Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

SPCleantech członkiem Rady ds. EkoMałopolski

 |  Kategoria: Wydarzenia
W czwartek, 5 grudnia 2019 odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie Rady ds. EkoMałopolski, która została powołana na podstawie na podstawie uchwały nr 2082/2019 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2019. Przedstawiciel SPCleantech, Janusz Kahl jest członkiem elitarnego grona Rady. Głównym celem Rady jest wymiana fachowej wiedzy i informacji w zakresie najważniejszych obszarów ochrony środowiska.
 

Środowisko jest kluczowym elementem zapewniającym bezpieczne funkcjonowanie człowieka. Jakość środowiska, a więc jego stan, zasobność i różnorodność ma bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi i komfort życia. W związku z powyższym Rada będzie stanowiła gremium doradcze Zarządu Województwa Małopolskiego w celu zwiększenia aktywności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska

– mówi Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Do zadań Rady należy m.in. konsultacja planu działań samorządu w zakresie ochrony środowiska oraz konsultacja projektów dokumentów strategicznych w tym zakresie, m.in. Programu Strategicznego Ochrona Środowiska, Programu ochrony powietrza, Planu gospodarki odpadami, Programu ochrony przed hałasem, Planu Działań dla Klimatu i Energii. Rada będzie także opiniowała EkoInicjatywy – pomysły działań i rozwiązań ekologicznych zgłoszone przez mieszkańców regionu oraz pełniła rolę doradcy programowego projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Projekt ekoMałopolska to innowacyjny program mający na celu poprawę jakości środowiska w naszym województwie dzięki podjęciu ambitnych i zdecydowanych działań popularyzujących proekologiczne praktyki i wzmacniających działania programowe.

W skład Rady do spraw ekoMałopolski wchodzą:

 1. Przewodniczący Rady: Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,
 1. Wiceprzewodniczący Rady: Robert Bylica – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego,
 1. Członkowie Rady:
 • Paweł Ciećko – Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
 • Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
 • Paweł Ścigalski – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza,
 • Jadwiga Wójtowicz – Radna Województwa Małopolskiego,
 • Bogdan Pęk – Radny Województwa Małopolskiego,
 • Tadeusz Arkit – Radny Województwa Małopolskiego,
 • Wojciech Skruch – Radny Województwa Małopolskiego,
 • Małgorzata Małuch – Wójt Gminy Sękowa,
 • Sławomir Paterek – Wójt Gminy Gnojnik,
 • Jakub Jamróz – Wójt Gminy Łapsze Niżne,
 • Tomasz Żak – Burmistrz Miasta i Gminy Andrychów,
 • Tomasz Gromala – Wójt Gminy Lipnica Murowana,
 • Roman Krupa – Wójt Gminy Kościelisko,
 • Rafał Szkaradziński – Wójt Gminy Szaflary,
 • Tadeusz Królczyk – Wójt Gminy Ochotnica Dolna,
 • Krzysztof Wójtowicz – Burmistrz Miasta i Gminy Skała,
 • Stanisław Banach – Wójt Gminy Podegrodzie,
 • Wiktor Chrzanowski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Tuchów,
 • Katarzyna Konewecka – Hołój – Radna Gminy Kocmyrzów – Luborzyca,
  Prezes Stowarzyszenia Piękne Anioły,
 • Marcin Zadora – Radny Miasta Kalwaria Zebrzydowska,
 • Rafał Chmiela – Radny Powiatu Proszowickiego,
 • dr hab. Henryk Okarma – Przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody,
 • inż. Tomasz Gierat – Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego,
 • Mariusz Waszkiewicz – Prezes Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody,
 • Stanisław Albricht – Prezes Pracowni Planowania i Projektowania Systemów Transportu Altrans,
 • Janusz Kahl – Prezes Zarządu South Poland Cleantech Cluster Sp. z o.o., Honorowy Konsul Danii, Finlandii i Islandii,
 • Sebastian Chwedeczko – Prezydent Rady Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie,
 • Paweł Lachman – Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła,
 • Wojciech Przybylski – Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego z o.o.,
 • Agata Szopińska – Przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste,
 • Ewa Lutomska – Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Alarmu Smogowego,
 • Monika Wojtaszek – Dziadusz – Przedstawicielka Zabierzowskiego Alarmu Smogowego,
 • Paweł Pawłowski – Przedstawiciel Niepołomickiego Alarmu Smogowego,
 • Marcin Kręźlewicz – Przedstawiciel Chełmeckiego Alarmu Smogowego,
 • Joanna Mieszkowicz – Prezes Zarządu Fundacji Aeris Futuro,
 • Joanna Opyrchał – Ryłko – Prokurent Ryłko Sp. z o.o., członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Płuca Kalwarii,
 • Jacek Ręka – Starszy Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych,
 • dr hab. Małgorzata Grodzińska – Jurczak – Kierownik Zespołu Ochrony Przyrody i Edukacji Środowiskowej w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • dr hab. inż. Agnieszka Generowicz – Profesor Politechniki Krakowskiej, Wydział Inżynierii Środowiska,
 • dr Sławomir Kopeć – Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości oraz  koordynator projektów strategicznych AGH,
 • dr inż. Małgorzata Fedorczak – Cisak – Członek Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energetycznego, Politechnika Krakowska,
 • dr hab. Joanna Kulczycka – Główny Specjalista w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk,
 • Tomasz Mirowski – Pracownik naukowy w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk,
 • dr inż. Tadeusz Kopta – Ekspert ds. Polityki komunikacyjnej i transportu,
 • dr hab. Zbigniew Witkowski – Biolog, przyrodnik, były Wiceminister Środowiska, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody,
 • dr hab. inż. Leszek Książek – Profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego,
 • dr hab. n. med. Ewa Konduracka – Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ekspert środowiska medycznego,
 • Andrzej Bargiel – Ambasador czystego powietrza oraz zimowej Małopolski,
 • Zbigniew Bartuś – Redaktor Dziennika Polskiego,
 1. Sekretarz Rady: Aneta Bodziony – Pracownik Zespołu Polityki Ekologicznej w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.