South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.

Więcej na temat ICEI Allience

4. warsztaty eksperckie „Wizja EU 2030”

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

12 grudnia 2018, CEO w SPCleantech, Janusz Kahl uczestniczył w 4 warsztatach eksperckich w NH Collection Grand Sablon w Brukseli.

Kontekst i cel 4 Warsztatów Eksperckich:

Projekt „Umiejętności z zakresu inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej (SIS i DT)” osiągnął etap opracowywania konkretnych modułów w ramach Zestawu narzędzi do użytku przez osoby fizyczne, firmy, decydentów na wszystkich szczeblach w celu operacjonalizacji „Wizji UE 2030 umiejętności techniczne dla SIS i DT „.

Celem czwartego warsztatu było przeprowadzenie dogłębnej dyskusji wokół dwóch kluczowych modułów zestawu narzędzi, które są ze sobą powiązane, a mianowicie „Strategia umiejętności” oraz „Przywództwo i zarządzanie”.

Z tego powodu kluczowi uczestnicy reprezentujący różne grupy zainteresowanych stron na wszystkich poziomach (tj. ponadnarodowym, krajowym, regionalnym, miejskim, klastrowym, przemysłowym) zostali zaproszeni na te warsztaty do zbiorowej dyskusji na temat:

 • Określenie „Strategii umiejętności”, która jest powiązana na wszystkich poziomach (tj. na poziomie indywidualnym, przedsiębiorstwa, miasta, regionu, kraju, UE)
 • Zdefiniowanie struktury „Przywództwo i zarządzanie” za to, że jest odpowiedzialna za wdrożenie określonej strategii umiejętności na danym obszarze.

Kluczowe pytania, które zostały omówione podczas warsztatów, obejęły:

Strategia umiejętności

 • Czy możemy włączyć „Zaawansowaną strategię umiejętności” jako element obowiązkowy w ramach RIS3?
 • W jaki sposób można zapewnić powiązanie „strategii zaawansowanych umiejętności” z innymi strategiami, takimi jak RD i innowacje, edukacja, przemysł, zrównoważony rozwój, finanse?
 • Jak najlepiej wykorzystać klastry w opracowywaniu i wdrażaniu strategii umiejętności high-tech poprzez klastry?
 • Jak najlepiej wykorzystać inne inicjatywy UE / krajowe w zakresie wdrażania strategii w zakresie umiejętności, takie jak:

Cyfrowe Centra Innowacji (DIH), Europejskie Platformy Technologiczne, Wspólne Inicjatywy, cPPP, EIT-Digital i Przemysłowe Centrum Innowacyjnych Technologii (MIDIH) w ramach EIT-Digital, ICT Innovation for Manufacturing SME (I4MS) Inicjatywa, Centra Doskonałości KET oraz Stowarzyszenia jako istniejące akademie korporacyjne?

 • Jak stworzyć powiązanie między zestawem narzędzi do Europejskiej agendy cyfrowej a umiejętnościami do zestawu narzędzi SIS i DT?
 • W jaki sposób powiązać strategię umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii z celami zrównoważonego rozwoju ONZ (SDGs)?

Przywództwo i zarządzanie

 • Jak ustanowić i zarządzać „Radą umiejętności terytorialnych” (TSC)?
 • Jak zapewnić spójność między TSC a władzami miejskimi, krajowymi i unijnymi?
 • Które grupy interesariuszy powinny mieć określone rodzaje ról i obowiązków w rządach krajów członkowskich?

Skills for SISDT_4th Expert Workshop_Minutes 20181212