South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

Prezentacja Wizji UE „Umiejętności dla przemysłu UE 2030”

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniach 19-20.06.2019, CEO i  SPCleantech, Janusz Kahl uczestniczył w konferencji wysokiego szczebla jako członek 5-osobowego Komitetu Sterującego w prezentacji raportu końcowego „Umiejętności dla strategii przemysłowej 2030” pt. „Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej” (zwany dalej „SSIS & DT”) w głównej siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli. W konferencji wzięła udział europejska komisarz ds. Rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Elżbieta Bieńkowska.

Wizję przygotowały służby UE PwC dla Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (dalej „EASME”) i Dyrekcji Generalnej ds. Przemysłu, Wzrostu i Rynku Wewnętrznego (zwany dalej „DG GROW”) Komisji Europejskiej. Przedstawiono w nim wyniki czterech raportów opracowanych na tym etapie inicjatywy SSIS & DT: Raport okresowy grupujący dwie bieżące analizy oraz wizję umiejętności zaawansowanych technologii UE 2030, Unia Europejska – porównanie zaawansowanych technologii z USA, sytuacji w zakresie umiejętności, zidentyfikowane najlepsze praktyki i wreszcie strategia „Umiejętności dla przemysłu 2030”, w tym zalecenia polityczne dotyczące operacjonalizacji wizji. Ten ostatni został opracowany w ścisłej konsultacji z zainteresowanymi stronami i kluczowymi ekspertami podczas kilku warsztatów eksperckich i konsultacji.

Specjaliści z zaawansowanymi technologicznie umiejętnościami mają potencjał, aby zaspokoić rosnące potrzeby wynikające z inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej (dalej „SIS & DT”) i zaoferować solidne podstawy dla przyszłych pracowników. Z kolei konkurencyjność przemysłu zależy w dużym stopniu od wiedzy, umiejętności, kompetencji i kreatywności pracowników. Potencjalne niedobory i luki w rozwoju umiejętności, w połączeniu z niedopasowaniem podaży i popytu na pracę, bezpośrednio szkodzą tworzeniu miejsc pracy. Luki te prawdopodobnie wzrosną z powodu poważnych zakłóceń, jakie Czwarta Rewolucja Przemysłowa wnosi do skali, w której obecnie prowadzone są działania podnoszące kwalifikacje i przekwalifikowania. Zaawansowane gospodarki charakteryzujące się dużymi rynkami konsumenckimi, takimi jak Unia Europejska (UE), najprawdopodobniej staną w obliczu najwyższych niedopasowań umiejętności.

Dlatego celem tej inicjatywy jest opracowanie wspólnej wizji i wspieranie działań w zakresie umiejętności dla SIS i DT z myślą o zwiększenie zdolności przemysłu, partnerów społecznych, organizacji edukacyjnych i szkoleniowych, a także decydentów na wszystkich szczeblach do kształtowania transformacji siły roboczej w Europie. Jego celem jest pomoc miastom, regionom i państwom członkowskim w opracowywaniu i wdrażaniu ambitnych zasad dotyczących umiejętności w zakresie SIS i DT. Grupami docelowymi są profesjonaliści, menedżerowie, liderzy i przedsiębiorcy w przedsiębiorstwach we wszystkich sektorach, którzy muszą nabyć i / lub zaktualizować umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii.

Zdjęcia ze spotkania 5-osobowego Komitetu Sterującego z dyrektorem generalnym Dyrekcji Generalnej ds. Przemysłu, Wzrostu i Rynku Wewnętrznego („DG GROW”), André Richier i CEO w PwC w Luksemburgu, Laurent Probst.

Zdjęcia z konferencji prezentującej dotychczasowe propozycje w ramach wizji „Umiejętności dla strategii przemysłowej 2030” pt. „Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej” (zwany dalej „SSIS & DT”) w Brukseli.