Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Spotkanie podzespołu Krajowej Polityki Miejskiej

 |  Kategoria: Wydarzenia

W piątek, 29.01.2021 odbyło się kolejne spotkanie podzespołu ds. gospodarki i rynku pracy Krajowej Polityki Miejskiej 2021 dla Ministerstwa Funduszy i Rynku Pracy w którym uczestniczy SPCleantech.

W ramach pierwszej części telekonferencji odbyły się specjalne wystąpienia ekspertów posiadających międzynarodowe doświadczenie wpisujące się w perspektywę „spojrzenia z zewnątrz” na problematykę Krajowej Polityki Miejskiej. W tej części prezes SPCleantech, Janusz Kahl w swoim wystąpieniu przedstawił tematykę Smart City z Kopenhagą jako case study. Chodziło tu zwłaszcza o spojrzenie na problematykę kształtowania polityki miejskiej jako „zewnętrznego obserwatora” – osoby z międzynarodowym doświadczeniem, znajomością krajów wysoko rozwiniętych, patrzących na problemy w globalnym kontekście. Przedstawiony materiał będzie wykorzystany do sformułowania zespołowych obserwacji oraz rekomendacji.

Druga część spotkania poświęcona była na wystąpienia przedstawicieli samorządu dotyczące wyzwań przyciągania i zatrzymywania potencjału ludzkiego oraz wzmacniania subregionalnych biegunów wzrostu.

Obie części spotkania były uzupełnione blokami dyskusyjnymi.

Posiedzenie zespołu pozwoliło na wymianę uwag oraz poglądów między przedstawicielami nauki, samorządu, biznesu, otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych. Obradom przysłuchiwali się reprezentanci Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Z jednej strony chodziło o sformułowanie wyzwań (problemów) dla KPM w kontekście gospodarki i rynku pracy. Poniżej zamieszczono listę ogólnych płaszczyzn problemowych:

 • G01 Wzrost potencjału międzynarodowego polskich obszarów metropolitalnych
 • G02 Wzmocnienie subregionalnych biegunów wzrostu 
 • G03 Przyciąganie i zatrzymywanie potencjału ludzkiego (przyciąganie i zatrzymywanie talentów) 
 • G04 Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego, rozwoju przedsiębiorczości i polityki proinwestycyjnej
 • G05 Rola spółek skarbu państwa i instytucji państwowych we wzmacnianiu konkurencyjności i innowacyjności gospodarczej miast
 • G06 Wspomaganie transformacji w kierunku cyfrowej gospodarki
 • G07 Wzmacnianie odporności gospodarek (rezyliencja)

Z drugiej strony chodziło także o sformułowanie szczegółowych rekomendacji do problemów, które bazowałyby na naszym doświadczeniu. Poniżej zamieszczono listę płaszczyzn, w ramach których zespół opracowuje rekomendacje:

 • Rozwiązania w zakresie regulacji prawnych, administracyjnych
 • Rozwiązania w zakresie finansowania i programów funduszowych
 • Dedykowane programy krajowe
 • Rekomendacje, zalecenia, standardy, dobre praktyki, wymiana doświadczeń, szkolenia, pilotaże itd.
 • Dostosowywanie działań, inwestycji realizowanych przez inne zależne od rządu podmioty krajowe

Kongres Polityki Miejskiej 2021_Agenda KPM Gospodarka 29.01.21