SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Odnawialna źródła energii w Polace

 |  Kategoria: Aktualności przemysłowe

Rozwój sektora OZE jest jednym z priorytetów polskiego rządu. Zgodnie bowiem z Dyrektywą 2009/28/WE państwa członkowskie UE powinny stopniowo zwiększać udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii oraz w sektorze transportowym.

Szczegółowe cele polityki energetycznej Polski koncentrują się na wzroście udziału OZE w finalnym zużyciu energii do poziomu 15,5% w 2020 (19,3% dla energii elektrycznej, 17% dla ciepłownictwa i chłodnictwa, 10,2% dla paliw transportowych). Oznacza to konieczność inwestowana w nowe moce wytwórcze. W chwili obecnej najdynamiczniej rozwija się energetyka wiatrowa oraz wykorzystanie biomasy na cele energetyczne.

Najaktywniejszymi inwestorami zagranicznymi w sektorze są takie firmy jak Vortex, EDP, RWE, E.ON, CEZ, GDF Suez, Mitsui & J.Power, Acciona, (farmy wiatrowe), Dalkia, (spalanie biomasy), Poldanor – AXZON Group (biogazownie). W odnawialne źródła energii inwestują również polskie podmioty,
m.in. Enea, Energa, Tauron, PGE.

Polska staje się także krajem atrakcyjnym dla inwestycji w produkcję sprzętu wykorzystywanego do wytwarzania zielonej energii. Liczbę przedsiębiorstw produkcyjnych działających w ramach sektora OZE szacuje się na ponad 200 (dane Instytutu Energetyki Odnawialnej).

Sektor w liczbach

Według danych Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej udział zużycia energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii) r. wyniósł ok. 8% w 2010 r. (całkowite finalne zużycie energii brutto wyniosło ok. 756 TWh).W rozbiciu na sektory było to odpowiednio: dla energii elektrycznej – 7% udział zielonej energii, dla ciepłownictwa i chłodnictwa – udział 12% (głównie energia wytwarzana z biomasy stałej w źródłach nie przyłączonych do sieci), dla transportu – udział 5,5% (głównie biopaliwa I generacji, w tym bioetanol i biodiesel).

Warto zaznaczyć, iż wg danych EurObserv’ER Polska zajmuje 5. miejsce w Unii Europejskiej pod względem produkcji energii pierwotnej z biomasy stałej. Polska jest także liderem spośród nowych państw członkowskich UE pod względem mocy zainstalowanej farm wiatrowych.

Instalacje OZE (energia elektryczna)

Typ instalacji

Ilość

Moc (MW)

elektrownie biogazowe

207

136,319

elektrownie biomasowe

29

876,108

instalacje fotowoltaiczne

9

1,289

elektrownie wiatrowe

743

2644,898

elektrownie wodne

771

966,236

elektrownie realizujące technologię współspalania

41

bd.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki (stan na 31 marca 2013 r.)

Szacowane wykorzystanie potencjału ekonomicznego (energia końcowa) w 2020 roku – realny potencjał rynkowy

Rodzaj OZE

Realny potencjał ekonomiczny- energia końcowa

Wykorzystanie potencjału ekonomicznego w 2020 roku (realny potencjał rynkowy)

[TJ]

[TJ]

[%]

Biomasa:

600 167,8

533 117,5

88,8

odpady stałe suche

165 930,8

149 337,7

90,0

biogaz (odpady mokre)

123 066,3

72 609,1

59,0

drewno (lasy)

24 451,8

24 451,8

100,0

uprawy energetyczne

286 718,9

286 718,9

100,0

Energetyka wiatrowa

444 647,6

119 913,3

27,0

Energetyka słoneczna:

83 312,2

19 422,2

23,3

termiczna

83 152,9

19 262,9

23,2

fotowoltaiczna

159,3

159,3

100,0

Energetyka wodna

17 974,4

11 144,2

62,0

Źródło: Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020, IEO

Mapa rozmieszczenia instalacji OZE w Polsce (na podstawie danych URE)

Producenci urządzeń dla energetyki odnawialnej w Polsce

Przesłanki rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce:

 • dynamiczny wzrost gospodarczy w ostatnich latach, rosnąca liczba podmiotów gospodarczych oraz rynek wewnętrzny liczący ponad 38 milionów mieszkańców,
 • zapotrzebowanie na zieloną energię będzie rosło z uwagi na cele polityki energetycznej: wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii do poziomu 15,5% w 2020 (19,3% dla energii elektrycznej, 17% dla ciepłownictwa i chłodnictwa, 10,2% dla paliw transportowych),
 • ważnym czynnikiem będzie również konieczność zmniejszenia do 2020 r. ilości biodegradowalnych odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach do 35% oraz budowy zakładów termicznej obróbki odpadów,
 • do 2020 zaplanowano także budowę biogazowni rolniczych w każdej polskiej gminie,
 • korzystne warunki naturalne wiatrowe, duży potencjał w zakresie pozyskania biomasy, biogazu,
 • zachęty inwestycyjne dla producentów energii odnawialnej.

Dostępne formy pomocy

Polski rząd wspiera na różne sposoby produkcję energii ze źródeł odnawialnych:

 • zachęty inwestycyjne dla producentów energii odnawialnej (system kolorowych certyfikatów),
 • przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem i sprzedażą energii elektrycznej mają obowiązek na mocy prawa do zakupu energii z OZE,
 • producenci energii odnawialnej mają priorytetowy dostęp do sieci przesyłowej,
 • energia elektryczna ze źródła odnawialnego jest zwolniona z podatku akcyzowego,
 • opłata za przyłączenie do sieci dla małych instalacji (<5 MW) jest zmniejszona o 50%. Tego typu instalacje zwolnione są również z opłaty licencyjnej i z rocznej opłaty płaconej przez posiadaczy licencji,
 • inwestycje w czystą energię mogą być współfinansowane ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.