South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.

Więcej na temat ICEI Allience

Prezentacja Wizji UE „Umiejętności dla przemysłu UE 2030”

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniach 19-20.06.2019, CEO i  SPCleantech, Janusz Kahl uczestniczył w konferencji wysokiego szczebla jako członek 5-osobowego Komitetu Sterującego w prezentacji raportu końcowego „Umiejętności dla strategii przemysłowej 2030” pt. „Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej” (zwany dalej „SSIS & DT”) w głównej siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli. W konferencji wzięła udział europejska komisarz ds. Rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Elżbieta Bieńkowska.

Wizję przygotowały służby UE PwC dla Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (dalej „EASME”) i Dyrekcji Generalnej ds. Przemysłu, Wzrostu i Rynku Wewnętrznego (zwany dalej „DG GROW”) Komisji Europejskiej. Przedstawiono w nim wyniki czterech raportów opracowanych na tym etapie inicjatywy SSIS & DT: Raport okresowy grupujący dwie bieżące analizy oraz wizję umiejętności zaawansowanych technologii UE 2030, Unia Europejska – porównanie zaawansowanych technologii z USA, sytuacji w zakresie umiejętności, zidentyfikowane najlepsze praktyki i wreszcie strategia „Umiejętności dla przemysłu 2030”, w tym zalecenia polityczne dotyczące operacjonalizacji wizji. Ten ostatni został opracowany w ścisłej konsultacji z zainteresowanymi stronami i kluczowymi ekspertami podczas kilku warsztatów eksperckich i konsultacji.

Specjaliści z zaawansowanymi technologicznie umiejętnościami mają potencjał, aby zaspokoić rosnące potrzeby wynikające z inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej (dalej „SIS & DT”) i zaoferować solidne podstawy dla przyszłych pracowników. Z kolei konkurencyjność przemysłu zależy w dużym stopniu od wiedzy, umiejętności, kompetencji i kreatywności pracowników. Potencjalne niedobory i luki w rozwoju umiejętności, w połączeniu z niedopasowaniem podaży i popytu na pracę, bezpośrednio szkodzą tworzeniu miejsc pracy. Luki te prawdopodobnie wzrosną z powodu poważnych zakłóceń, jakie Czwarta Rewolucja Przemysłowa wnosi do skali, w której obecnie prowadzone są działania podnoszące kwalifikacje i przekwalifikowania. Zaawansowane gospodarki charakteryzujące się dużymi rynkami konsumenckimi, takimi jak Unia Europejska (UE), najprawdopodobniej staną w obliczu najwyższych niedopasowań umiejętności.

Dlatego celem tej inicjatywy jest opracowanie wspólnej wizji i wspieranie działań w zakresie umiejętności dla SIS i DT z myślą o zwiększenie zdolności przemysłu, partnerów społecznych, organizacji edukacyjnych i szkoleniowych, a także decydentów na wszystkich szczeblach do kształtowania transformacji siły roboczej w Europie. Jego celem jest pomoc miastom, regionom i państwom członkowskim w opracowywaniu i wdrażaniu ambitnych zasad dotyczących umiejętności w zakresie SIS i DT. Grupami docelowymi są profesjonaliści, menedżerowie, liderzy i przedsiębiorcy w przedsiębiorstwach we wszystkich sektorach, którzy muszą nabyć i / lub zaktualizować umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii.

Zdjęcia ze spotkania 5-osobowego Komitetu Sterującego z dyrektorem generalnym Dyrekcji Generalnej ds. Przemysłu, Wzrostu i Rynku Wewnętrznego („DG GROW”), André Richier i CEO w PwC w Luksemburgu, Laurent Probst.

Zdjęcia z konferencji prezentującej dotychczasowe propozycje w ramach wizji „Umiejętności dla strategii przemysłowej 2030” pt. „Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej” (zwany dalej „SSIS & DT”) w Brukseli.