SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Witamy nowego członka, JS Consulting

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Witamy nowego członka SPCleantech, firmę konsultingową JS Consulting z którą SPCleantech współpracuje od dłuższego czasu. JS Consulting specjalizuje się w pisaniu aplikacji do funduszy unijnych i do NCBiR oraz zarządzaniem przyznanymi funduszami. Z usług firmy skorzystało z sukcesem wielu członków SPCleantech.

Zakres działalności JS Consulting obejmuje pozyskiwanie pomocy publicznej w ramach funduszy unijnych na projekty badawczo – rozwojowe oraz wdrożeniowe. Firma zapewnia profesjonalną obsługę obejmującą wszystkie etapy procesu ubiegania się o dofinansowanie. Pomaga w kompleksowej realizacji inwestycji:

 • od fazy koncepcyjnej (identyfikacja potencjału i analiza możliwości rozwoju),
 • poprzez etap realizacji (w tym m.in współpraca z odpowiednimi jednostkami naukowymi w tym: Akademia Górniczo – Hutnicza, Politechnika Warszawska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Krakowska, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński),
 • aż do zakończenia przedsięwzięcia i kompletnego rozliczenia.

Poza działaniami związanymi stricte z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego JS Consulting specjalizuje się w następujących obszarach:

 • zarządzanie projektami badawczo – rozwojowymi oraz wdrożeniowymi (Certyfikat: IPMA Certified Project Management Associate),
 • opracowywanie, wdrażanie oraz doskonalenie planów projektów badawczo rozwojowych oraz wdrożeniowych przedsiębiorstw,
 • wsparcie zespołów zadaniowych przedsiębiorstw w realizacji strategicznych projektów badawczo –rozwojowych oraz wdrożeniowych,
 • identyfikacja długoterminowych celów Spółek w kontekście pozyskania zewnętrznego finansowania na bazie analiz rynku we współpracy z pionami R&D oraz jednostkami naukowymi,
 • rekomendacje kierunków i strategii rozwoju przedsiębiorstw,
 • poprawa efektywności procesów biznesowych,
 • badanie otoczenia rynkowego.

Dodatkowy zakres działań:

 • bieżąca obsługa projektu, doradztwo przy realizacji działań projektowych, wsparcie zespołu zadaniowego projektu,

 • koordynowanie spraw związanych z ochroną patentową, monitoring powstającego IP,

 • prowadzenie spraw związanych z terminowym wytworzeniem dokumentacji technicznej,

 • monitoring rynku, poszukiwanie interesariuszy,

 • koordynacja zakupów, procedur związanych z zapytaniami ofertowymi i przetargami,

 • czuwanie nad terminową realizacją zadań,

 • przygotowanie wzorów dokumentacji projektowej, wniosków o płatność i sprawozdań z realizacji Projektu, przygotowanie wzorów opisów faktur i informacji dla działu księgowego,

 • weryfikacja dokumentacji projektowej, umów, faktur i płatności pod kątem ich zgodnościz procedurami Programu Operacyjnego

DOŚWIADCZENIE:

Przykładowe pozyskane dotacje w ramach unijnej perspektywy finansowej w latach 2015-2018:

1) kwota dofinansowania: 26.164.281,25 PLN netto (wartość projektu: 45.148.875,00 PLN netto) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”,

2) kwota dofinansowania: 19.991.500,00 PLN netto (wartość projektu: 38.885.000,00 PLN netto) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”,

3)  kwota dofinansowania: 7.793.730,00 PLN netto – 3 miejsce spośród 30 wniosków złożonych w konkursie. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Podziałanie 3.2.1: „Badania na rynek”,

4)  kwota dofinansowania: 2.594.135.62 PLN netto – 2 miejsce spośród 49 wniosków złożonych wkonkursie. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Podziałanie 1.2: „Sektorowe programy B+R” – program sektorowy INNOCHEM.

