South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

Horyzont 2020: nowa ścieżka wsparcia

 |  Kategoria: Aktualności przemysłowe

Horyzont 2020 to największy ramowy program w historii Unii Europejskiej dotyczący badań i innowacji. Jego budżet na lata 2014-2020 sięga 80 mld euro. O pieniądze wprost z Brukseli mogą się ubiegać m.in. europejscy, w tym polscy przedsiębiorcy.

Program podzielono na trzy filary, liczne programy i podprogramy. W większości przypadków przedsiębiorca, aby sięgnąć po dotację, musi zawiązać konsorcjum. Najczęściej chodzi o konsorcja, w skład których muszą wchodzić co najmniej trzy niepowiązane podmioty z trzech różnych krajów UE (lub stowarzyszonych). Najwyżej cenione są zespoły, w których jest jednostka naukowa. Znalezienie jej może stanowić trudność. Na portalu poświęconym programowi Horyzont 2020 można szukać partnerów i przedstawić swą firmę jako potencjalnego uczestnika konsorcjum.

Jest jednak łatwiejsza droga pozyskania pieniędzy z Horyzontu 2020. W programie przewidziano bowiem odrębną pulę tylko dla firm z sektora MŚP. Chodzi o mechanizm SME instrument (instrument dla małych i średnich firm). O środki z niego firma może się ubiegać samodzielnie bądź w konsorcjum, ale złożonym tylko z grupy firm z sektora MŚP.

Celem instrumentu jest wsparcie finansowania na wczesnym etapie projektów. Na lata 2014-2015 przewidziano 13 preferowanych branż i sektorów m.in. technologie informacyjno-komunikacyjne, diagnostykę urządzeń medycznych, ekoinnowacje w produkcji żywnośći. W latach 2014-2015 na konkursy z instrumentu dla MŚP zarezerwowano 506 mln euro. Program podzielono na trzy fazy wspierające kolejne etapy realizacji projektu.

Pierwsza to studium wykonalności. Jego celem jest ocena potencjału technicznego i komercyjnego produktu lub usługi lub technologii. Co ważne wnioski o dotację na fazę 1 można składać przez cały rok. Komisja Europejska kilka razy w roku ocenia aplikacje. Pozytywnie ocenione otrzymują po 50 tys. euro na sześć miesięcy. Firmom przysługuje też bezpłatny coaching, oferowany za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network – w Polsce jest 30 jej ośrodków.

Faza 2 to realizacja – praktyczny test planowanego rozwiązania aż do chwili, gdy będzie ono gotowe do komercjalizacji. W tej fazie można sfinansować m.in. prototyp czy miniaturyzację. Może to potrwać od roku do dwóch lat. Wartość projektu może wynieść od 0,5 do 2,5 mln euro, z czego KE finansuje 70 proc. Tak jak faza 1 wnioski można składać przez cały rok. Przysługuje też coaching. Do fazy 2 można aplikować z pominięciem fazy 1.

Faza 3 to komercjalizacja pomysłu i coaching. Zakwalifikowane do niej projekty będą objęte pomocą pośrednią (bezgotówkową) polegającą m.in. na dostępie do instrumentów kapitałowych i dłużnych, zabezpieczeniu praw własności intelektualnej oraz pomocy w dotarciu z produktem na nowe rynki. Pomoc dostaną tylko firmy, które otrzymały dofinansowanie w fazie 1 i 2. Nie można aplikować od razu do fazy 3.

Budżet II filaru (Przywództwo w przemyśle) programu „Horyzont 2020” na 2014, w mln euro:

ICT: 700 mln.
Nanotechnologie i biotechnologia: 500 mln.
Finansowanie ryzyka: 300 mln.
Przestrzeń kosmiczna: 128 mln.
Innowacje w MŚP: 10 mln.

Budżet III filaru (Wyzwania społeczne) programu „Horyzont 2020” na 2014 r., w mln euro:

Zdrowie: 600 mln.
Energia: 600 mln.
Transport: 540 mln.
Bezpieczeństwo żywnościowe: 300 mln.
Środowisko: 300 mln.
Bezpieczne społeczeństwo: 200 mln.
Europa w świecie: 112 mln.