South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

Spotkanie klastrów grupy Wyszechradzkiej

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 11 czerwca 2018, SPCleantech uczestniczył w warsztatach dotyczących współpracy Smart City Clusters z krajów Grupy Wyszehradzkiej V4 (Polska, Węgry, Słowacja, Czechy) zorganizowanych przez Slovak University of Technology w Popradzie (Słowacja) i słowackim Smart City Cluster.

W dniu 01.07.2018 Słowacja przejęła od Węgier Prezydencję krajów Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie stanowiło kontynuację węgiersko-słowackiej negocjacji w sprawie współpracy klastrowej w lutym 2018, kiedy to zaproponowano współpracę pomiędzy państwami V4 w zakresie rozwiązań smart city z udziałem departamentów rządowych Słowacji i Czech.

 • Janusz Kahl, CEO in SPCleantech, Polska
 • Maroš  Finka, STU, member of Slovak Smart City Cluster (SSCC), Chairman of the Board of SSCC, Słowacja
 • Gabor Dávidházy, National Mobile Payment PLC, Węgry
 • Jozef Regec, director of Czech Smart City Cluster, Czechy
 • Kamila Gejdošová, MDaV, Słowacja
 • Ján Michlík, Slovanet, a board member of SSCC, Słowacja
 • Jíři Stich, executive manager of CCSS, Czechy
 • Peter Chochol, Atos, board member of SSCC, Słowacja
 • Jozef Ridzik, Investment Management Section ÚPVII SR, Słowacja
 • František Suchý, Department of Financial Instruments, Division of Investment Management,Ů PVII SR
 • Petr Smolník, active coworker of CSCC in a field of presentation and PR, Czechy 

Rok temu partnerzy omówili po raz pierwszy inicjatywę, ale teraz jest czas na bardziej szczegółowe omówienie projektu współpracy. Partnerzy omówili podstawową koncepcję współpracy w przekrojowych tematach Smart City (SC). Inicjator projektu Węgierska Narodowa Płatność Mobilna jest zainteresowany otwartym dialogiem rozpoczynającym konkretną współpracę w postaci wspólnych projektów miejskich, mających na celu czerpanie korzyści z wspólnych działań zarówno dla obywateli, jak i turystów. Plan zakłada uruchomienie dialogu na temat tworzenia usług elektronicznych, który jest głównym tematem ich propozycji. Chcą nawiązać współpracę z przedstawicielami władz państwowych w celu przygotowania odpowiednich obszarów i tematów do rozpoczęcia współpracy. Partnerzy planują wypracować koncepcję w postaci dokumentu obejmującego wszystkich uczestników i znaleźć możliwość synchronizacji z ustawodawstwem zaangażowanych krajów. Zaangażowane regiony będą w centrum zainteresowania. Miasta z regionów współpracujących również zostaną zaproszone.

Idea współpracy została później zaproponowana Bratysławie. Nie ma potrzeby kreowania wielkich wizji na początku. Konieczne jest wyznaczenie celów do testowania, ich weryfikacja, a następnie kontynuacja projektu poprzez wdrożenie rozwiązań w określonych obszarach. Węgierscy partnerzy skontaktowali się z Narodowym Bankiem na Węgrzech, szukając pomocy przy różnych projektach, ale bank musi znać konkretne warunki, intencje, zwroty i tak dalej. Muszą także znaleźć formę konceptualnego tła wymaganego do wsparcia i zaangażowania rządu. Najważniejszą rzeczą na początku jest stworzenie czegoś użytecznego dla krajów, co nie jest formalne. Na początku NMP rozpoczęło współpracę z kilkoma partnerami, uzgodniło opcje i możliwości i powoli rozszerzyło projekt. Na początku było wiele problemów, które stopniowo rozwiązywano. Obecnie partnerzy są gotowi do rozpoczęcia współpracy z koordynacją i wdrożeniem. Partnerami National Mobile Payment Plc są różne ministerstwa na Węgrzech. Pracują nad tworzeniem inteligentnych koncepcji we współpracy ze Słowacją, Czechami i Polską w różnych obszarach, takich jak transport, komunikacja itp.

Nie można realizować wszystkich pomysłów w tym samym czasie. Partnerzy muszą dzielić zasoby zgodnie ze znaczeniem zadań. Po pewnym czasie projekty muszą zostać sformalizowane, aby ułatwić realizację.

Następne kroki będą następujące:

 • Przygotowanie i zdefiniowanie tematów współpracy pomiędzy partnerami – 07.2018
 • Przygotowanie następnego spotkania do dialogu – 08-09.2018
 • Przygotowanie Memorandum współpracy przedstawicieli V4 w obszarze Smart City z ustalonymi tematami.