South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

South Poland Cleantech Cluster

 organizuje warsztaty

"Pitching (prezentacja) start-upu do inwestorów i klientów"

Data: 29.10.2019, godz. 15.00 - 
Miejsce: NordicHouse, ul. św. Anny 5 w Krakowie

Warsztaty organizowane są przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego

Temat trzecich warsztatów to "Pitching (prezentacja) start-upu do inwestorów i klientów". Każdy start-up ma swoją historię a Twoim zadaniem jest jej opowiedzenie. Sztuki pitchingu nauczysz się właśnie podczas naszych kolejnych warsztatów. Mentor nie tylko przekaże potencjalnym przedsiębiorcom różnego rodzaju techniczne umiejętności, ale także wzmocni ich przedsiębiorczy sposób myślenia.

Mentorem podczas warsztatów będzie Christo Balinow, InnoEnergy's Business Development Director for CEE, Middle East and North America. KIC InnoEnergy jest europejską spółką poświęconą promowaniu innowacyjności, przedsiębiorczości i edukacji w dziedzinie zrównoważonej energii poprzez koordynowanie współpracy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorstwami i instytutami badawczymi. KIC InnoEnergy świadczy usługi przyspieszania rozwoju start-upów i ryzykownych przedsięwzięć poprzez wspieranie przedsiębiorców i ich pomysłów biznesowych. 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Rejestracja: https://evenea.pl/event/spcleantechwarsztaty3/

 

Członek Komitetu Sterującego EASME (EU)

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster (SPCleantech, www.spcleantech.com ) został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu „Skills for smart industrial specialization and digital transformation” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”) dla Executive Agency for Small and Me-dium-sized Enterprises, EASME (Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działających w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, ERASMUS+. W ramach projektu zostanie stworzony system wsparcia krajów członkowskich, regionów, miast, organizacji, klastrów i firm w nowej perspektywie finan- sowej od 2021-2027. Celem programu jest wzmocnienie konkurencyjności UE w stosunku do USA, Japonii, Korei Południowej, Izraela i innych.

Ostatecznym celem prac jest pomoc miastom, regionom i państwom członkowskim w projektowaniu i wdrażaniu ambitnych polityk umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji przemysłowej i strategii transformacji cyfrowej.

Janusz Kahl

Komitet sterujący składa się z 5 niezależnych ekspertów o ugruntowanej renomie ze środowiska akademickiego, przemysłu, stowarzyszeń itp. z różnych krajów członkowskich UE.

Członkowie komitetu sterującego:

John Higgins, Director General of DIGITALEUROPE (http://www.digitaleurope.org/Welcome )
Elif Köksal-Oudot, Economist at OECD Directorate for Science, Technology and Innovation ( http://www.oecd.org/sti/)
Bruno Lanvin, Executive Director of INSEAD’s Global Indices (https://www.insead.edu/global-indices )
Janusz Kahl, South Poland Cleantech Cluster (http://spcleantech.com)
Leif Edvinsson, Universal Networking Intellectual Capital (http://www.checkdirector.co.uk/director/leif-edvinsson/ )

Członkowie komitetu sterującego mają:

 • monitorować prace oraz wykonywać przeglądy raportów opracowanych przez PwC
 • spotykać się w Brukseli z EASME i Komisją Europejską, aby dokonać przeglądu postępów i omówić przygotowanie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
 • uczestniczyć w telekonferencjach
 • udzielać doradztwa i wskazówek w trakcie pracy

Główne oczekiwane wyniki są następujące:

 • Lepsze zrozumienie, w jaki sposób można zaprojektować i skutecznie wdrożyć strategie, polityki i inicjatywy w zakresie zaawansowanych technologii i umiejętności w kształcie litery T na wszystkich poziomach (miasta, regiony, państwa członkowskie i poziomy UE);
 • Opracowanie wspólnej wizji i poprawę warunków ramowych;
 • Pomoc dla miast, regionów i państw członkowskich w projektowaniu i wdrażaniu ambitnych polityk w zakresie umiejętności dla inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej;
 • Promowanie dyscypliny STEM i wysokich umiejętności w zakresie umiejętności w kształcie litery T;
 • Ułatwienie identyfikacji, promocji i wdrażania najlepszych praktyk;
 • Dostarczenie konkretnych rozwiązań, w tym stworzenie zestawu narzędzi.

Niniejsza umowa o świadczenie usług powinna przyczynić się do opracowania wspólnej wizji i wspierania działań na rzecz umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej w celu zwiększenia potencjału przemysłu, partnerów społecznych, organizacji edukacyjnych i szkoleniowych oraz decydentów na wszystkich szczeblach w celu kształtowania transformacji siły roboczej z powodzeniem w Europie.

PwC będzie również odpowiedzialne za stworzenie nieformalnej grupy co najmniej 100 najbardziej odpowiednich kluczowych interesariuszy:

Grupa powinna obejmować co najmniej 10 państw członkowskich UE o dobrej reprezen-tatywności i równowadze geograficznej. Grupa będzie regularnie konsultowana, a eksperci z tej grupy zostaną zaproszeni na warsztaty ekspertów na zasadzie ad-hoc (przy co najmniej 60% nowych ekspertów w każdym warsztacie). Skład grupy zostanie uzgodniony z EASME i Komisją europejską nie później niż 2 miesiące po rozpoczęciu umowy.

Grupa kluczowych zainteresowanych stron powinna składać się przedstawicieli (lista jest orientacyjna, a nie wyczerpująca):

 • Władze publiczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
 • Publiczne lub prywatne organizacje odpowiedzialne za inteligentną specjalizację przemy- słową lub inicjatywy dotyczące transformacji cyfrowej na wszystkich poziomach
 • Klastry przemysłowe
 • Partnerstwa publiczno-prywatne
 • Przemysł, związki i środowiska akademickie (uniwersytety, szkoły biznesu i instytucje szko- leniowe);
 • Specjaliści ds. Rekrutacji i zasobów ludzkich;
 • Publiczne lub prywatne instytucje edukacyjne lub szkoleniowe;
 • Organizacje lub sieci reprezentujące przemysł, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje sektorowe, instytucje szkolnictwa wyższego i instytucje szkoleniowe;
 • Izby handlowe, przemysłu, pracy itd .;
 • Szkolenia publiczne i władze szkolnictwa wyższego;
 • Agencje rozwoju gospodarczego, organy statystyczne i instytuty badawcze itp .;
 • Organizacje zapewniające doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe, usługi informacyjne i służby zatrudnienia itp.

Prace powinny zmobilizować dużą liczbę zainteresowanych stron i państw członkowskich, które przyczyniłyby się do sukcesu strategii UE w zakresie umiejętności zaawansowanych technolo- gicznie oraz do wysiłków na rzecz ułatwienia upowszechnienia cyfrowych i kluczowych techno- logii wspomaganych przez europejskie przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP i przedsiębior- stwa rozpoczynające działalność. Wyniki powinny informować decydentów politycznych oraz liderów biznesu i społeczeństwa o bardziej skutecznych politykach, partnerstwach i inicjatywach dotyczących umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji przemysłowej i strategiach tran- sformacji cyfrowej, a także w celu zwiększenia ilości talentów zaawansowanych technolo- gicznie, zatrudnienia i konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej.