SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Korzyści z przynależności do SPCleantech

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Podstawową wartością i celem przynależności do SPCleantech jest możliwość czerpania z tego faktu korzyści, które przekładają się na większą innowacyjność, czyli na większą zdolność rozwoju – w wymiarze organizacyjnym i osobistym. Korzyści te wynikają z aktywnego uczestnictwa w ekosystemie innowacji, a co za tym idzie, z dostępu do sieci współpracy i do zasobów ułatwiających budowanie przewagi konkurencyjnej. Co do zasady, Klaster jest taką platformą współpracy, której wartość zależy od aktywności Partnerów, czyli z Klastra korzysta ten, kto umie i ma po temu możliwości. 


W tym celu SPCleantech wdrożył Program Partnerstwa SPCleantech czyli działania na korzyść członków i partnerów klastra poprzez budowanie partnerstw i tworzenie SIG – Grup specjalnego zainteresowania (Special Interest Groups). Celem strategii jest integracja działań członków klastra, którzy są zainteresowani wspólnym wysiłkiem polegającym na identyfikacji kluczowych wyzwań, wymiany wiedzy i rozwijania strategicznych partnerstw z innymi członkami klastra lub innymi interesariuszami w celu zwiększenia swojej innowacyjności czy przeprowadzenia transformacji cyfrowej. 

Poprzez Program Partnerstwa SPCleantech łączymy ludzi, dzielimy się wiedzą i skalujemy biznesy. 

1. Opisujemy i definiujemy wyzwanie (challenge)

Wspólnie z właścicielem wyzwania (challenge owner) definiujemy i kwalifikujemy wyzwanie istotne dla firmy lub organizacji  

2. Budujemy team

Rekrutujemy multidyscyplinarny zespół z naszego ekosystemu (członkowie SPCleantech) oraz wśród partnerów i badaczy, aby sprostać wyzwaniu 

3. Wymyślamy i współtworzymy rozwiązania

Wybieramy metodę, planujemy, zapraszamy i organizujemy spotkania (warsztaty), aby stworzyć konkretne koncepcje i rozwiązania (project development proces) 

4. Podsumowujemy proces

Przygotowujemy raport podsumowujący ustalenia i rekomendacje 

5. Oceniamy wyniki i wdrażamy 

Oceniamy, śledzimy, dzielimy się wynikami i wdrażamy produkty, usługi i technologie lub aplikujemy o środki na dalsze prace rozwojowe i wdrożeniowe

Każda inicjatywa w ramach Programu Partnerstwa SPCleantech powinna zakończyć się wdrożeniem wyników prac zespołów (teamów) stworzonych w celu rozwiązania zaproponowanego wyzwania w firmie lub organizacji lub aplikacją o środki krajowe (NCBR, PARP, RPO) lub unijne (Horizon Europe) w celu wdrożenia opracowanych rozwiązań. 

Jeżeli masz wyzwanie (challange) lub pomysł na nowy innowacyjny produkt, usługę lub model biznesowy skontaktuj się z j.kahl@spcleantech.com. Na pewno wspólnie znajdziemy rozwiązanie z korzyścią dla nas wszystkich.

W chwili obecnej mamy w SPCleantech 12 SIG oraz 8 aplikacji do NCBR o dalsze finansowanie projektów.