Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Odnawialna źródła energii w Polace

 |  Kategoria: Aktualności przemysłowe

Rozwój sektora OZE jest jednym z priorytetów polskiego rządu. Zgodnie bowiem z Dyrektywą 2009/28/WE państwa członkowskie UE powinny stopniowo zwiększać udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii oraz w sektorze transportowym.

Szczegółowe cele polityki energetycznej Polski koncentrują się na wzroście udziału OZE w finalnym zużyciu energii do poziomu 15,5% w 2020 (19,3% dla energii elektrycznej, 17% dla ciepłownictwa i chłodnictwa, 10,2% dla paliw transportowych). Oznacza to konieczność inwestowana w nowe moce wytwórcze. W chwili obecnej najdynamiczniej rozwija się energetyka wiatrowa oraz wykorzystanie biomasy na cele energetyczne.

Najaktywniejszymi inwestorami zagranicznymi w sektorze są takie firmy jak Vortex, EDP, RWE, E.ON, CEZ, GDF Suez, Mitsui & J.Power, Acciona, (farmy wiatrowe), Dalkia, (spalanie biomasy), Poldanor – AXZON Group (biogazownie). W odnawialne źródła energii inwestują również polskie podmioty,
m.in. Enea, Energa, Tauron, PGE.

Polska staje się także krajem atrakcyjnym dla inwestycji w produkcję sprzętu wykorzystywanego do wytwarzania zielonej energii. Liczbę przedsiębiorstw produkcyjnych działających w ramach sektora OZE szacuje się na ponad 200 (dane Instytutu Energetyki Odnawialnej).

Sektor w liczbach

Według danych Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej udział zużycia energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii) r. wyniósł ok. 8% w 2010 r. (całkowite finalne zużycie energii brutto wyniosło ok. 756 TWh).W rozbiciu na sektory było to odpowiednio: dla energii elektrycznej – 7% udział zielonej energii, dla ciepłownictwa i chłodnictwa – udział 12% (głównie energia wytwarzana z biomasy stałej w źródłach nie przyłączonych do sieci), dla transportu – udział 5,5% (głównie biopaliwa I generacji, w tym bioetanol i biodiesel).

Warto zaznaczyć, iż wg danych EurObserv’ER Polska zajmuje 5. miejsce w Unii Europejskiej pod względem produkcji energii pierwotnej z biomasy stałej. Polska jest także liderem spośród nowych państw członkowskich UE pod względem mocy zainstalowanej farm wiatrowych.

Instalacje OZE (energia elektryczna)

Typ instalacji

Ilość

Moc (MW)

elektrownie biogazowe

207

136,319

elektrownie biomasowe

29

876,108

instalacje fotowoltaiczne

9

1,289

elektrownie wiatrowe

743

2644,898

elektrownie wodne

771

966,236

elektrownie realizujące technologię współspalania

41

bd.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki (stan na 31 marca 2013 r.)

Szacowane wykorzystanie potencjału ekonomicznego (energia końcowa) w 2020 roku – realny potencjał rynkowy

Rodzaj OZE

Realny potencjał ekonomiczny- energia końcowa

Wykorzystanie potencjału ekonomicznego w 2020 roku (realny potencjał rynkowy)

[TJ]

[TJ]

[%]

Biomasa:

600 167,8

533 117,5

88,8

odpady stałe suche

165 930,8

149 337,7

90,0

biogaz (odpady mokre)

123 066,3

72 609,1

59,0

drewno (lasy)

24 451,8

24 451,8

100,0

uprawy energetyczne

286 718,9

286 718,9

100,0

Energetyka wiatrowa

444 647,6

119 913,3

27,0

Energetyka słoneczna:

83 312,2

19 422,2

23,3

termiczna

83 152,9

19 262,9

23,2

fotowoltaiczna

159,3

159,3

100,0

Energetyka wodna

17 974,4

11 144,2

62,0

Źródło: Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020, IEO

Mapa rozmieszczenia instalacji OZE w Polsce (na podstawie danych URE)

Producenci urządzeń dla energetyki odnawialnej w Polsce

Przesłanki rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce:

 • dynamiczny wzrost gospodarczy w ostatnich latach, rosnąca liczba podmiotów gospodarczych oraz rynek wewnętrzny liczący ponad 38 milionów mieszkańców,
 • zapotrzebowanie na zieloną energię będzie rosło z uwagi na cele polityki energetycznej: wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii do poziomu 15,5% w 2020 (19,3% dla energii elektrycznej, 17% dla ciepłownictwa i chłodnictwa, 10,2% dla paliw transportowych),
 • ważnym czynnikiem będzie również konieczność zmniejszenia do 2020 r. ilości biodegradowalnych odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach do 35% oraz budowy zakładów termicznej obróbki odpadów,
 • do 2020 zaplanowano także budowę biogazowni rolniczych w każdej polskiej gminie,
 • korzystne warunki naturalne wiatrowe, duży potencjał w zakresie pozyskania biomasy, biogazu,
 • zachęty inwestycyjne dla producentów energii odnawialnej.

Dostępne formy pomocy

Polski rząd wspiera na różne sposoby produkcję energii ze źródeł odnawialnych:

 • zachęty inwestycyjne dla producentów energii odnawialnej (system kolorowych certyfikatów),
 • przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem i sprzedażą energii elektrycznej mają obowiązek na mocy prawa do zakupu energii z OZE,
 • producenci energii odnawialnej mają priorytetowy dostęp do sieci przesyłowej,
 • energia elektryczna ze źródła odnawialnego jest zwolniona z podatku akcyzowego,
 • opłata za przyłączenie do sieci dla małych instalacji (<5 MW) jest zmniejszona o 50%. Tego typu instalacje zwolnione są również z opłaty licencyjnej i z rocznej opłaty płaconej przez posiadaczy licencji,
 • inwestycje w czystą energię mogą być współfinansowane ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.