South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.

Więcej na temat ICEI Allience

Aplikacja do EEA and Norway Grants Fund

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

30.06.2018 SPCleantech złożył razem z 5 partnerami aplikację do EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation o środki na projekt „Cleantech Innovation Hubs transnational framework for fostering Green and Knowledge Economy by bringing innovations closer to market”.

Partnerami w projekcie są:

  • DBH Investment Plc. (Węgry) – partner wiodący
  • South Poland Cleantech Cluster (Polska)
  • Cluster Sofia Knowledge City (Bułgaria)
  • InteligentnaEnergija d.o.o.ntna (Chorwacja)
  • Techno-broker BV (Holandia)
  • NIBIO Norwegian Institute of Bioeconomy Research (Norwegia)

Celem projektu jest rozwój transnarodowych ram Cleantech Innovation Hubs (CIH) w celu wzmocnienia powiązań między podmiotami innowacyjnymi Cleantech w 4 krajach Europy Środkowo-Wschodniej i wzmocnieniu regionalnych zdolności innowacyjnych. Ponadnarodowe ramy Cleantech Innovation Hubs zostaną wdrożone na poziomie regionalnym poprzez zaprojektowanie i wdrożenie struktury organizacyjnej w każdym uczestniczącym regionie. Projekt ma na celu wdrożenie 4 Cleantech Innovation Hub w regionach projektowych Europy Środkowo-Wschodniej, z możliwością przeniesienia modelu operacyjnego i wiedzy do innych regionów. Współpraca pionowa i pozioma między interesariuszami ekosystemu innowacyjnego Cleantech będzie zapewniona w celu pobudzenia tworzenia innowacji i wprowadzania na rynek w oparciu o dziedzictwo wiedzy badawczej. Ponadto CIH połączą te zdolności, specjalizacje i zintegrują je w zorganizowaną strukturę i ramy, które poprawią innowacyjność i wzrost MŚP w sektorze Cleantech.

Projekt przyczynia się do realizacji Priorytetu 1 i 3, ponieważ zwiększa potencjał wczesnych innowacji w Cleantech poprzez wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego i innowacji dzięki udoskonalonym powiązaniom, specyficznym dla sektora i regionu zarządzaniu wiedzą i modelom usług wsparcia biznesu, tworząc tym samym lepsze warunki dla rozwiązań łagodzących wyzwania środowiskowe w Europie, a także zwiększenie konkurencyjności MŚP. Ponadto spodziewane jest zmniejszenie regionalnych zapaści ekosystemu innowacji i środowiska przedsiębiorczości.

Projekt będzie rozwijać, testować, pilotować i zatwierdzać unikalne podejście do wzmacniania zdolności innowacyjnych w 4 krajach Europy Środkowo-Wschodniej poprzez tworzenie międzynarodowych ram współpracy Cleantech Innovation Hubs. Na poziomie projektu zostanie wdrożonych 4 CIH w 4 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. CIH będą połączone w sieć w ramach międzynarodowych ram współpracy CIH, które umożliwią wymianę wiedzy, transfer wiedzy, kształcenie ponadnarodowe, testowanie rynku, zwiększanie skali i replikację. Narzędzia, usługi i mechanizmy Cleantech Innovation zostaną opracowane wspólnie z partnerami i będą oparte na otwartych procedurach / procesach współtworzenia innowacji i wartości.

W celu poprawy powiązań między biznesem a sektorem badawczym, projekt opracuje model zarządzania wiedzą jako proces pilotażowy służący generowaniu, selekcji i przekształcaniu wiedzy badawczej w innowacyjne produkty / usługi. Przyjmowanie i komercjalizacja wiedzy badawczej na rynku ułatwi program inkubacji i przyspieszania innowacyjnych produktów / usług pochodzących z procesu transformacji wiedzy badawczej. CIH przeprowadzi program inkubacji i przyspieszania, a także będzie wyposażony w otwarte narzędzia do innowacji i współtworzenia, przy wsparciu wiodących krajów od partnerów merytorycznych. W celu wyeliminowania barier finansowych, które blokują wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów i usług, działania w ramach projektu zaprojektują i zastosują mechanizm finansowania Cleantech, dostępny dla funduszy VC i innych inwestorów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, co umożliwi im pokrycie specjalnych potrzeb przedsiębiorstw. i przekształcić wiedzę badawczą.

Nasze rozwiązanie jest innowacyjne, ponieważ łączy wszystkie podmioty innowacyjne, a także etapy cyklu innowacji w ramach jednolitej współpracy międzynarodowej. Narzędzia, usługi i mechanizm CIH opierają się na wiedzy eksperckiej, kluczowych kompetencjach i sieciach partnerów projektu i wspólnie wykorzystują każdy konkretny narodowy zasób w celu zwiększenia zdolności innowacyjnych i zwiększenia absorpcji na rynku.