South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

4. warsztaty eksperckie „Wizja EU 2030”

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

12 grudnia 2018, CEO w SPCleantech, Janusz Kahl uczestniczył w 4 warsztatach eksperckich w NH Collection Grand Sablon w Brukseli.

Kontekst i cel 4 Warsztatów Eksperckich:

Projekt „Umiejętności z zakresu inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej (SIS i DT)” osiągnął etap opracowywania konkretnych modułów w ramach Zestawu narzędzi do użytku przez osoby fizyczne, firmy, decydentów na wszystkich szczeblach w celu operacjonalizacji „Wizji UE 2030 umiejętności techniczne dla SIS i DT „.

Celem czwartego warsztatu było przeprowadzenie dogłębnej dyskusji wokół dwóch kluczowych modułów zestawu narzędzi, które są ze sobą powiązane, a mianowicie „Strategia umiejętności” oraz „Przywództwo i zarządzanie”.

Z tego powodu kluczowi uczestnicy reprezentujący różne grupy zainteresowanych stron na wszystkich poziomach (tj. ponadnarodowym, krajowym, regionalnym, miejskim, klastrowym, przemysłowym) zostali zaproszeni na te warsztaty do zbiorowej dyskusji na temat:

 • Określenie „Strategii umiejętności”, która jest powiązana na wszystkich poziomach (tj. na poziomie indywidualnym, przedsiębiorstwa, miasta, regionu, kraju, UE)
 • Zdefiniowanie struktury „Przywództwo i zarządzanie” za to, że jest odpowiedzialna za wdrożenie określonej strategii umiejętności na danym obszarze.

Kluczowe pytania, które zostały omówione podczas warsztatów, obejęły:

Strategia umiejętności

 • Czy możemy włączyć „Zaawansowaną strategię umiejętności” jako element obowiązkowy w ramach RIS3?
 • W jaki sposób można zapewnić powiązanie „strategii zaawansowanych umiejętności” z innymi strategiami, takimi jak RD i innowacje, edukacja, przemysł, zrównoważony rozwój, finanse?
 • Jak najlepiej wykorzystać klastry w opracowywaniu i wdrażaniu strategii umiejętności high-tech poprzez klastry?
 • Jak najlepiej wykorzystać inne inicjatywy UE / krajowe w zakresie wdrażania strategii w zakresie umiejętności, takie jak:

Cyfrowe Centra Innowacji (DIH), Europejskie Platformy Technologiczne, Wspólne Inicjatywy, cPPP, EIT-Digital i Przemysłowe Centrum Innowacyjnych Technologii (MIDIH) w ramach EIT-Digital, ICT Innovation for Manufacturing SME (I4MS) Inicjatywa, Centra Doskonałości KET oraz Stowarzyszenia jako istniejące akademie korporacyjne?

 • Jak stworzyć powiązanie między zestawem narzędzi do Europejskiej agendy cyfrowej a umiejętnościami do zestawu narzędzi SIS i DT?
 • W jaki sposób powiązać strategię umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii z celami zrównoważonego rozwoju ONZ (SDGs)?

Przywództwo i zarządzanie

 • Jak ustanowić i zarządzać „Radą umiejętności terytorialnych” (TSC)?
 • Jak zapewnić spójność między TSC a władzami miejskimi, krajowymi i unijnymi?
 • Które grupy interesariuszy powinny mieć określone rodzaje ról i obowiązków w rządach krajów członkowskich?

Skills for SISDT_4th Expert Workshop_Minutes 20181212