Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Korzyści z przynależności do SPCleantech

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Podstawową wartością i celem przynależności do SPCleantech jest możliwość czerpania z tego faktu korzyści, które przekładają się na większą innowacyjność, czyli na większą zdolność rozwoju – w wymiarze organizacyjnym i osobistym. Korzyści te wynikają z aktywnego uczestnictwa w ekosystemie innowacji, a co za tym idzie, z dostępu do sieci współpracy i do zasobów ułatwiających budowanie przewagi konkurencyjnej. Co do zasady, Klaster jest taką platformą współpracy, której wartość zależy od aktywności Partnerów, czyli z Klastra korzysta ten, kto umie i ma po temu możliwości. 


W tym celu SPCleantech wdrożył Program Partnerstwa SPCleantech czyli działania na korzyść członków i partnerów klastra poprzez budowanie partnerstw i tworzenie SIG – Grup specjalnego zainteresowania (Special Interest Groups). Celem strategii jest integracja działań członków klastra, którzy są zainteresowani wspólnym wysiłkiem polegającym na identyfikacji kluczowych wyzwań, wymiany wiedzy i rozwijania strategicznych partnerstw z innymi członkami klastra lub innymi interesariuszami w celu zwiększenia swojej innowacyjności czy przeprowadzenia transformacji cyfrowej. 

Poprzez Program Partnerstwa SPCleantech łączymy ludzi, dzielimy się wiedzą i skalujemy biznesy. 

1. Opisujemy i definiujemy wyzwanie (challenge)

Wspólnie z właścicielem wyzwania (challenge owner) definiujemy i kwalifikujemy wyzwanie istotne dla firmy lub organizacji  

2. Budujemy team

Rekrutujemy multidyscyplinarny zespół z naszego ekosystemu (członkowie SPCleantech) oraz wśród partnerów i badaczy, aby sprostać wyzwaniu 

3. Wymyślamy i współtworzymy rozwiązania

Wybieramy metodę, planujemy, zapraszamy i organizujemy spotkania (warsztaty), aby stworzyć konkretne koncepcje i rozwiązania (project development proces) 

4. Podsumowujemy proces

Przygotowujemy raport podsumowujący ustalenia i rekomendacje 

5. Oceniamy wyniki i wdrażamy 

Oceniamy, śledzimy, dzielimy się wynikami i wdrażamy produkty, usługi i technologie lub aplikujemy o środki na dalsze prace rozwojowe i wdrożeniowe

Każda inicjatywa w ramach Programu Partnerstwa SPCleantech powinna zakończyć się wdrożeniem wyników prac zespołów (teamów) stworzonych w celu rozwiązania zaproponowanego wyzwania w firmie lub organizacji lub aplikacją o środki krajowe (NCBR, PARP, RPO) lub unijne (Horizon Europe) w celu wdrożenia opracowanych rozwiązań. 

Jeżeli masz wyzwanie (challange) lub pomysł na nowy innowacyjny produkt, usługę lub model biznesowy skontaktuj się z j.kahl@spcleantech.com. Na pewno wspólnie znajdziemy rozwiązanie z korzyścią dla nas wszystkich.

W chwili obecnej mamy w SPCleantech 12 SIG oraz 8 aplikacji do NCBR o dalsze finansowanie projektów.