SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Końcowe spotkanie partnerów w projekcie Erasmus+ IMPACT

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniach 04 – 05.12.2023 odbyło się końcowe spotkanie partnerów projektu Erasmius+ “IMPACT / Building values-based innovation cultures for sustainable business impactw Krakowie w którym SPCleantech był jednym z partnerów. Czas trwania projektu to 01.01.2021 – 31.12.2023

Tytuł projektu to “IMPACT / Building values-based innovation cultures for sustainable business impactz wizją przewidywania przyszłości nauczania i szkolenia w zakresie kreatywności, innowacji i przedsiębiorczości.

Program ERASMUS +, a także projekt IMPACT promują otwarty dostęp do materiałów edukacyjnych, dokumentów i mediów audiowizualnych opracowanych i wyprodukowanych w czasie trwania projektu, co daje szerszej społeczności możliwość uzyskania swobodnie dostępnych materiałów i czerpania korzyści z nowo uzyskanych wyników i wiedzy.


Ambicją IMPACT było pobudzanie innowacji i przedsiębiorczości w oparciu o wartości zrównoważonego rozwoju oraz ułatwianie zmiany kulturowej w całej organizacji w kierunku bardziej zrównoważonych procesów innowacyjnych.

IMPACT bezpośrednio przyczynia się do realizacji kluczowego celu działania sojuszu na rzecz wiedzy, polegającego na wzmocnieniu zdolności Europy do innowacji i pobudzaniu przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym, biznesie i społeczeństwie. Co najważniejsze, projekt zapewnia, że ​​nowe podejścia do innowacji i przedsiębiorczości opierają się na wartościach różnych interesariuszy, dążąc do większej trwałości i wywierając pozytywny wpływ na szersze otoczenie społeczno-gospodarcze.

Partnerzy projektu:

 • HHL Leipzig Graduate School of Management – coordinator projektu
 • Complutense University of Madrid, Spain
 • HMKW University of Applied Sciences for Media, Communication and Management (HMKW), Germany
 • Foundation for Research and Innovation, Italy
 • Cracow University of Technology, Poland
 • 3M España, S.L, Spain
 • TÜV Nord Mobility, Germany
 • SPCleantech Cluster, Poland
 • Nuovo Pignone International s.r.l, Italy
 • Innofora Ltd, Cyprus
 • Creative Labs, Poland
 • Circular Change SI, Slovenia
 • ISPIM – International Society for Professional, Ireland
 • ASIIN Consult GmbH, Germany
 • University of Florence, Italy

IMPACT to projekt oparty na praktyce, zorientowany na zrównoważony rozwój i zorientowany na wyniki, mający na celu zwiększenie możliwości i skuteczności Europy w zakresie szkolenia i nauczania innowacji i przedsiębiorczości zorientowanych na zrównoważony rozwój (SOIE). Ambicją projektu było pobudzanie innowacji i przedsiębiorczości w oparciu o wartości korporacyjnego zrównoważonego rozwoju oraz ułatwienie zmiany kulturowej całej organizacji w kierunku bardziej zrównoważonych procesów innowacyjnych. Skupiając się wyraźnie na zrównoważonym rozwoju, IMPACT w wyjątkowy sposób przyczynia się do skutecznego przełożenia nowej strategii wzrostu Europy przedstawionej w „Zielonym Ładzie” na innowacyjny program edukacyjny i praktykę biznesową.

Jak stworzyć kulturę innowacji opartą na wartościach, aby zapewnić zrównoważony wpływ na biznes?

Wśród podmiotów politycznych i komercyjnych panuje powszechna zgoda co do tego, że potrzebne są bardziej konsekwentne wysiłki na rzecz wspierania zrównoważonej transformacji i innowacji. W ramach projektu IMPACT uniwersytety z Florencji, Madrytu, Krakowa i Berlina współpracują z europejskimi firmami, które posiadają już strategię zrównoważonego rozwoju, w celu zidentyfikowania praktyk i barier utrudniających wprowadzenie innowacji opartych na wartościach i strategii innowacji zorientowanych na zrównoważony rozwój w codzienną praktykę. Poprzez 36 wywiadów terenowych uzyskaliśmy nadrzędne spostrzeżenia etnograficzne z czterech regionów. Spostrzeżenia i związane z nimi wyzwania nakładają się na siebie w różnych krajach i firmach (oznaczonych tymi samymi kolorami), niewiele spostrzeżeń jest unikalnych dla pojedynczej grupy firm (szare pola). (Henning Breuer, HMKW Berlin, Niemcy).

Na przykład powtarzającym się wyzwaniem jest nierówny rozkład wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju. Respondenci z różnych poziomów hierarchii i środowisk funkcjonalnych zgadzają się, że zrównoważony rozwój jest kluczowym priorytetem innowacji opartych na wartościach. Jednakże wśród pracowników panuje rozbieżne zrozumienie, czym jest zrównoważony rozwój i jak go realizować. Na przykład niektórzy podkreślają użyteczność podejścia opartego na „potrójnym wyniku – triple bottom line”, podczas gdy inni krytykują je za ograniczające i przestarzałe, promując zamiast tego podejście oparte na „wartości systemowej” (Baue, 2021). Dobrą praktyką mającą na celu pokonanie tej bariery stwierdzoną we Włoszech było wprowadzenie „słownika kulturowego” w celu ustalenia wspólnej płaszczyzny wartości korporacyjnych, zgodnie z terminologią i jej tłumaczeniem na pożądane zachowania.

Inne przykładowe wyzwanie, zwane „integracją pionową”, wiąże się z wszechobecną rozbieżnością pomiędzy wdrażaniem przez menedżerów wykonawczych i operacyjnych podstawowych wartości korporacyjnych i strategii innowacji zorientowanej na zrównoważony rozwój. W niektórych firmach uważaliśmy, że „zachęca się inicjatywy oddolne, aby włączyły się w wykonalną strategię i jasne ramy normatywne”. Trybunał wykrył jednak: „przypadki przepaści pomiędzy poziomami hierarchicznymi, w przypadku których strategiczne ambicje były nieznane u podstaw, a inicjatywami oddolnymi, którym nie udało się uzyskać odpowiedniej reakcji”. Polska firma poradziła sobie z tą barierą, umożliwiając pracownikom udział w definiowaniu wartości korporacyjnych.

Materiały projektu IMPACT podsumowują powiązane spostrzeżenia i doświadczenia dotyczące barier i metod, którymi podzieliliśmy się i omówiliśmy podczas naszych dwóch iteracji dyskusji na gorący temat (wśród około 14 uczestników). Pogrupowaliśmy je w siedem tematów, niektóre wzbogaciliśmy o odniesienia do literatury.

IMPACT_Agenda_Final_Meeting_final