SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Prezentacja Wizji UE „Umiejętności dla przemysłu UE 2030”

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniach 19-20.06.2019, CEO i  SPCleantech, Janusz Kahl uczestniczył w konferencji wysokiego szczebla jako członek 5-osobowego Komitetu Sterującego w prezentacji raportu końcowego „Umiejętności dla strategii przemysłowej 2030” pt. „Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej” (zwany dalej „SSIS & DT”) w głównej siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli. W konferencji wzięła udział europejska komisarz ds. Rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Elżbieta Bieńkowska.

Wizję przygotowały służby UE PwC dla Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (dalej „EASME”) i Dyrekcji Generalnej ds. Przemysłu, Wzrostu i Rynku Wewnętrznego (zwany dalej „DG GROW”) Komisji Europejskiej. Przedstawiono w nim wyniki czterech raportów opracowanych na tym etapie inicjatywy SSIS & DT: Raport okresowy grupujący dwie bieżące analizy oraz wizję umiejętności zaawansowanych technologii UE 2030, Unia Europejska – porównanie zaawansowanych technologii z USA, sytuacji w zakresie umiejętności, zidentyfikowane najlepsze praktyki i wreszcie strategia „Umiejętności dla przemysłu 2030”, w tym zalecenia polityczne dotyczące operacjonalizacji wizji. Ten ostatni został opracowany w ścisłej konsultacji z zainteresowanymi stronami i kluczowymi ekspertami podczas kilku warsztatów eksperckich i konsultacji.

Specjaliści z zaawansowanymi technologicznie umiejętnościami mają potencjał, aby zaspokoić rosnące potrzeby wynikające z inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej (dalej „SIS & DT”) i zaoferować solidne podstawy dla przyszłych pracowników. Z kolei konkurencyjność przemysłu zależy w dużym stopniu od wiedzy, umiejętności, kompetencji i kreatywności pracowników. Potencjalne niedobory i luki w rozwoju umiejętności, w połączeniu z niedopasowaniem podaży i popytu na pracę, bezpośrednio szkodzą tworzeniu miejsc pracy. Luki te prawdopodobnie wzrosną z powodu poważnych zakłóceń, jakie Czwarta Rewolucja Przemysłowa wnosi do skali, w której obecnie prowadzone są działania podnoszące kwalifikacje i przekwalifikowania. Zaawansowane gospodarki charakteryzujące się dużymi rynkami konsumenckimi, takimi jak Unia Europejska (UE), najprawdopodobniej staną w obliczu najwyższych niedopasowań umiejętności.

Dlatego celem tej inicjatywy jest opracowanie wspólnej wizji i wspieranie działań w zakresie umiejętności dla SIS i DT z myślą o zwiększenie zdolności przemysłu, partnerów społecznych, organizacji edukacyjnych i szkoleniowych, a także decydentów na wszystkich szczeblach do kształtowania transformacji siły roboczej w Europie. Jego celem jest pomoc miastom, regionom i państwom członkowskim w opracowywaniu i wdrażaniu ambitnych zasad dotyczących umiejętności w zakresie SIS i DT. Grupami docelowymi są profesjonaliści, menedżerowie, liderzy i przedsiębiorcy w przedsiębiorstwach we wszystkich sektorach, którzy muszą nabyć i / lub zaktualizować umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii.

Zdjęcia ze spotkania 5-osobowego Komitetu Sterującego z dyrektorem generalnym Dyrekcji Generalnej ds. Przemysłu, Wzrostu i Rynku Wewnętrznego („DG GROW”), André Richier i CEO w PwC w Luksemburgu, Laurent Probst.

Zdjęcia z konferencji prezentującej dotychczasowe propozycje w ramach wizji „Umiejętności dla strategii przemysłowej 2030” pt. „Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej” (zwany dalej „SSIS & DT”) w Brukseli.