SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski (SGiPM) to organizacja samorządowa skupiająca gminy i powiaty w województwie małopolskim, które współpracują w celu realizacji swoich wspólnych interesów i zadań.SGiPM powstało w celu wzmacniania roli samorządów lokalnych w regionie, reprezentowania ich interesów oraz prowadzenia wspólnych działań na rzecz rozwoju Małopolski.

 

Główne cele Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski to:

 

Wspieranie i reprezentowanie interesów samorządów lokalnych na poziomie województwa małopolskiego.

Tworzenie warunków do efektywnej współpracy między gminami i powiatami, wymiany doświadczeń oraz koordynowania działań na rzecz rozwoju regionu.

Realizacja wspólnych przedsięwzięć, projektów i inicjatyw mających na celu podniesienie jakości życia mieszkańców Małopolski.

Podejmowanie działań na rzecz promocji regionu, zarówno w kraju, jak i za granicą, w celu przyciągania inwestorów, turystów i partnerów biznesowych.

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski pełni funkcję forum wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy samorządami lokalnymi, wspiera ich w realizacji zadań, podejmuje działania na rzecz rozwoju infrastruktury, ochrony środowiska, edukacji, turystyki, kultury i innych obszarów istotnych dla rozwoju regionu.

 

SGiPM jest również zaangażowane w procesy legislacyjne, podejmuje działania lobbingowe na rzecz samorządów lokalnych i reprezentuje ich interesy wobec władz centralnych. Organizacja pełni istotną rolę w umacnianiu samorządności lokalnej, wspieraniu współpracy między gminami i powiatami oraz promocji regionu Małopolski.