Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

5. warsztaty EU 2030 High-tech T-shaped Skills Vision

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 12 marca 2019 SPCleantech uczestniczył w 5. warsztatach nt. „Wizja  EU-2030 High-Tech umiejętności w kształcie litery T”  w NH Brussels EU Berlaymont w Brukseli. CEO w SPCleantech, Janusz Kahl reprezentował klastry europejskie jako członek Komitetu Sterującego, zadania zleconego przez Komisję Europejską.

Wizja umiejętności EU-2030 w kształcie litery T ma na celu zmobilizowanie wszystkich zasobów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, aby high-tech umiejętności stały się szansą dla wszystkich.

Kontekst i cel 5. warsztatu eksperckiego

Projekt „Umiejętności z zakresu inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej (SIS & DT)” koncentruje się na opracowaniu konkretnych modułów w ramach Zestawu narzędzi (Toolbox), które będą wykorzystywane przez osoby prywatne, firmy i decydentów na wszystkich szczeblach w celu operacjonalizacji Wizji Umiejętności UE 2030 w kształcie litery „T”.

Piąte warsztaty mały na celu pogłębioną dyskusję na temat następujących trzech modułów Zestawu narzędzi: „Finansowanie (UE / Krajowe / Regionalne / Prywatne)”, „Zachęty” i „Komunikacja”.

Kluczowi uczestnicy reprezentujący różne grupy zainteresowanych stron na wszystkich poziomach (tj. Ponadnarodowy, krajowy, regionalny, miejski, klaster, przemysł) zostali zaproszeni do wspólnego przedyskutowania następujących tematów:

  • Określenie programu „Finansowania”, który będzie wspierał operacjonalizację UE 2030 Zaawansowana wizja umiejętności w kształcie litery „T” (np. Rady ds. Umiejętności Terytorialnych, Programy podnoszenia kwalifikacji, opracowywanie nowych technik szkoleniowych itp.)
  • Opracowanie zestawu „Zachęt” w celu zachęcenia do powszechnego wykorzystania ruchu upowszechniającego i aktywnego udziału wszystkich zainteresowanych stron w zakresie operacjonalizacja wizji umiejętności w 2030. UE
  • Określenie kompleksowej i spójnej strategii „Komunikacyjnej” na wszystkich poziomach (np. miasto / regionalny / krajowy / UE)

Kluczowe pytania, które zostały omówione podczas warsztatów, obejmowały:

Finansowanie

  • Czy możliwe jest dostosowanie istniejących mechanizmów finansowania w celu wsparcia stworzenie możliwego „Funduszu umiejętności”?
  • W jaki sposób możemy zapewnić wyrównanie wysiłków finansowych na rzecz rozwoju R&D i innowacji, edukacji i rozwoju przemysłowego?
  • W jaki sposób powinny zostać rozdzielone wysiłki finansowe na wszystkie poziomy podmiotów (np. Miasto / regionalny / krajowy / UE)?

Zachęty

  • Jak zachęcić osoby prywatne / przedsiębiorstwa do inwestowania w umiejętności? Jakie rodzaje zachęt miałyby największy wpływ?
  • Jak zapewnić spójność między TSC a zachętami na poziomie miasta, kraju i UE?

Komunikacja

  • Kto powinien przewodzić strategii komunikacji? Jak opracować kompleksową strategię komunikacyjną, która będzie skierowana do wszystkich zainteresowanych stron?

WS5_SIS_DT_Final Agenda_12.03.19_Brussels

WS5_SIS_DT_Background document_12.03.19_Brussels

WS5 – Paul Healy – Skillnet Ireland