SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Projekt ERASMUS+ FINAL report assessment

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 31.12.2023 SPCleantech wraz z partnerami zakończyli 3-letni projekt ERASMUS+ „IMPACT / Budowanie kultur innowacji opartych na wartościach w celu uzyskania zrównoważonego wpływu na biznes”Projektu został zrealizowany od 01.01.2021 do 31.12.2023.

Program ERASMUS+, a także projekt IMPACT promują otwarty dostęp do materiałów edukacyjnych, dokumentów i mediów audiowizualnych opracowanych i wyprodukowanych w trakcie trwania projektu, co daje szerszej społeczności możliwość uzyskania swobodnie dostępnych materiałów i skorzystania z nowo uzyskane wyniki i wiedzę. Ambicją projektu IMPACT było stymulowanie innowacji i przedsiębiorczości w oparciu o wartości zrównoważonego rozwoju oraz ułatwianie zmian kulturowych w całej organizacji w kierunku bardziej zrównoważonych procesów innowacyjnych.

Projekt IMPACT bezpośrednio przyczynił się do osiągnięcia kluczowego celu działania sojuszu na rzecz wiedzy, jakim jest wzmocnienie potencjału Europy w zakresie innowacji i wspieranie przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym, biznesie i całym społeczeństwie. Co najważniejsze, projekt gwarantuje, że nowe podejścia do innowacji i przedsiębiorczości będą opierać się na wartościach różnych interesariuszy, dążąc do zwiększonego zrównoważonego rozwoju i wywierając pozytywny wpływ na szersze środowisko społeczno-gospodarcze.

Partnerzy w projekcie:

 • HHL Leipzig Graduate School of Management – project coordinator
 • Complutense University of Madrid, Spain
 • HMKW University of Applied Sciences for Media, Communication and Management (HMKW), Germany
 • Foundation for Research and Innovation, Italy Cracow University of Technology, Poland
 • 3M España, S.L, Spain
 • TÜV Nord Mobility, Germany
 • SPCleantech Cluster, Poland
 • Nuovo Pignone International s.r.l, Italy
 • Innofora Ltd, Cyprus
 • Creative Labs, Poland
 • Circular Change SI, Slovenia
 • ISPIM – International Society for Professional, Ireland
 • ASIIN Consult GmbH, Germany
 • University of Florence, Italy

Po długim oczekiwaniu otrzymaliśmy od Komisji Europejskiej ocenę raportu KOŃCOWEGO i z dumą ogłaszamy, że otrzymaliśmy bardzo wysoką notę ​​w ocenie końcowej Komisji: 9 na 10 możliwych.

W uwagach ogólnych Komisja stwierdza, że:

„Ten projekt dotyczący zrównoważonego rozwoju w innowacjach może być projektem phare w ramach Akcji Sojuszu na Rzecz Wiedzy. Wartość dodana w budowaniu kultury innowacji opartej na wartościach, zapewniającej zrównoważony wpływ na biznes, jest wysoka zarówno dla szkolnictwa wyższego (nauczycieli i studentów), jak i dla branży (trenerzy, facylitatorzy i pracownicy). Projekt jest wyraźnym przykładem tego, jak wysoki poziom innowacyjności można osiągnąć w ramach Sojuszu przy silnych synergiach i odpowiednich mechanizmach wspierających współpracę międzysektorową grup roboczych w planie prac dla każdego pakietu prac zapewniły odpowiednie środki wsparcia. Projekt jest także dobrym przykładem tego, jak włączyć skuteczne badania uniwersyteckie do praktyki branżowej. Ogólnie rzecz biorąc, projekt wnosi znaczący wkład w europejską politykę w zakresie edukacji, rozwoju umiejętności i Zielonego Ładu strategia.

Projekt został bardzo dobrze zaprojektowany, zarządzany i wdrożony. Przestrzegano mechanizmów kontroli jakości, w tym akredytacji, a także należytego wykorzystania, rozpowszechniania i wytycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju.
Jeśli chodzi o wyniki projektu, istotne jest, że środowisko akademickie jako jedną z głównych korzyści wskazało rozwój długotrwałej społeczności praktyków obejmującej uczelnie wyższe, organizacje praktyków, konsultantów i menedżerów ds. polityki. Leży to u podstaw tworzenia europejskich innowacji i ekosystemów innowacji.

Wyniki projektu skupiające się na nauczaniu i szkoleniach w docelowej dziedzinie zrównoważonego rozwoju w dziedzinie innowacji są wyraźnie zorientowane na stawienie czoła bieżącym wyzwaniom w zakresie zrównoważonego rozwoju i stworzenie kultury zrównoważonego rozwoju innowacji w akademii i przemyśle, przy wsparciu innowacyjnych metod pedagogicznych i mające na celu wspieranie długoterminowych zmiana. Dobrym osiągnięciem jest fakt, że 3 nowe, niezależne, interdyscyplinarne moduły osiągnęły końcowy stan akredytacji (po 3 punkty ECTS każdy). Interesujące jest również to, że zostaną one zebrane w ramach „modułu praktyk w zakresie zrównoważonych innowacji” i że kursy będą dostępne dla studentów w ramach otwartego dostępu, chociaż to zintegrowane podejście zostało dopiero wprowadzone i nie w pełni rozwinięte. Projekt przewiduje wysoki poziom wykorzystania wyników w przypadku wszystkich uczestniczących instytucji szkolnictwa wyższego i większości przedstawicieli branży z szeregu krajów docelowych.

Jasne podejście do otwartego dostępu do wyników i odpowiednich podcastów za pośrednictwem strony internetowej lub na żądanie to kolejny sposób wspierania wykorzystania. Dobrze zademonstrowano potencjalny wpływ projektu, a podejście polegające na rozpowszechnianiu bardzo dobrze osiągnęło cele i powiązane zainteresowane strony. Sojusz stworzył także dużą liczbę publikacji badawczych, które będą kontynuowane po okresie finansowania i co zostało również udowodnione. Jeśli chodzi o trwałość, bardzo pozytywne jest to, że projekt i jego wyniki zostaną powiązane i zintegrowane z istniejącą odpowiednią inicjatywą, międzynarodowym stowarzyszeniem na rzecz profesjonalnego zarządzania innowacjami, ISMIP oraz że nowa publikacja będzie dostępna po okresie finansowania w 2024 r. .”