oraz Fundusz Górnośląski. Ponadto w regionie prowadzą działalność fundusze pożyczkowe, poręczeniowe i venture capital. Należy do nich Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy oraz fundusze pożyczkowe, działające przy GARR i GAPP. W województwie funkcjonują także inkubatory przedsiębiorczości oraz parki przemysłowe i technologiczne.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE) została utworzona w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie śląskim. Jej podstawowym zadaniem jest promocja województwa śląskiego jako miejsca przyjaznego inwestorom. Strefą zarządza Spółka Akcyjna „Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna” z siedzibą w Katowicach.

Region jest bardzo ważnym w kraju ośrodkiem wystawienniczo-targowym. Imprezy targowe organizowane są w największej w kraju hali widowiskowo-sportowej „Spodek”. Z początkiem 2008 roku otwarto również nowoczesny obiekt w Sosowcu – Centrum Targowo – Wystawiennicze Expo Silesia. Obecnie jest to jedna z najnowocześniejszych i największych tego typu budowli w Polsce.