Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Spotkanie networkingowe „Lets make progress”

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniu 04.11.2021 odbyło się w SPCleantech spotkanie networkingowe „Lets make progress” Tym razem informacje o poważnych zmianach legislacyjnych „Podatkowy Polski Ład”, które najprawdopodobniej wpłyną na naszą biznesową codzienność przedstawił mec. Szymon Wilga – licencjonowany doradca podatkowy, posiadający blisko 15-letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego. 

Po prelekcji uczestnicy zostali zaproszeni na networking w przyjaznej i komfortowej atmosferze, sprzyjającej wymianie zdań oraz budowaniu relacji. Dodatkowo każdy z obecnych miał możliwość krótkiego przedstawienia swojej firmy.

Polski Ład został przyjęty na posiedzeniu Sejmu 1 października 2021. Nowe rozwiązania dotyczą m.in. przedsiębiorców, seniorów i dużych rodzin.

Zmiana kwoty wolnej i progu podatkowego
Kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 PLN zostanie wprowadzona dla wszystkich podatników rozliczających dochody według progresji. Obecnie kwota wolna progresywnie maleje i nie obejmuje już osób z dochodem powyżej 127 000 PLN rocznie. Stawka 32% będzie obowiązywać od dochodów powyżej 120 000 PLN rocznie. Obecnie jest to 85 528 PLN.

Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku 
Obecnie składka zdrowotna jest w większości odliczalna od podatku dochodowego (składka w wysokości 9% podstawy obliczania jest odliczalna od podatku w wysokości 7,75% podstawy obliczania, stąd tylko 1,25% podstawy obliczania składki obecnie pokrywane jest z dochodu osoby fizycznej). W wyniku planowanych zmian składka zdrowotna przestanie być odliczalna od podatku dochodowego. To zmiana systemowa i dotknie wszystkich podlegających obowiązkowi opłacania składki – tak więc zarówno pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców, ale również emerytów. W przypadku pracowników wprowadzono specjalne rozwiązanie niwelujące skutki braku odliczania składki. Jednakże będzie ono miało zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do osób uzyskujących roczne przychody ze stosunku pracy poniżej kwoty 133 692 PLN. W przypadku tych osób, które tej ulgi nie będą mogły zastosować, zmiana wpłynie na zwiększenie obciążeń podatkowych. 

Zmiany zasady obliczania składki zdrowotnej w przypadku przedsiębiorców
Składka zdrowotna przedsiębiorców będzie obliczana od dochodu w przypadku przedsiębiorców rozliczających PIT według zasad ogólnych lub 19% stawki podatkowej, a to, co do zasady, spowoduje podniesienie kosztów obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych. Zmiana zasad obliczania składki zdrowotnej wpłynie też na nowe obowiązki w zakresie raportowania składki dla przedsiębiorców (roczne wyliczenie finalnej składki). 

Obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Projekt zakłada obniżenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla osób wykonujących określone zawody medyczne do 14% oraz dla niektórych przychodów związanych ze świadczeniem wskazanych usług w obszarze IT do 12% (wcześniej 15%).

Składka zdrowotna od wynagrodzeń członków zarządów
Projekt wprowadza obowiązek opłacania składek zdrowotnych od wynagrodzeń osób powoływanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania (dotychczas takie wynagrodzenia nie podlegały obowiązkowi opłacania składki zdrowotnej). 

Dodatkowe obciążenia dla pracodawców w przypadku nielegalnego zatrudniania pracowników lub ukrywaniu prawidłowej wysokości przychodów z pracy
Wprowadzane są rozwiązania, które mają na celu zmniejszenie tzw. szarej strefy w zakresie zatrudniania pracowników. Cel ma zostać osiągnięty poprzez przypisanie pracodawcy przychodu w związku z nielegalnym zatrudnieniem pracownika lub niewykazaniem w prawidłowej wysokości przychodów ze stosunku pracy a także wprowadzenie pełnej odpowiedzialności pracodawcy za podatek oraz składki ZUS (z jednoczesnym wyłączeniem odpowiedzialności pracownika za te zobowiązania).

Zmiana zasad opodatkowania prywatnego użytkowania samochodu służbowego
Określono nowe zasady opodatkowania prywatnego użytku samochodów służbowych, które w przypadku samochodów elektrycznych oraz samochodów o mocy silnika do 60 kW będą prowadziły do rozpoznania przychodu w kwocie 250 PLN miesięcznie. W przypadku pozostałych samochodów przychód będzie wynosił 400 PLN miesięcznie.

Najem indywidualny opodatkowany tylko w ramach ryczałtu
Likwidacja możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu na zasadach ogólnych (z wyjątkiem sytuacji gdy takie przychody są uzyskiwane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej). Najem indywidualny będzie opodatkowany wyłącznie w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (stawka 8,5% dla przychodów poniżej 100 000 PLN rocznie oraz 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 PLN). Po wyłączeniu możliwości stosowania zasad ogólnych, uzyskiwanie przychodów z najmu będzie co do zasady skutkowało koniecznością zapłaty podatku (przy zasadach ogólnych istnieje możliwość uwzględnienia amortyzacji i odliczenia kosztów uzyskania przychodów).

Ulga w PIT na powrót z emigracji
Podatnicy, którzy przeniosą miejsce zamieszkania do Polski i staną się polskimi rezydentami podatkowymi (po spełnieniu określonych warunków) będą mogli odliczyć od podatku ustaloną indywidualnie kwotę w 4 kolejnych latach podatkowych następujących po wybranym roku bazowym. Kwota odliczenia będzie zależna od wysokości podatku w roku bazowym i w 3 kolejnych latach.

Ryczałt od przychodów zagranicznych dla podatników z ponadprzeciętnym poziomem aktywów (tzw. High net worth individuals)
Polski Ład wprowadza nową formę opodatkowania ryczałtowego dochodów zagranicznych dla osób, które zdecydują się przenieść rezydencję podatkową do Polski. W wyniku wyboru tej formy opodatkowania dochody zagraniczne będą opodatkowane stałym zryczałtowanym kwotowo podatkiem niezależnie od wielkości dochodów zagranicznych.