Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Współpraca z Coventry University

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 04.07.2019 SPCleantech nawiązał współpracę z Międzynarodowym Centrum Przedsiębiorczości Transformacyjnej Uniwersytetu w Coventry (International Centre for Transformational Entrepreneurship of Coventry University). Spotkanie w Krakowie zostało zorganizowane przez The British Council, która jest międzynarodową organizacją Zjednoczonego Królestwa zajmującą się relacjami kulturowymi i możliwościami edukacyjnymi. W spotkaniu uczestniczyli liderzy Centrum, Joan Lockyer, Liliana Biglou i Katarzyna Szczepaniak z British Councils w Warszawie.

Od 2007 Uniwersytet w Coventry przechodzi różne etapy zmian promujące przedsiębiorstwa, przedsiębiorczość i innowacje. W 2008 Utworzono Instytut Przedsiębiorczości Stosowanej (IAE), który odegrał znaczącą rolę w zdobywaniu różnych nagród w imieniu Uniwersytetu w Coventry, takich jak Times Wyższy Uniwersytet Przedsiębiorczości Roku w 2011,  I nagrody Inkubacji. Aby przejść do kolejnego poziomu wspierania  przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w sierpniu 2015 zreorganizowano  IAE i wszystkie działania edukacyjne i badawcze w zakresie przedsiębiorczości zgrupowano w ramach nowego Międzynarodowego Centrum Przedsiębiorczości Transformacyjnej (International Centre for Transformational Entrepreneurship, ICTE). ICTE ma unikalne podejście, które wyjaśniono w jego filozofii (patrz dokument dotyczący stanowiska na stronie www.coventry.ac.uk/icte). Z tego stanowiska filozoficzne go ICTE definiuje swoją misję jako „działania na rzecz przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości w celu wspierania przywództwa, które może organizować zasoby, działać w oparciu o możliwości i tworzyć skutki gospodarcze i społeczne poza poziomem lokalnym”. Jego celem jest „promowanie przedsiębiorstw i przedsiębiorczości poprzez systemowe podejście, przynoszące transformację w rozwoju społeczno-gospodarczym. ”

Zgodnie z misją i celem strategii ICTE działalność koncentruje się na pięciu filarach:

  • Przywództwo przedsiębiorcze – które ma na celu wykucie nowego pokolenia wielkich myślicieli przedsiębiorczych i wykonawców
  • Edukacja przedsiębiorcza – której celem jest tworzenie nowej wiedzy w celu wspierania przedsiębiorczości transformacyjnej
  • Innowacje – aby rozwijać nowe sposoby prowadzenia biznesu w XXI wieku
  • Rozwój społeczno-gospodarczy – aby zapewnić zdrowe i równe społeczeństwo, zaspokajając potrzeby współczesności bez narażania na szwank potrzeb przyszłości
  • Wsparcie polityki – analizowanie i promowanie przedsiębiorczości i polityk przedsiębiorczości, które umożliwią transformacyjną przedsiębiorczość.  ICTE działa lokalnie, na szczeblu krajowym i międzynarodowym