Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Workshop „Innowacje i przedsiębiorczość zorientowana na zrównoważony rozwój (SOIE)”

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 22.05.2023 SPCleantech przeprowadził warsztaty dla firm członkowskich na temat „Innowacje i przedsiębiorczość zorientowana na zrównoważony rozwój (SOIE)”. Podczas tych warsztatów SPCleantech podzielił się doświadczeniem i wiedzą zdobytą podczas unijnego projektu „IMPACT – Budowanie kultur innowacji opartych na wartościach dla zrównoważonego wpływu na biznes”. SPCleantech jest członkiem konsorcjum europejskich uczelni i firm, które od 3 lat realizują ten unijny projekt.

Większość firm i organizacji w UE jest proszona o przyjęcie celów zrównoważonego rozwoju w ramach swojej misji i zarządzania innowacjami. Wielu wyraźnie zaadaptowało te strategie, ale niewielu ustanowiło właściwe praktyki w swojej kulturze organizacyjnej i zarządza innowacjami w oparciu o wartości zrównoważonego rozwoju korporacyjnego. Ponieważ projekt IMPACT jednoczy badaczy i praktyków ds. instytucji szkolnictwa wyższego i firm w całej Europie umożliwia on uczestnikom dostarczenie lepszych materiałów dydaktycznych, metod edukacyjnych, a także najlepszych praktyk do wykorzystania przez edukatorów, trenerów, menedżerów i facylitatorów.

Podczas warsztatu SPCleantech i jego firmy członkowskie wymieniły się doświadczeniami i wiedzą na temat tego, jak przełożyć strategie zrównoważonego rozwoju na kulturę innowacyjności. Dyskusja podczas warsztatów uświadomiła nam, jak ważne jest ponowne zdefiniowanie rutyn kulturowych, ułatwianie tworzenia pomysłów i innowacji w firmach opartych na wartościach i zorientowanych na zrównoważony rozwój, integrowanie i angażowanie różnych interesariuszy oraz promowanie kultury innowacji opartej na wartościach z pozytywnym wpływem. Nauczyliśmy się również, że nasze firmy członkowskie powinny koncentrować się i promować innowacje oparte na wartościach, tj.

Warsztaty były opartym na praktyce, zorientowanym na zrównoważony rozwój i ukierunkowanym na wyniki spotkaniem, którego celem było zwiększenie zdolności i skuteczności firm w zakresie szkolenia i nauczania innowacji i przedsiębiorczości zorientowanych na zrównoważony rozwój (SOIE). Ambicją warsztatów jest pobudzanie innowacji i przedsiębiorczości w oparciu o wartości zrównoważonego rozwoju korporacyjnego oraz ułatwianie zmian kulturowych w całej organizacji w kierunku bardziej zrównoważonych procesów innowacyjnych. Koncentrując się wyraźnie na zrównoważonym rozwoju, warsztaty wniosły wyjątkowy wkład w skuteczne przełożenie nowej europejskiej strategii wzrostu przedstawionej w „Zielonym Ładzie” na innowacyjny program edukacyjny i praktykę biznesową.

Warsztaty opierały się na metodach nauczania i coachingu z zestawu narzędzi SOIE, który zawiera moduł dotyczący zrównoważonych praktyk innowacyjnych dla rozwoju zawodowego.

Podczas warsztatu przedstawiono następujące tematy dla uczestniczących firm:

  • Przykłady dobrych praktyk: baza danych z konkretnymi przykładami i najlepszymi praktykami zwiększania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw poprzez rozwój kulturowy (np. wkład w SGD). Ta baza danych obejmuje praktyki wewnętrzne, integrację zewnętrznych interesariuszy, strategiczne opracowywanie i wdrażanie wzorców zrównoważonego modelu biznesowego oraz zarządzanie wpływem.
  • Metody ułatwiające: „Zestaw narzędzi do praktyk w zakresie zrównoważonych innowacji” (SUIT I) dotyczący metod najlepszego angażowania wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy w działania związane z innowacjami, ale także we wspólny przegląd i ponowne zdefiniowanie rutyn kulturowych, ukrytych wartości i ukrytych założeń. To kompendium  zawiera narzędzia ułatwiające diagnozowanie i modelowanie zrównoważonego biznesu oraz gromadzenie, agregowanie i dostarczanie informacji i wiedzy w celu poprawy wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju.
  • Metody nauczania i coachingu SOIE: Opierając się na doświadczeniach i spostrzeżeniach z poprzednich projektów sojuszy wiedzy, w które zaangażowane były organizacje partnerskie IMPACT (takich jak TACIT i GAMIFY), projekt zmienia przeznaczenie metod edukacyjnych i rozwija nowe techniki aktywnej debaty i uczenia się faktów związanych ze zrównoważonym rozwojem , wyzwania i rozwiązania.