South Poland Cleantech Cluster

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników South Poland Cleantech Cluster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

Walne Zgromadzenie Wspólników

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Zarząd South Poland Cleantech Cluster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 399 w związku z art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz postanowienie §10 ust. 2 Statutu Spółki zwołał na dzień 29 czerwca 2016 roku na godzinę 16.00 w siedzibie Spółki tj. w Krakowie przy ul. św. Anny 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podczas Zgromadzenia Walnego Udziałowcy zatwierdzili „Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2015”. Udziałowcy zatwierdzili także „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015”.

Udziałowcy udzielili zarówno Zarządowi jak i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 oraz podjęli Uchwałę o podziale zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2015.

Walne Zgromadzenie Wspólników

Walne Zgromadzenie WspólnikówWalne Zgromadzenie Wspólników