5)  kwota dofinansowania: 9.116.474,82 PLN netto – 3 miejsce spośród 229 wniosków złożonych w konkursie. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

6)  kwota dofinansowania: 3.578.160,52 PLN netto – 2 miejscespośród 179 wniosków złożonych w konkursie. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

7)  4 miejsce spośród 40 wniosków złożonych w konkursie. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Podziałanie 1.2: „Sektorowe programy B+R” – program sektorowy INNOCHEM.

8)  kwota dofinansowania: 9.139.147,80 PLN netto 2 miejsce spośród 19 wniosków złożonych wkonkursie. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Podziałanie 1.2: „Sektorowe programy B+R” – program sektorowy WoodINN.

9) kwota dofinansowania: 1.660.750,00 PLN netto – 32 miejsce spośród 1335 wniosków złożonych w konkursie. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

10) kwota dofinansowania: 1.650.000,00 PLN netto – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

11) kwota dofinansowania: 2.629.264,60 PLN netto – RPO WM 2014-2020,Oś priorytetowa I „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” dla Działania 1.2 „Projekty badawczo- rozwojowe”.

12) kwota dofinansowania: 6.078.600,00 PLN netto – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.


13) kwota dofinansowania: 2.952.218,55 PLN netto – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

14) kwota dofinansowania: 1.308.727,51 PLN netto – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Podziałanie 1.2: „Sektorowe programy B+R” – program sektorowy INNOMOTO.

15) kwota dofinansowania: 2.130.625,00 PLN netto 24 miejsce spośród 200 wniosków złożonych w konkursie. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

Największe wybrane projekty z dofinansowaniem z NCBiR:

I – Wnioskodawca: Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie RESDROB Sp. z o.o.
Tytuł projektu: Opracowanie skutecznej metody wydłużenia przydatności do spożycia mięsa kurcząt brojlerów.
Wartość: 61.334.525,00 zł netto (dofinansowanie: 31.778.228,75 zł)

Streszczenie: Celem realizacji projektu jest opracowanie skutecznej metody wydłużenia czasu przydatności do spożycia mięsa kurcząt brojlerów przechowywanego w warunkach chłodniczych. Planowany czas przechowywania mięśni piersiowych bez oznak zmian organoleptycznych oraz obciążenia mikrobiologicznego ogólnej liczby bakterii w 1 g 5x 106 – co najmniej 12 dni od czasu uboju (liczba dni przechowywania chłodniczego). Produkcja mięsa drobiowego, a zwłaszcza mięsa kurcząt brojlerów w ostatnich kilkunastu latach należy do najszybciej rozwijających się segmentów rynku mięsa w Polsce i na świecie. Mięso kurcząt brojlerów cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem konsumentów ze względu na wysoką wartość odżywczą i dietetyczną, pożądaną atrakcyjność sensoryczną i relatywnie niską cenę. Projekt realizowany będzie we współpracy na zasadzie podwykonawstwa z Uniwersytetem Rzeszowskim (Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologii Żywności i Żywienia) w ciągu 30 miesięcy.

II – Wnioskodawca: ERG Bieruń-Folie Sp. z o.o.
Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii odzysku tworzywa polimerowego zmodyfikowanego w celu wytwarzania folii do zastosowań przemysłowych.
Wartość: 45.148.875,00 zł netto (dofinansowanie: 26.164.281,25 zł)

Streszczenie: Celem projektu jest opracowanie w trakcie prac B+R technologii odzysku tworzywa polimerowego z odpadów komunalnych i rolniczych celem uzyskania regranulatu o znacząco ulepszonych właściwościach fizyko-chemicznych, służącego jako zamiennik oryginalnego surowca w procesie produkcji folii do zastosowań przemysłowych (folia opakowaniowa, folia typu scaffold stosowana m.in w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, morskim), która zostanie następnie wdrożona we własnej działalności gospodarczej znacząco poprawiając poziom innowacyjności ERG Bieruń-Folie Sp. z o.o. dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R niniejszego projektu.

