South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

5. warsztaty EU 2030 High-tech T-shaped Skills Vision

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 12 marca 2019 SPCleantech uczestniczył w 5. warsztatach nt. „Wizja  EU-2030 High-Tech umiejętności w kształcie litery T”  w NH Brussels EU Berlaymont w Brukseli. CEO w SPCleantech, Janusz Kahl reprezentował klastry europejskie jako członek Komitetu Sterującego, zadania zleconego przez Komisję Europejską.

Wizja umiejętności EU-2030 w kształcie litery T ma na celu zmobilizowanie wszystkich zasobów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, aby high-tech umiejętności stały się szansą dla wszystkich.

Kontekst i cel 5. warsztatu eksperckiego

Projekt „Umiejętności z zakresu inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej (SIS & DT)” koncentruje się na opracowaniu konkretnych modułów w ramach Zestawu narzędzi (Toolbox), które będą wykorzystywane przez osoby prywatne, firmy i decydentów na wszystkich szczeblach w celu operacjonalizacji Wizji Umiejętności UE 2030 w kształcie litery „T”.

Piąte warsztaty mały na celu pogłębioną dyskusję na temat następujących trzech modułów Zestawu narzędzi: „Finansowanie (UE / Krajowe / Regionalne / Prywatne)”, „Zachęty” i „Komunikacja”.

Kluczowi uczestnicy reprezentujący różne grupy zainteresowanych stron na wszystkich poziomach (tj. Ponadnarodowy, krajowy, regionalny, miejski, klaster, przemysł) zostali zaproszeni do wspólnego przedyskutowania następujących tematów:

 • Określenie programu „Finansowania”, który będzie wspierał operacjonalizację UE 2030 Zaawansowana wizja umiejętności w kształcie litery „T” (np. Rady ds. Umiejętności Terytorialnych, Programy podnoszenia kwalifikacji, opracowywanie nowych technik szkoleniowych itp.)
 • Opracowanie zestawu „Zachęt” w celu zachęcenia do powszechnego wykorzystania ruchu upowszechniającego i aktywnego udziału wszystkich zainteresowanych stron w zakresie operacjonalizacja wizji umiejętności w 2030. UE
 • Określenie kompleksowej i spójnej strategii „Komunikacyjnej” na wszystkich poziomach (np. miasto / regionalny / krajowy / UE)

Kluczowe pytania, które zostały omówione podczas warsztatów, obejmowały:

Finansowanie

 • Czy możliwe jest dostosowanie istniejących mechanizmów finansowania w celu wsparcia stworzenie możliwego „Funduszu umiejętności”?
 • W jaki sposób możemy zapewnić wyrównanie wysiłków finansowych na rzecz rozwoju R&D i innowacji, edukacji i rozwoju przemysłowego?
 • W jaki sposób powinny zostać rozdzielone wysiłki finansowe na wszystkie poziomy podmiotów (np. Miasto / regionalny / krajowy / UE)?

Zachęty

 • Jak zachęcić osoby prywatne / przedsiębiorstwa do inwestowania w umiejętności? Jakie rodzaje zachęt miałyby największy wpływ?
 • Jak zapewnić spójność między TSC a zachętami na poziomie miasta, kraju i UE?

Komunikacja

 • Kto powinien przewodzić strategii komunikacji? Jak opracować kompleksową strategię komunikacyjną, która będzie skierowana do wszystkich zainteresowanych stron?

WS5_SIS_DT_Final Agenda_12.03.19_Brussels

WS5_SIS_DT_Background document_12.03.19_Brussels

WS5 – Paul Healy – Skillnet Ireland