South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

Współpraca z Coventry University

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 04.07.2019 SPCleantech nawiązał współpracę z Międzynarodowym Centrum Przedsiębiorczości Transformacyjnej Uniwersytetu w Coventry (International Centre for Transformational Entrepreneurship of Coventry University). Spotkanie w Krakowie zostało zorganizowane przez The British Council, która jest międzynarodową organizacją Zjednoczonego Królestwa zajmującą się relacjami kulturowymi i możliwościami edukacyjnymi. W spotkaniu uczestniczyli liderzy Centrum, Joan Lockyer, Liliana Biglou i Katarzyna Szczepaniak z British Councils w Warszawie.

Od 2007 Uniwersytet w Coventry przechodzi różne etapy zmian promujące przedsiębiorstwa, przedsiębiorczość i innowacje. W 2008 Utworzono Instytut Przedsiębiorczości Stosowanej (IAE), który odegrał znaczącą rolę w zdobywaniu różnych nagród w imieniu Uniwersytetu w Coventry, takich jak Times Wyższy Uniwersytet Przedsiębiorczości Roku w 2011,  I nagrody Inkubacji. Aby przejść do kolejnego poziomu wspierania  przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w sierpniu 2015 zreorganizowano  IAE i wszystkie działania edukacyjne i badawcze w zakresie przedsiębiorczości zgrupowano w ramach nowego Międzynarodowego Centrum Przedsiębiorczości Transformacyjnej (International Centre for Transformational Entrepreneurship, ICTE). ICTE ma unikalne podejście, które wyjaśniono w jego filozofii (patrz dokument dotyczący stanowiska na stronie www.coventry.ac.uk/icte). Z tego stanowiska filozoficzne go ICTE definiuje swoją misję jako „działania na rzecz przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości w celu wspierania przywództwa, które może organizować zasoby, działać w oparciu o możliwości i tworzyć skutki gospodarcze i społeczne poza poziomem lokalnym”. Jego celem jest „promowanie przedsiębiorstw i przedsiębiorczości poprzez systemowe podejście, przynoszące transformację w rozwoju społeczno-gospodarczym. ”

Zgodnie z misją i celem strategii ICTE działalność koncentruje się na pięciu filarach:

 • Przywództwo przedsiębiorcze – które ma na celu wykucie nowego pokolenia wielkich myślicieli przedsiębiorczych i wykonawców
 • Edukacja przedsiębiorcza – której celem jest tworzenie nowej wiedzy w celu wspierania przedsiębiorczości transformacyjnej
 • Innowacje – aby rozwijać nowe sposoby prowadzenia biznesu w XXI wieku
 • Rozwój społeczno-gospodarczy – aby zapewnić zdrowe i równe społeczeństwo, zaspokajając potrzeby współczesności bez narażania na szwank potrzeb przyszłości
 • Wsparcie polityki – analizowanie i promowanie przedsiębiorczości i polityk przedsiębiorczości, które umożliwią transformacyjną przedsiębiorczość.  ICTE działa lokalnie, na szczeblu krajowym i międzynarodowym