III – Wnioskodawca: EKOFOL Bugaj Spółka Jawna
Tytuł projektu: Innowacyjna technologia wytwarzania dwuwarstwowych folii kubełkowych z recyklatu, o znacząco ulepszonych właściwościach fizykochemicznych oraz użytkowych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym i inżynieryjnym.
Wartość: 38.885.000,00 zł netto (19.991.500,00 zł)

Streszczenie: Przedmiotem projektu jest opracowanie w toku badań przemysłowych i prac rozwojowych innowacyjnej technologii wytwarzania folii kubełkowej dedykowanej dla branży budowlanej, która zostanie następnie wdrożona we własnej działalności gospodarczej znacząco poprawiając poziom innowacyjności EKOFOL Bugaj Sp. J. dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R niniejszego projektu.

IV – Wnioskodawca: T&R Bioeko Sp. z o.o.
Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej metody recyklingu odpadów poużytkowych wykonanych z PET.
Wartość: 19.851.850,00 zł netto (dofinansowanie: 12.793.622,50 zł)

Streszczenie: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metody recyklingu odpadów tworzywa PET, której rezultatem będzie folia jednowarstwowa pochodząca w 100% z recyklatów, przeznaczona do produkcji opakowań dla gałęzi przemysłu. Wnioskodawca planuje opracować innowacyjną metodę recyklingu odpadów PET, umożliwiającą ich całkowite oczyszczenie, do poziomu umożliwiającego uzyskanie certyfikatu możliwości zastosowania produktu finalnego w postaci folii dotermoformowania, przeznaczonej także do kontaktu z żywnością.

V – Wnioskodawca: Palko Sp. z o.o.
Tytuł: Opakowanie drewniane „Paleta 4.0” dedykowane dla środowiska Industry 4.0
Wartość: 17.319.400,00 zł netto (7.793.730,00 zł)

Streszczenie: Celem realizacji projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie przez Palko Sp. z o.o. oraz zleconych poprzez zaoferowanie na rynku innowacyjnego opakowania drewnianego dedykowanego przemysłowi 4.0 – Paleta 4.0./Inteligentna Paleta w oparciu o innowacyjne procesy produkcyjno-logistyczne związane z produkcją produktu.

VI – Wnioskodawca: PalettenWerk Kozik Spółka Jawna
Tytuł: Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna
przez PalettenWerk Kozik Sp. J.
Wartość: 15.766.508,18 zł netto (9.116.474,82 zł)

Streszczenie: Celem projektu jest opracowanie w trakcie prac B+R technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna. Nowa technologia będzie się charakteryzować właściwościami znacząco przewyższającymi dostępne aktualnie technologie:
• Budynki wykonane według własnej technologii z drewna klejonego warstwowo poprzecznie: wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna, czysta-sucha technologia wznoszenia obiektów, wysoka energooszczędność, szczelność, rekordowo niskie koszty użytkowania budynku, znaczna pojemność cieplna i wilgotnościowa.

• Zastosowanie złączy podatnych w konstrukcjach drewnianych: możliwość redukcji pików koncentracji, bezpieczne przenoszenie obciążeń, odporność na działanie wilgoci, nowa jakość konstrukcji drewnianych i rozszerzenie możliwości eksploatacyjnych poza dotychczasowe ograniczenia, eliminacja łączników stalowych.

• Prefabrykacja drewna klejonego warstwowo poprzecznie: idealna jakość dzięki produkcji w fabryce – trwałość, naturalność i estetyka. Szybka produkcja i montaż: produkcja w ciągu 4 tygodni, montaż w ciągu 10 dni.
• Budynki oferowane modułowo: konkurencyjna cena, optymalne wykorzystanie materiałów na poszczególne elementy konstrukcji i wykończenia, przemyślana forma architektoniczna.