South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.

Więcej na temat ICEI Allience

Umowa o współpracy z MARR

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech reprezentowany przez prezesa Janusz Kahla podpisał List Intencyjny w sprawie współpracy partnerskiej z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego (MARR) w Krakowie. Ze strony MARR list został podpisany przez prezesa Wiesława Burego oraz wiceprezesa Tomasza Latochę.

Strony, wyrażając intencję współpracy, uzgodniły następujące obszary tej współpracy:

  • Udział we wspólnych projektach organizacyjnych w zakresie zaawansowanej technologii, odnawialnych źródeł energii budowania powiązań kooperacyjnych;
  • Edukacja związana z przedsiębiorczością, mająca na celu wykorzystanie potencjału małopolskich szkół i uczelni wyższych oraz doświadczenia praktycznego polskich i zagranicznych partnerów i organizacji;
  • Współorganizowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i promocyjnym, w szczególności konferencji tematycznych, seminariów i szkoleń;
  • Wsparcie we wzajemnym organizowaniu projektów i pozyskiwaniu partnerów gospodarczych, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych zarówno w kraju jak i za granicą oraz organizacji współpracy międzynarodowej dla realizacji wspólnych przedsięwzięć gospodarczych;
  • Promowanie komercjalizacji nowych produktów i technologii oraz wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw i start-upów oraz poprzez wsparcie w zakresie pozyskiwania niezbędnych zasobów do prowadzenia działalności tego typu;
  • Udział we wspólnych projektach współfinansowanych z UE w ramach krajowych i regionalnych programów wsparcia, a także w ramach zagranicznych programów narodowych;
  • Wzajemna promocja i informacja o działaniach Partnera, w tym wykorzystania nazwy w kontekście niniejszego partnerstwa;
  • Wymiana informacji mogących mieć wpływ na jakość i efektywność współpracy.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl jest wiodącą, regionalną instytucją, działającą na rzecz rozwoju regionalnego; jednym z najpoważniejszych partnerów instytucji centralnych i samorządu województwa w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu.

MARR specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, zapewniając kompleksowy know-how i nowoczesne rozwiązania finansowe. Świadczy usługi w zakresie pozyskiwania środków unijnych i pomaga efektywnie inwestować w Małopolsce.

Aktywnie wspiera eksport, oferując profesjonalne doradztwo i dostęp do międzynarodowej sieci kontaktów. Oferta Spółki to usługi informacyjne dla przedsiębiorców, doradztwo dla rozpoczynających działalność gospodarczą, dotacje na rozwój małopolskich przedsiębiorstw oraz obsługa produktów finansowych, takich jak  pożyczki czy seed capital.

Spółka jest jedynym w regionie, oficjalnym partnerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Jako beneficjent unijnych dotacji wdraża krajowe i regionalne programy operacyjne. Pełniąc funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej, MARR pośredniczy w udzielaniu dotacji na zadania związane z inwestycjami proinnowacyjnymi; wraz   Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz działania skierowane na tworzenie pozabankowych źródeł finansowania, klastrów, sieci czy partnerstw i konsorcjów przedsiębiorstw.