Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Spotkanie platformy Bio-gospdarki i GOZ

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 11.02.2019 odbyło sie w SPCleantech kolejne spotkanie platformy klastra Bio-gospodarka i GOZ. Podczas spotkania Pani Anna Młost z Departamentu Polityki Regionalnej przedstawiła projekt SYMBI, którego partnerem jest Urząd Marszałkowski. W drugiej części spotkania prof. Joanna Kulczycka (AGH) przedstawiła plany Komisjin Europejskiej związane z GOZ oraz możliwości finansowania unijnego wspólnych projektów.

Celem projektu unijnego w którym uczestniczy Departament Polityki Regionalnej, SYMBI jest minimalizacja ilości powstających odpadów i jeszcze lepsze wykorzystanie surowców wtórnych powstających przy produkcji przemysłowej.

SYMBI (z ang. Industrial Symbiosis for Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy, czyli symbioza przemysłowa na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego i efektywnego gospodarowania zasobami w gospodarce o obiegu zamkniętym) to międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu INTERREG Europa. Jego partnerami są organy administracyjne, organizacje naukowe i pozarządowe z siedmiu państw: Hiszpanii, Włoch, Słowenii, Grecji, Węgier, Finlandii oraz Polski.

Celem SYMBI jest wspieranie polityk publicznych w regionach dążących do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (tzw. circular economy) poprzez zwiększoną efektywność wykorzystania zasobów i zmniejszoną emisję gazów cieplarnianych. W grudniu 2015 roku Komisja Europejska przedstawiła plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Wnioski dotyczące odpadów ustanawiają jasną, ambitną i długoterminową strategię postępowania na wszystkich etapach: od produkcji przez konsumpcję, naprawę i regenerację po gospodarowanie odpadami i uzyskanie surowców wtórnych, które są ponownie wprowadzane do obiegu w gospodarce.

W ramach projektu SYMBI Małopolska przekonuje do wykorzystywania potencjału drzemiącego w ponownym wykorzystaniu odpadów. Organizuje również wizytę studyjną, podczas której partnerzy projektu wymienią się doświadczeniami nt. przetwarzania odpadów.

Budżet całego projektu to prawie 1,6 mln euro. Część Województwa Małopolskiego opiewa na 147 tys. euro (125 tys. euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 22 tys. euro z budżetu województwa). Projekt jest realizowany w latach 2016-2021.

Partnerzy projektu SYMBI:

 1. Fundacja FUNDECYT (Estremadura, Hiszpania) – partner wiodący
  2. Regionalne Ministerstwo Środowiska i Rozwoju Terytorialnego (Andaluzja, Hiszpania)
  3. Województwo Małopolskie – Departament Polityki Regionalnej
  4. Izba Handlu w Isernii (Molise, Włochy)
  5. Rządowe Biuro ds. Rozwoju i Europejskiej Polityki Spójności (Słowenia)
  6. Gmina Kozani – Biuro Rozwoju (Grecja)
  7. Pannon Novum Regional Innovation Nonprofit LTD (Węgry)
  8. Rada Regionu Häme (Finlandia)
  9. Häme University of Applied Sciences Ltd (Finlandia).

Uczestnicy spotkań pragnąc realnie przyczynić się do poprawy stopnia rozwoju symbiozy przemysłowej w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w Małopolsce, chętnie dzielą się własnym zdaniem i doświadczeniem podczas spotkań konsultacyjnych dotyczących 4 dokumentów opracowanych w ramach realizacji projektu SYMBI:

 1. Analiza porównawcza polityk krajowych i regionalnych w zakresie GOZ i symbiozy przemysłowej.
 2. Mapowanie potencjału inwestycyjnego w zakresie symbiozy przemysłowej.
 3. Katalog dobrych praktyk w zakresie ekosystemów wymiany produktów ubocznych i energii.
 4. Zielone zamówienia publiczne jako bodziec dla rozwoju symbiozy przemysłowej.

Rekomendacje uzyskane od uczestników spotkań konsultacyjnych zostały zebrane i przekazane zagranicznym partnerom SYMBI. Dzięki temu zapewniony zostanie wpływ na kierunki i prędkość rozwoju symbiozy przemysłowej i GOZ w Małopolsce ale również w regionach partnerskich: w Finlandii, Hiszpanii, Włoszech, Grecji, Słowenii i na Węgrzech.

Projekt SYMBI ma na celu wspieranie polityk publicznych w zakresie dążenia do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez rozpowszechnienie symbiozy przemysłowej. Ponadto projekt ma wspierać wdrażanie instrumentów i działań w zakresie zmniejszenia kosztów produkcji i łagodzenia presji na środowisko przez zwiększoną efektywność wykorzystania zasobów i zmniejszoną emisję gazów cieplarnianych.