SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

5. warsztaty EU 2030 High-tech T-shaped Skills Vision

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 12 marca 2019 SPCleantech uczestniczył w 5. warsztatach nt. „Wizja  EU-2030 High-Tech umiejętności w kształcie litery T”  w NH Brussels EU Berlaymont w Brukseli. CEO w SPCleantech, Janusz Kahl reprezentował klastry europejskie jako członek Komitetu Sterującego, zadania zleconego przez Komisję Europejską.

Wizja umiejętności EU-2030 w kształcie litery T ma na celu zmobilizowanie wszystkich zasobów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, aby high-tech umiejętności stały się szansą dla wszystkich.

Kontekst i cel 5. warsztatu eksperckiego

Projekt „Umiejętności z zakresu inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej (SIS & DT)” koncentruje się na opracowaniu konkretnych modułów w ramach Zestawu narzędzi (Toolbox), które będą wykorzystywane przez osoby prywatne, firmy i decydentów na wszystkich szczeblach w celu operacjonalizacji Wizji Umiejętności UE 2030 w kształcie litery „T”.

Piąte warsztaty mały na celu pogłębioną dyskusję na temat następujących trzech modułów Zestawu narzędzi: „Finansowanie (UE / Krajowe / Regionalne / Prywatne)”, „Zachęty” i „Komunikacja”.

Kluczowi uczestnicy reprezentujący różne grupy zainteresowanych stron na wszystkich poziomach (tj. Ponadnarodowy, krajowy, regionalny, miejski, klaster, przemysł) zostali zaproszeni do wspólnego przedyskutowania następujących tematów:

 • Określenie programu „Finansowania”, który będzie wspierał operacjonalizację UE 2030 Zaawansowana wizja umiejętności w kształcie litery „T” (np. Rady ds. Umiejętności Terytorialnych, Programy podnoszenia kwalifikacji, opracowywanie nowych technik szkoleniowych itp.)
 • Opracowanie zestawu „Zachęt” w celu zachęcenia do powszechnego wykorzystania ruchu upowszechniającego i aktywnego udziału wszystkich zainteresowanych stron w zakresie operacjonalizacja wizji umiejętności w 2030. UE
 • Określenie kompleksowej i spójnej strategii „Komunikacyjnej” na wszystkich poziomach (np. miasto / regionalny / krajowy / UE)

Kluczowe pytania, które zostały omówione podczas warsztatów, obejmowały:

Finansowanie

 • Czy możliwe jest dostosowanie istniejących mechanizmów finansowania w celu wsparcia stworzenie możliwego „Funduszu umiejętności”?
 • W jaki sposób możemy zapewnić wyrównanie wysiłków finansowych na rzecz rozwoju R&D i innowacji, edukacji i rozwoju przemysłowego?
 • W jaki sposób powinny zostać rozdzielone wysiłki finansowe na wszystkie poziomy podmiotów (np. Miasto / regionalny / krajowy / UE)?

Zachęty

 • Jak zachęcić osoby prywatne / przedsiębiorstwa do inwestowania w umiejętności? Jakie rodzaje zachęt miałyby największy wpływ?
 • Jak zapewnić spójność między TSC a zachętami na poziomie miasta, kraju i UE?

Komunikacja

 • Kto powinien przewodzić strategii komunikacji? Jak opracować kompleksową strategię komunikacyjną, która będzie skierowana do wszystkich zainteresowanych stron?

WS5_SIS_DT_Final Agenda_12.03.19_Brussels

WS5_SIS_DT_Background document_12.03.19_Brussels

WS5 – Paul Healy – Skillnet Ireland